Arkiv / Fordon

Elcyklar i Sverige – hur mycket minskar de CO2?

Creative commons license

Lena Winslott Hiselius med kollegor har beräknat hur mycket en elcykel i medel skulle minska CO2-utsläppen i Sverige för året 2013 [1-3].
Minskningen skulle vara 14-20% av medelutsläppen av CO2 från en svensks transportbehov.
Enkät för att bedöma hur elcyklar används i Sverige
Metoden de har använt börjar med resultat från en enkät som blev utskickad maj 2013.
Enkäten blev utskickad till elcykelägare. Listan till elcykelägare hade de fått från en av de största företagen som säljer elcyklar.
321 svarade (15%) av de 1300 som de skickade ut till.
De sorterade de svarade bl a på om de bor i stad eller landsbygd.
De svarade fick b la svara på antal resor de gör med elcykel, vilket transportslag de ersätter elcykelresan med, samt hur långt de åker.
De delade också upp resorna i olika ärendesorter som t ex arbetsresor, matinköpsresor, resor för andra inköp, nöjesresor samt resor för att besöka vänner.
Vilka var de som svarade på enkäten?
Medelåldern var 52,2 år i städerna samt 55,7 år på landsbygden.
En majoritet var män, de flesta ägda också en bil i hushållet samt ca 90% (stad) hade körkort.
I medel hade flesta ägt elcykel ca 3 år.
Hur många dagar används elcykeln i medel per vecka?
Det skiljer sig mellan de olika ärendena samt om det är personer som bor i staden eller på landsbygden.
Ett exempel är frekvensen på arbetsresor/skolresor:
I städer är medlet 3,6 dagar/vecka
På landsbygden är medlet 2,9 dagar/vecka
Vilka transportslag ersätter elcykeln?
Det skiljer sig mellan de olika ärendena.
Ett exempel är att för arbetsresor/skolresor så ersätter en elcykelresa:
– i staden: Vanlig cykel (27%), Kollektivtrafik (21%), Bilresa (52%).
– på landsbygd: Vanlig cykel (11%), kollektivtrafik (14%) , bilresa  (75%).
Hur lång är en elcykelresa om en bilresa ersätts?
Det varierar med ärendetyp.
Om en bilresa med ärendet arbetsresa/skolresa ersätts med elcykel i staden är sträckan ca 9,2 km.
På landsbygd är samma sträcka 9,23 km.
Hur många bilkm ersätts per år av en elcykel?
Från enkäten får de fram frekvens på elcykelresor, samt hur ofta elcykeln ersätter en bilresa samt längd på resan. Alla de här värdena har de för de olika ärendetyperna.
Det innebär att de kan räkna ut hur många bilkm en elcykel kan ersätta i medel.
I städer är medlet 55 ersatta bilkm/vecka.
På landsbygd är medlet 62 ersatta bilkm/vecka.
Hur mycket minskning av CO2?
De har använt ett värde från trafikverket från 2009 där utsläppen per personkm i bil är ca 0,14 kg CO2.
Det innebär att minskningen i medel är:
omkring 8 kg CO2/vecka för ersatta bilresor pga elcykelanvändning.
De räknar på helår att minskningen kan bli omkring 270-400 kg CO2/år beroende på antagande hur många cykeldagar det är per år.
Egna kommentar
I den vetenskapliga publikation har de en ordentlig beskrivning av möjliga problem med studien [¡].
De skickade t ex ut enkäten i maj som kan vara en period då elcykisterna överskattar hur mycket de åker i medel över året.
Författarna har också gjort en rapport om hur svenska kommuner satsar på elcyklar [1]. Endast ca hälften har gjort någon sorts insats för elcyklar.
Utvecklingen av elcyklar går fort och enkäten gjordes 2013. En trend är att elcyklarna blir lättare och får längre elräckvidd. Jag undrar hur resultatet skulle bli nu.
Hur blir enkätsvaren för speedbikes?
Medelåldern var hög samt det var intressant att män var i majoritet.
Det var också intressant att elcyklar ersatte bilresor mer på landsbygden än i staden. Det kanske inte är så konstigt eftersom kollektivtrafiken ofta är sämre.
0,14 kg CO2/personkm för en medelbil i Sverige kommer minska.  Det skulle ju kunna vara en elbil man ersätter på sikt. 
Referenser
[1]  E-bike use in Sweden – CO2 effects due to modal change and municipal promotion strategies. Journal of Cleaner Production Volume 141, 10 January 2017, Pages 818–824. länk
[2] N. Nordh, L. Aguilar, Å. Svensson, L. Winslott Hiselius Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?
Department of Technolgy and Society, Lund University, Sweden (2015) Bulletin 297
[3] L. Winslott Hiselius, Å. Svensson, A. Bondemark, T. Rye
I vilken utsträckning kan elcyklar (och elmopeder) ersätta dagens biltrafik? Bulletin, 288 (2013) Department of Technology and Society, Lund University ISSN 1653-1930