omEV #80: Om livscykelanalyser för elfordon

omEV
omEV
omEV #80: Om livscykelanalyser för elfordon
/

Under våren har Julia Lindholm skrivit tre nyhetsbrev om livscykelanalyser (LCA). De har handlat om specifika frågor för elfordon, harmoniserad metodik och frågor kring buss-LCA. Vår poddredaktör Mats-Ola Larsson har träffat Julia och för att prata livscykelanalyser.

Ur innehållet

 • Vilka brukar betala livscykelanalyser för eldrivna fordon, vad brukar man undersöka och vad brukar de användas till.
 • Man kan komma till relativt olika resultat, beroende på utgångspunkter och antaganden. Vad bör man som läsare ha koll på om man ska tolka en LCA rätt.
 • Utsläppen från el för att ladda fordon spelar stor roll för klimatpåverkan under ett elfordons livslängd. Hur hanterar man sådana frågor i livscykelanalyser – bör man räkna statiskt eller förutsätta framtida utsläppsminskningar, och kan man ta hänsyn till om fordonen exempelvis laddas med grön el?
 • En livscykelanalys kan ta hänsyn till olika miljöaspekter utöver klimat som övergödning, partikelutsläpp, ändliga material och så vidare. Hur hanteras detta, och går det att väga samman olika typer av effekter.
 • Initiativ för att få bättre produktspecifika data och mäta verkliga förändringar i tillverkningsledet.
 • Initiativ för att harmonisera metodik inom EU och globalt.

Julia Lindholms nyhetsbrev om livscykelanalyser för fordon kan läsas här:

LCA del 1: Livscykelanalyser och fordonsindustrin. Länk.

LCA del 2: Vägen framåt mot harmoniserade livscykelanalyser för fordon. Länk.

Elbussar, livscykelanalys och utmaningar med bristande spårbarhet i leverantörskedjan. Länk.

omEV #79 del 2: Om elbussar Nobina

omEV
omEV
omEV #79 del 2: Om elbussar Nobina
/

Del 2 av podden består av en intervju med Sammy Johannesson på Nobina. Han är deras specialist elektrifiering och laddning på koncernnivå. Företaget är aktiva i hela Norden och har idag 1 000 eldrivna bussar.

Ur innehållet

 • Vad skiljer hanteringen ute på depån av en dieselbuss och en elbuss? Vilka komplexa system med laddning och övervakning måste man lära sig och hur fungerar det?
 • Vilken ny kompetens behöver ett bussbolag som börjar köra på el. Laddning, nätspänning och batteristatus.
 • Hur har stödsystemen för laddning utvecklats för de specifika behov som bussoperatörer har. Effektstyrning, minska toppeffekter, ladda i exakt rätt tid, styra efter spotpriser, värma eller kyla bussar i förväg.
 • Det tar längre tid idag att få svar på frågor om tillgång till laddning på en viss plats, och det är inte givet att bussoperatören får det svar man hade önskat. Större elanslutningar kan ta väldigt lång tid.
 • Hur hanterar man tillfälliga elbortfall, om exempelvis en laddare slås ut eller elnätet har störningar? Exempel från incidenter i bl.a. Göteborg.
 • Elbussar och värme vintertid. Biodieselvärmare och nya värmepumpar.
 • Tilläggsladdning som kommande lösning om man ska köra bussar på längre avstånd i regiontrafik.
 • Hålla koll på energiåtgången i enskilda bussar men även i systemet. Förluster, stabilitet och robusthet med många olika fordonsmärken och laddleverantörer.

omEV #79 del 1: Om elbussar Västtrafik

omEV
omEV
omEV #79 del 1: Om elbussar Västtrafik
/

Del 1 av podden består av en intervju med Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik och har lång erfarenhet av elbussar.

Ur innehållet

 • Något om läget för elbussar i landet. Många i Skåne, Västra Götaland och Östgötatrafiken. I Stockholm kommer många under 2024. Framför allt stadsbussar.
 • Antal elbussar i Västra Götaland. Varför elbussar?
 • Hur går det till när Västtrafik upphandlar eldriven busstrafik. Förberedelser, kontraktsskrivande och trafikstart. Varför är ledtiderna längre när busstrafik är eldriven?
 • Så jobbar Västtrafik för att säkerställa tillgång till elnätskapacitet. Samarbete med elnätsägare, hur förse bussdepåer med el.
 • Vem betalar vad av laddinfrastruktur.
 • Vad går att elektrifiera idag och vilken typ av landsbygdstrafik kan elektrifieras framåt.
 • Hur jobbar trafikhuvudmän och regioner med uppförandekoder för att säkerställa mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga villkor. Vilka krav ställs på trafikföretagen och hur görs revisioner. Vad är högriskländer.
 • Skulle eldriven busstrafik kunna slås ut vid ett krisläge? Kollektivtrafiken är inte med på nationella listor över vilka som ska prioriteras vid större störning i elnätet. Vad tycker kollektivtrafikmyndigheterna?
 • Hur ser utbudet ut av elbussar idag och vad händer framåt?
 • Kort om eldrivna färjor och tåg oelektrifierade tågbanor.

