Arkiv / Samhälle

Euro 7 avgaskrav i EU: Förslaget, medlemsländernas riktlinjer, inför parlamentets position

Creative commons license

EU-kommissionen la ett förslag om en förordning om avgasutsläpp, utsläpp från slitage och batteriers hållbarhet förra året (Euro 7) [1,2].

Medlemsländer (Europeiska unionens råd) har nyligen bestämt sin förhandlingsposition om förslaget [3].

I Europaparlamentet ska utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet rösta om sitt slutliga betänkande den 12 oktober [4]. Sen kommer plenum rösta om parlamentets förhandlingsposition omkring den 8 november 2023 [5].

När dessa positioner är fastställda kommer parlamentet och rådet att engagera sig i diskussioner och förhandlingar för att jämka samman sina positioner. Denna process kan vara komplex och kräver ofta kompromisser och justeringar för att nå en överenskommelse som alla parter kan acceptera.

Det pågår en stor om detaljerna i förslaget och det finns en del innehåll i förslaget som är nya.

Två av de mest relevanta för eldrivna fordon är att det med sannolikhet kommer finns krav på utsläpp från däck och bromsar samt att det kommer finnas krav på batteriernas hållbarhet, vilket innebär att batterierna ska bibehålla hög kapacitet och lång livslängd.

EU-kommissionens förslag

Kommissionens förslag ersätter separata rättsakter för lätta fordon, EU:s förordning 715/2007, och för tunga fordon, EU:s förordning 595/2009, med en enda rättsakt för samtliga vägfordon [4].

Det innebär att det kommer finnas en rättsakt som styr kraven för personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar.

En nyhet i förslaget var gränsvärden för utsläpp av partiklar från däck och från bromsar, baserat på testmetoder som utvecklats i FN (UN GTR) [6].

Förslaget innehöll också nya drivmedels- och teknikneutrala gränsvärden för avgasutsläppen och gränsvärden för ytterligare luftföroreningar, som lustgasutsläpp från tunga fordon. Det är dock olika krav för tunga och lätta fordon.

Kommissionen ville också ha krav på längre hållbarhet hos fordonens avgasrening och effektivare utsläppstester som bättre speglar verkliga körförhållanden. De förslog också krav på omborddiagnossystem för digital övervakning av fordonens avgasrening och ambitiösare reglering för tester vid marknadskontroll av fordon i trafik.

De ville också att gränsvärden ska vara samma i utsläppstester i laboratorium som i verklig trafik, genom att konformitetsfaktorn tas bort.

Slutligen fanns också krav på batteriernas hållbarhet, vilket innebär att batterierna ska bibehålla hög kapacitet och lång livslängd.

Förslaget innehöll också en kort implementeringstid för t ex alla nya personbilar skulle kraven gälla från den 1 juli 2025.

Debatten om förslagets rimlighet och kostnader

Det fanns en del kritik mot förslaget från fordonsindustrin.

Ett motargument var att kraven skulle göra fordonen för dyra för slutkonsument. ACEA beräknade att de nya kraven skulle höja kostnaden för nya personbilar med 2000 €. Kommissionen höll inte med och ansåg att priset bara skulle höjas med 150€ per bil [7-9].

Ett speciellt argument kring ökade priser var att det skulle slå speciellt mot mindre och billigare förbränningsmotorbilar. Enligt industrin har de fordonen mindre marginaler och om de inte får ta in vinsterna från de fordonen kommer de inte ha råd göra omställningen till elfordon [10]

Ett annat argument var att fordonsindustrin måste satsa sina resurser på elfordon nu och de här kraven kommer göra att de måste satsa för mycket på avgasrening.

Ett tredje argument var att elfordon kommer slå igenom snabbare än vad kommissionen har räknat på och därför kommer de nya avgaskraven inte påverka så många fordon och genom det minska utsläppsnivåerna så mycket.

De var också tveksamma till den korta tiden för implementering.

Flertalet medlemsländer var också oroliga för att kraven skulle slå mot arbetstillfällen och konkurrenskraft. En grupp på åtta länder ställde sig tveksamma till kraven [11].

Miljörörelsen var dock oroliga att kraven är för låga och konkurrentländer som Kina och USA kommer ha hårdare lagstiftningen. Konsekvensen av det blir att europeisk fordonsindustrin kommer efter [11-13].

Medlemsländernas förhandlingspostion är att minska kraven

Medlemsländernas beslutade position är en minskning av kraven.

För lätta fordon så blev deras ståndpunkt att för testförhållanden återgår rådets ståndpunkt till WLTP och RDE-testerna som definieras i Euro 6e. För utsläppsgränser återgår ståndpunktstexten till Euro 6 (föreslagna gränser för påfyllningsutsläpp tas bort) [15].

För tunga fordon M2 och M3 (bussar och turistbussar) och N2 och N3 fordon (tunga kommersiella fordon) är utsläppsgränserna lägre och testförhållandena justeras jämfört med Euro VI. Viktigt är att rådets ståndpunkt återgår till en enda uppsättning laboratorieutsläppsgränser (WHSC/WHTC) – och kassera de föreslagna separata gränserna för kalla och heta utsläpp. Utsläppsgränserna har stärkts i viss mån. Till exempel är NOx-gränsen 230 mg/kWh, vilket motsvarar en 50% utsläppsminskning från de nuvarande Euro VI-standarderna [15].

