omEV #35: Vad kan kommuner göra för att främja laddbara fordon?

omEV
omEV
omEV #35: Vad kan kommuner göra för att främja laddbara fordon?
/

I dagens podd berättar Anders Roth och Mats-Ola Larsson från IVL vad kommuner kan göra för att främja laddbara fordon. 

De arbetar också med många kommuner, så det berättar också vad som sker i olika kommuner just nu. 

Anders är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL. Mats-Ola arbetar i samma grupp.  Anders har varit miljöchef på Trafikkontoret i Göteborg och Mats-Ola har arbetat länge med miljöfordonsfrågor med t ex Göteborg. Så de har också erfarenhet av att arbeta inne i en kommun. 

Körschema

00:30 Vad kan är era rekommendationer vad kommuner bör göra för att främja laddbara fordon?

04:10 Hur viktigt är det att kommuner  har informationskampanjer för att medborgarna ska köpa laddbara fordon?

05:14 Hur påverkar kommunernas storlek vilka rekommendationer ni ger?

06:30 Finns det inte en skillnad mellan olika kommuner hur många som kan arbeta med frågan?

07:30 Vad kan inte svenska kommuner göra för de inte har rådighet?

8:54 Vilka åtgärder är politiskt känsliga att införa?

10:54 Vilka målkonflikter finns det mellan att främja laddbara personbilar och andra åtgärder i en kommun?

14:26 Hur tänker kommunerna om teknikneutralitet?

20:44 Är kommunerna förberedda på att teknikskiftet kan gå väldigt fort dvs att det blir många laddbara fordon snabbt i bilflottan?

30:22 Vilka rekommendationer ger ni till kommuner för att de ska nå klimatsnål mobilitet?

Musiken är från bandet Wintergatan.

omEV #34: Batteriets styrenhet – BMU

omEV
omEV
omEV #34: Batteriets styrenhet – BMU
/

När vi generellt pratar batterier till elfordon kretsar frågorna många gånger kring produktionskapacitet, återvinningsprocesser, gruvbrytning och nya kemier. Även räckvidd är ett område som finns högt på agendan hos många. Ett område som sällan dyker upp i debatten är vikten av en bra styrenhet – battery management unit (BMU).

Vi vet att höga och låga temperaturer sliter på batteriet, men även höga strömmar. Laddningsgraden (state-of-charge, SOC) spelar roll för hur ett batteri tappar kapacitet och att resistansen ökar. Batteriets hälsotillstånd (state-of-health, SOH) är det vi vill åt. Dock går varken SOC eller SOH att mäta rakt av utan måste skattas. Till vår hjälp har vi mätningar av ström, spänning och temperatur.

BMU ska säkerställa att vi använder batteriet inom givna spänningsgränser som celltillverkaren satt. Då kan man säga att BMU står för battery monitoring unit. Men det finns mer vi kan göra om vi verkligen menar battery management unit och är något som alla fordonstillverkare och batterileverantörer jobbar hårt med. Bosch annonserade nyligen sin idé (”Battery in the Cloud”) med en moln-service som ett komplement till BMU för att kunna bevaka batterierna för maximal livslängd [1]. Man använder realtidsdata både från fordonet och dess omgivning för att optimera till exempel laddningen. Föraren kan även få anpassad information om körmönster och optimal laddning, men även för service. Enlig Bosch kan man på så sätt minska slitaget med 20 %.

I dagens podd belyser vi frågor kring BMU. Vad ligger bakom styrenhetens funktionalitet? Hur kan man med en bra BMU skapa mervärde för föraren (dvs. räckvidd) och för fordonstillverkarna (t.ex. inköpskostnad).  Men även vad vi kan göra med all den data som genereras och skapa mervärde längs hela batteriets livslängd i ett cirkulärt flöde.

Vi har pratat med Evelina Wikner (Chalmers), Björn Fridholm (AB Volvo) och Kristoffer Syversen och Pavel Calderon (EVledger).

Följande tider är cirkatider för olika delar:

0:50                        vikten av testning och testutrustning

4:00                        modellutveckling och svårigheterna med att finna bra parametrar

7:30                        modeller för produktutveckling och forskning jämfört med modeller i fordonet

9:00                        vad kännetecknar ett bra BMU och vikten av laddningsgrad (SOC)

13:00                     effekt och hur effekten begränsas, forskningsbehov och räckvidd

18:30                     framtidens BMU och vad ’slarv’ med ett bra BMU kan kosta i pengar

23:15                     värdet av data i ett cirkulärt flöde

25:15                     standardisering av format för data och vem som äger data som genererats

26:45                     hur tilliten till data kan öka med blockkedje-teknologi och hur det kan påverka kostnadseffektiviteten längs batteriets hela livslängd

[1] länk

omEV #33: Lars Göran Rosengren om Horizon Europe

omEV
omEV
omEV #33: Lars Göran Rosengren om Horizon Europe
/

Samtal med Lars Göran Rosengren om Horizon Europe, som är EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation 2021–2027.

Fokus är på transportforskning.

Vad är nyheter i Horizon Europe? Vad vill EU uppnå?

