Åtgärder i budgetpropositionen

Creative commons license

Regeringen ska lämna budgetpropositionen den 21 september. Propositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för det kommande budgetåret [1]. Ledamöterna i riksdagen kan alltid lämna motförslag till regeringens budgetförslag.

Riksdagen tar sedan beslut om budgets storlek i november och sedan fördelning per utgiftsområde i december [1].

Men som vanligt så berättar regeringen om olika förslag i olika utgiftsområden redan innan.

En hel del förslag är relevanta för elektrifiering och transportområdet.

Klimatmiljard för elektriska transporter och fordon

Liberalerna har gått ut med att det kommer bli en speciell satsning på elektrifiering av transportsektorn i budgetpropositionen. GP skrev om satsningen igår [2].

Den består av fyra delar.

  1. Ett stöd till ”regionala elektrifieringspiloter” med laddinfrastruktur för tunga fordon där företag, regioner och kommuner kan samverka, samt tankinfrastruktur för vätgas. 500 miljoner kronor satsas 2021 och 550 miljoner 2022.
  2. För att stödja utvecklingen av elflyg och hållbara flygbiobränslen satsas 50 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022.
  3. 50 miljoner kronor 2021 och lika mycket 2022 satsas på forskning och utveckling och introduktion av klimatsmarta arbetsmaskiner.
  4. Naturvårdsverket får 13 miljoner kronor 2021 för att stärka sin samordnande roll för miljötillsyn och miljöprövning. Länsstyrelserna får 35 miljoner för att förbättra miljöprövningsarbetet och korta handläggningstider.

Förändring av Bonus Malus
Förslaget är högre bonusbelopp till fordon som släpper ut noll gram koldioxid. Ökningen är från 60 000 kronor till 70 000 kronor.

För att öka incitamenten att välja laddhybridbilar med låga koldioxidutsläpp och begränsa kostnadsökningen för klimatbonus kommer regeringen att sänka koldioxidgränsen för bonus från 70 till 60 gram per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll kommer då uppgå till omkring 45 000 kronor.

Samt Malusen höjs [3].

Förslag bereds för att minska risken för att bonus-bilar exporteras utanför Sverige. Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 april 2021.

Reduktionsplikt till 2030
Regeringen avser att fatta beslut om successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Inriktningen är en linjär bana med indikativa nivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022 [4].

Bränslebytet genomförs genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel.

Fortsatt produktionsstöd till biogas
För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs i budgeten för 2021 för detta ändamål [3].

Industriklivet breddas och förstärks
Nu satsar de även på att kunna ge stöd till andra industriprojekt såsom biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion. Breddningen knyter därmed också an till den nyligen beslutade strategin för cirkulär ekonomi som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen. Industriklivet föreslås stärkas för 2021 med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor [5].

Grön kreditgaranti för svensk konkurrenskraft
Kreditgarantierna kan uppgå till maximalt 10 miljarder kronor under 2021. Detta beräknas öka till 15 miljarder kronor 2022 och 25 miljarder kronor 2023 [6].

Klimatklivet stärks och förlängs
Regeringen föreslår nu att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs anslaget under 2021. För att skapa en långsiktighet föreslår regeringen att stödet förlängs till 2026 och att Naturvårdsverket ges möjlighet att stötta fler stora klimatprojekt, genom att den så kallade bemyndiganderamen höjs [5].

Elnätsutbyggnaden ska öka med snabbare handläggning
Regeringen föreslår i 2021 års budgetproposition att tillföra Energimarknadsinspektionen ytterligare medel för att de snabbare ska kunna hantera ansökningar om nya elledningar [7].

Referenser

[1] Från förslag till budget. Regeringen. länk

[2] Sabuni (L): Klimatmiljard för elektriska transporter och fordon. GP. länk

[3] Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter. Regeringen. länk

[4] Bränslebytet förstärks med högre inblandning av förnybart i drivmedel. Regeringen. länk

[5] Industrins gröna omställning i höstbudgeten. Regeringen. länk

[6] Statliga kreditgarantier öppnar för fler gröna investeringar i Sverige. Regeringen. länk

[7] Elnätsutbyggnaden ska öka med snabbare handläggning. Regeringen. länk

[8] Tabell: Grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021 i siffror. Regeringen. länk