De har också infört nya införandedatum. Under sin diskussion ansåg många delegationer att tidsfristerna den 1 juli 2025 för lätta fordon och den 1 juli 2027 för tunga fordon, som föreslagits av kommissionen, var ”för ambitiösa och till och med orealistiska”. Rådets text föreslår nya tillämpningsdatum:

För lätta fordon, 30 månader efter att förordningen trätt i kraft för nya fordonstyper och 42 månader efter att förordningen trätt i kraft för nya fordon. För tunga fordon är de nya tillämpningsdatumen 48 månader för nya typer och 60 månader för nya fordon [15].

Ursula von der Leyen kommenterade kompromissen och var nöjd [16].

Transport & Environment ansåg att förslaget var en katastrof för luftkvalitén i EU [17].

Parlamentet verkar också vilja minska kraven

Alexandr Vondra leder arbetet att ta fram parlamentets position.

Han har uttalat sig om förslaget med följande kommentar ”Vi måste närma oss detta förslag med en klar förståelse för dess konsekvenser: Det föreslagna Euro 7-standarden från kommissionen kommer att skada både konsumenter och tillverkare. Dess påverkan är oproportionerlig i förhållande till dess positiva miljöeffekter”

Det verkar som parlamentet också vill minska kraven i relation till vad kommissionen föreslog [18,19].

Egna kommentarer

Sannolikheten verkar höga för att en hel del krav i kommissionens förslag kommer minskas. Både parlamentet och medlemsländerna verkar vilja det.

De verkar dock som att alla står bakom att införa reglering om utsläpp från däck och bromsar.

Referenser

[1] Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet (Euro 7) och om upphävande av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009. Länk (pdf)

[2] Commission proposes new Euro 7 standards to reduce pollutant emissions from vehicles and improve air quality. 10 november 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6495

[3] Euro 7: rådet antar ståndpunkt om utsläpp från personbilar, lätta lastbilar, bussar och lastbilar. 25 september 2022. https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/09/25/euro-7-council-adopts-position-on-emissions-from-cars-vans-buses-and-trucks/

[4] Remissammanställning av förslag till förordning om avgasutsläpp för vägfordon, utsläpp från slitage och batteriers hållbarhet (Euro 7). Regeringskansliet.https://www.regeringen.se/contentassets/59e057c505a94226aa300f545ae2f1f2/remissammanstallning-av-forslag-till-forordning-om-avgasutslapp-for-vagfordon-utslapp-fran-slitage-och-batteriers-hallbarhet-euro-7.pdf

[5] European Parliament Legislative Observatory. 2022/0365(COD).  Type-approval of motor vehicles and engines with respect to their emissions and battery durability (Euro 7). https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0365(COD)&l=en

[6] Particle Measurement Programme (PMP). https://wiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=2523173

[7] Euro 7 emissions proposals, the sequel Europe’s carmakers don’t want to see. Reuters. 28 mars 2023. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/euro-7-emissions-proposals-sequel-europes-carmakers-dont-want-see-2023-03-28/

[8] ACEA. Position Paper Proposal for a Euro 7 regulation for cars and vans. https://www.acea.auto/files/ACEA-Position-Paper-Proposal-Euro-7-regulation-for-cars-and-vans.pdf

[9] ACEA. Position Paper Proposal for a Euro 7 regulation for trucks, buses, coaches and heavier vans. https://www.acea.auto/files/ACEA-Position-Paper-Proposal-Euro-7-regulation-for-trucks-buses-coaches-heavier-vans.pdf

[10] Small cars could get reprieve under Euro 7 proposal. Automotive News Europe.

[11] EU car emission limits face pushback from eight members -document. Reuters. https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-car-emission-limits-face-pushback-eight-members-document-2023-05-22/

[12] IS THE EURO 7 PROPOSAL GOOD OR BAD AFTER ALL? — YES. ICCT. 2022. https://theicct.org/euro-7-proposal-good-or-bad-nov22/

[13] THE STRINGENCY OF THE PROPOSED EURO 7 REGULATION FOR CARS AND VANS: AN INTERNATIONAL COMPARISON. ICCT. https://theicct.org/publication/euro-7-comparison-cars-vans-united-states-china-sep-23/

[14] EURO 7 TRUCK RULES CAN STILL BE AS GOOD AS THE U.S. STANDARDS. ICCT. 2 oktober. https://theicct.org/euro-7-truck-rules-can-still-be-as-good-as-us-standards-sept23/

|15] Förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet (Euro 7) Allmän riktlinje. Ständiga representanternas kommitté (Coreper I). 22 september 2023. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13084-2023-INIT/sv/pdf

[15] European Council adopts position on Euro 7 emission regulation. Dieselnet. https://dieselnet.com/news/2023/09eu3.php

[16] Ursula von der Leyen praises watered-down vehicle emissions compromise – as it happened. Guardian. https://www.theguardian.com/world/live/2023/sep/26/ursula-von-der-leyen-green-deal-environmental-policy-backlash-europe-latest

[17] T&E reaction: Ministers’ position on Euro 7 ‘a disaster for air quality’. Transport & Environment. https://www.transportenvironment.org/discover/te-reaction-ministers-position-on-euro-7-a-disaster-for-air-quality/

[18] On Euro 7, the Commission must proceed with caution. https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/on-euro-7-the-commission-must-proceed-with-caution/

[19] Lead lawmaker pushes against stricter vehicle pollution standards. Euractiv. https://www.euractiv.com/section/road-transport/news/lead-lawmaker-pushes-against-stricter-vehicle-pollution-standards/