omEV #78: Om Indien

omEV
omEV
omEV #78: Om Indien
/

I februari månad skrev vi fyra nyhetsbrev om Indiens ekonomiska tillväxt, politik kring fordon och batterier, fordonsmarknadens utveckling och framtida batteriproduktion.

Mats-Ola Larsson har bett redaktionsmedlemmarna Magnus Karlström och Jens Hagman berätta om sina slutsatser från Indien-serien.

Ur innehållet

 • Hur mycket växer Indiens ekonomi?
 • Varför är eldrivna tvåhjulingar vanligaste valet hos köparna?
 • Hur mycket kommer den inhemska batteriproduktionen öka på trettio år?
 • Vilka indiska företagsnamn måste du ha koll på?

De fyra nyhetsbreven finns här:

Indien: Särpräglad omställning av Mattias Goldmann.

Indien är nästa ekonomiska stormakt av Magnus Karlström

Indien och batteriproduktion av Magnus Karlström

Marknaden för batterielektriska två- och trehjulingar av Jens Hagman

omEV #77: Om ellastbilars laddbehov

omEV
omEV
omEV #77: Om ellastbilars laddbehov
/

Tunga batterilastbilar börjar synas i försäljningen.  Förra året var fyra procent av nyregistrerade lastbilar över 16 ton eldrivna. Det ställer krav på laddinfrastruktur för distributionstrafik. Dessa behov kommer öka mycket kraftigt de kommande åren, med tanke på EU:s nyligen beslutade koldioxidkrav på tunga fordon. Kraven innebär att drygt 30-35 procent av nysålda lastbilar över 3,5 ton måste ha nollutsläpp till 2030 och drygt 55-60 procent till 2035.

Så hur kommer laddbehovet i Sverige fördelas geografiskt och effektmässigt när de laddbara lastbilarna slår igenom? Var och när behöver man börja planera för en kraftigt ökad efterfrågan?

Lastbilstillverkaren Volvo har tagit fram scenarier som visar laddbehovet när 20 procent och 40 procent av lastbilarna över 16 ton är batterielektriska. Man har delat in Sverige i små ytor där man har prognosticerat ett framtida laddbehov och effektbehov över dygnet baserat på verkliga lastbilsrörelser.

Vi har spelat in en podd med Staffan Rödjedal, Nils Odebo Länk och Anders Berger från Volvo. De berättar hur de tog fram sina beräkningar, vad de kom fram till när det gäller laddbehov och effektbehov, och vad Volvo tror att det krävs av olika aktörer för att klara utbyggnaden.

Ur innehållet

 • Vilken typ av data om fordonsrörelser och energibehov har använts
 • Vilka övriga antaganden är gjorda
 • Vad visar scenarierna
 • Hur representativa är data för Volvolastbilar för övrig trafik
 • Kan körmönster komma att ändras när åkarna använder batterielektriska lastbilar
 • Hur kan denna typ av prognoser stödja elnätsbolagen och vad tror Volvo att de behöver göra för att möta den ökande efterfrågan
 • Vad kan denna utveckling innebära för åkerier och transportföretag
 • Vilken roll kan transportköpare ha och hur kan science based targets i företag komma in
 • Några utblickar till Frankrike, Tyskland och USA

omEV #76: Om vätgaskonferensen 2023

omEV
omEV
omEV #76: Om vätgaskonferensen 2023
/

Januari månads podd är en intervju med Cecilia Wallmark, verksamhetsledare för vätgassatsningen CH2ESS på Luleå tekniska universitet. Hon var en av arrangörerna av vätgaskonferensen 2023 i Stockholm i början av december. I dagens podd berättar hon om konferensen och vad som händer på vätgasområdet.

Ur innehållet

 • Vad händer på den svenska vätgasmarknaden
 • Exempel på kända och mindre kända marknadsaktörer
 • Läget för vätgas till vägtransporter
 • Styrkor och svagheter hos svenska vätgasaktörer
 • Viktiga forskningsfrågor

omEV #75: Om batteriförordningen

omEV
omEV
omEV #75: Om batteriförordningen
/

EU:s batteriförordning antogs i somras [1]. Det är ett omfattande regelverk som införs gradvis och sannolikt kommer får stor påverkan på fordonstillverkare, batteribransch och återvinningsaktörer. Vi har pratat med Annika Ahlberg Tidblad om förordningen. Annika har 25 års erfarenheter av batterifrågor och jobbar nu på Volvo Cars [2].