Vilka råd har Lars-Göran för svenska aktörer som vill vara med?

 

omEV #32: EV-volumes.com

omEV
omEV
omEV #32: EV-volumes.com
/

Samtal med Roland Irle från EV-volumes.com.

Ett samtal om försäljning av laddbara personbilar i världen.

Diskussionen handlar också om framtida prognoser av försäljning.

 

omEV #31: Reklam och elfordon

omEV
omEV
omEV #31: Reklam och elfordon
/

Marknadsföring av fordon är en viktig del för beslutet vilka fordon vi väljer att köpa. Det kan också påverka hur vi ser på elfordon.

För att förstå fordonsreklam bättre är dagens avsnitt ett samtal med representanter från två reklambyråer. De är Magnus Wretblad från Forsman & Bodenfors, samt Johan Mark och Lennart Andersson från Valentin Experience.

Musiken är från bandet Wintergatan.

OmEV #30: Återanvändning fordonsbatterier

omEV
omEV
OmEV #30: Återanvändning fordonsbatterier
/

Idag får ni ytterligare några pusselbitar i frågeställningarna kring återanvändning.

Vi har pratat med Linda Olsson på RISE. Hon berättar om en forskningsstudie som de gjorde under 2018 – möjligheter och utmaningar med återanvändning. Genom att intervjua ett antal aktörer längs hela kedjan fick man en bra bild över vad som är utmaningarna, men även vilka forskningsfrågor som behöver lösas om återanvändning ska ta fart. Vill ni läsa mer om studien finns den här (pdf).

Vi har även pratat med Peter Selberg på Johannebergs Science Park och Ylva Olofsson på AB Volvo. De båda är engagerade i ett projekt för att återanvända uttjänta bussbatterier i en fastighet i Göteborg – Bfr Viva-projektet. I projektgruppen ingår även Göteborg Energi och Riksbyggen. Det är totalt 14 bussbatterier som gjort sitt i bussarna på linje 55 i Göteborg. I fastigheten finns nu ett energilager på 200 kWh och med en toppeffekt på 70 kW. Under hösten 2018 driftstog systemet och forskningsprojektet pågår till 2023. Ni kan läsa mer om projektet här.

Peter och Ylva delar med sig av lärdomar, men även vilka hinder de stött på längs vägen och om kommande forskningsfrågor.

OmEV Avsnitt 29: Laddinfrastrukturen i Sverige

omEV
omEV
OmEV Avsnitt 29: Laddinfrastrukturen i Sverige
/

Samtal om laddinfrastrukturen i Sverige.

Medverkande är:

Energimyndigheten: Martina Wikström och Anders Lewald

RISE: Stefan Pettersson

Lunds Universitet: Magnus Johansson

OmEV Avsnitt 28: Martin Sköld om fordonsindustrin

omEV
omEV
OmEV Avsnitt 28: Martin Sköld om fordonsindustrin
/

Samtal med Martin Sköld om hur förstå fordonsindustrin. Martin är docent på Handelshögskolan i Stockholm.

Jens Hagman och Magnus Karlström intervjuar Martin.

OmEV Avsnitt 27: 2019 vad kommer hända?

omEV
omEV
OmEV Avsnitt 27: 2019 vad kommer hända?
/

OmEV:s redaktionen funderar på vad som händer under 2019 och vilka artiklar som de kommer skriva.

Vi kommer bl a skriva sammanhängande om några teman som t ex analyser av de största fordonsföretagens planer, frågor kring laddinfrastruktur, användarstudier och om fordonstyper som ej är personbilar.

God Jul och Gott Nytt År.

OmEV Avsnitt 26: Finlands plan för 50% mindre CO2-utsläpp från transportsektorn

omEV
omEV
OmEV Avsnitt 26: Finlands plan för 50% mindre CO2-utsläpp från transportsektorn/

 

skrivet av Helena Berg

Finland har som mål att halvera CO2-utsläppen från transportsektorn till 2030. I början av oktober publicerades en rapport om hur Finland kan gå tillväga för att nå målet.

Syftet med studien var att utföra en konsekvensanalys av ökad andelen biobränslen i trafiken. Resultatet pekar på att Finland kan nå en utsläppsminskning i trafiken på 50% år 2030: om 30% av trafikens energibehov kommer från hållbara biobränslen (ca 800 kton), 250 000 elbilar och 50 000 gasdrivna bilar tas i bruk och energianvändningen effektiveras enligt regeringens tidigare energi- och klimatstrategiplaner.

Befintlig och planerad inhemsk produktionskapacitet av biobränslen skulle räcka för att täcka en distributionsplikt på 30 %. Dock kommer det krävas att Finland importerar råmaterial för biodrivmedelproduktionen.

Idag ligger resultaten som en proposition till grund för ett lagförslag. Man vill främja användningen av biodrivmedel i trafiken och användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner. [1]

En av författarna till rapporten är Nils-Olof Nylund. Idag får ni lyssna på en intervju vi fick med honom angående studien, svårigheter, vad som kommer härnäst och hur vi i Sverige bör gå till väga för att göra en liknande studie.

Ha en fin helg!

[1] länk