Ur innehållet:

Leveranskedjor: Vad kommer förordningen innebära för fordonsbranschens kontroll över leveranskedjor och krav på transparens?

Teknikval: Det finns regler kring litium-jonbatterier medan andra typer av batterier är oreglerade. Vad kan detta få för konsekvenser?

Parallella regler: Det ställs krav på batteriers hälsa, degradation och dokumentation om detta. Detta regleras även i FN:s organ UNECE. Hur fungerar dessa regler ihop?

Konkurrenskraft och kostnader: Vilken betydelse kan förordningen få för fordonsaktörernas konkurrenskraft inom och utanför EU? Om utökade krav på batterier införs även i Nordamerika och Asien, kan det påverka priset på batterifordon?

Ansvarsfördelning: Fordonstillverkarna har fått ett utökat producentansvar medan återvinningsindustrierna har ansvar för återvinning när en bil gått till skrot. Hur hänger det där ihop?

Konsekvenser: Batteriförordningen är en mycket omfattande lagstiftning med höga ambitioner. Det är första gången det finns en lag som går från vagga till vagga. Vad kommer kraven innebära för inblandade aktörer?

Referenser

[1] Nyhetsbrev om batteriförordningen m.m. https://omev.se/2023/08/15/sommarens-eu-beslut-om-material-i-batterier-infrastruktur-for-alternativa-branslen-samt-fornybara-branslen-till-sjofart/

[2] Annika Ahlberg Tidblad på Linkedin https://www.linkedin.com/in/annika-ahlberg-tidblad-85504487/?originalSubdomain=se

omEV #74: Om Hasslerutredningen

omEV
omEV
omEV #74: Om Hasslerutredningen
/

Vi har spelat in en podd med den fristående klimatanalytikern Magnus Nilsson. Han har medverkat i Hasslerutredningen och skrivit underlag till några kapitel.

I podden beskriver han hur EU-systemet förhåller sig till Sveriges klimatmål, varför det är så bråttom att anpassa svensk politik till EU-krav, vad som väntar om inte Sverige klarar kraven, och hur Sverige kan ta nya initiativ.

omEV #73: Om tysk fordonsindustri

omEV
omEV
omEV #73: Om tysk fordonsindustri
/

OmEV har gjort en serie nyhetsbrev om tysk fordonsindustri. I oktober månads podd samtalar redaktionen om Tyskland som fordonsnation med Klaas Burgdorf, forskningshandläggare på Energimyndigheten. Klaas har ett långt förflutet i fordonsindustrin och är född i Tyskland.

Ur innehållet:

 • Hur dominerande är tysk bilindustri i Europa.
 • Vad betyder den tyska industrin för landets självbild.
 • Vilka tyskägda tillverkare är starka på kinesiska bilmarknaden.
 • Varför är kinesiska biltillverkare så stora konkurrenter på elfordonsområdet.
 • Hur ser den tyska bilindustrin på konkurrensen från kinesiska tillverkare och hur möter man den.
 • Hur reagerar tysk politik på hoten mot inhemsk bilindustri.

omEV #72: Om Konferensen Roads to the future

omEV
omEV
omEV #72: Om Konferensen Roads to the future
/

I september månads podd berättar Linda Olofsson om konferensen Roads to the future som hölls i slutet av augusti. Linda är föreståndare för Swedish Electromobility Centre. Konferensen fokuserade på vägfordon som ett nytt inslag i elnätet, men innehöll även annat.

Ur innehållet:

 • Vad gör Swedish Electromobility Centre och hur kan olika aktörer dra nytta av centret.
 • Vad krävs för att olika berörda aktörer ska börja samarbeta om nät, laddning och tjänster och vad säger nätägarna.
 • Behovet av kompetens till batteribranschen och exemplet ”Battery School” från Frankrike.
 • Råvarukedjor och projekt för att minska behovet av sällsynta jordartsmetaller i elmotorer.
 • Vikten av att vara pedagogisk när man presenterar forskningsresultat för att upprätthålla trovärdighet och inte överdriva framsteg.
 • Smarta elnät behöver bli smartare, bland annat med nya standarder.
 • Tunga långväga transporter – är elvägar lösningen?

Varaktighet 17:12. Inspelad 4 sept 2023.