Arkiv / Samhälle

IEA: En ny industrifas inom energi och länders strategier är nyckeln

Creative commons license

650 miljarder USD per år och 14 miljoner arbetstillfällen 2030 är möjligheten till 2030 [1-3].

IEA har analyserat marknaden för masstillverkningen av de rena nyckelteknologier för den energiframtid världen är på väg till. De rena nyckelteknologierna de har analyserat är vindkraft, solceller, batterier, elfordon, vätgaslastbilar, värmepumpar, elektrolysörer och några andra. För de länder som väljer effektiva strategier nu finns goda chanser att få en del. Kina har redan satsat och är väl positionerade i princip i alla värdekedjor.

Länderna måste hantera risken framåt att värdekedjorna är koncentrerade till några geografiska platser både för gruvbrytning och tillverkningen. En annan risk är avsaknad av kompetent personal.

Uppgifterna för länderna är att minska ledtider för gruvor och infrastruktur för energi, skala upp masstillverkning snabbare och hitta partner globalt för att dela risker och möjligheter.

Energiomställningen går fortare

Den globala energikrisen har ökat takten i omställningen. Investeringar i de rena energiteknologierna nådde 1 400 miljarder USD 2022. Det är en ökning med 10 % jämfört med 2021 och representerar 70 % av tillväxten av de totala investeringarna i energisektorn. Trots detta står fossila bränslen fortfarande för 80 % av den primära energimixen globalt.

IEA har analyserat planer för nya tillverkningsanläggningar av till exempel solceller, vindkraft, batterier och elektrolysörer. Deras analys visar att om planerna genomförs så kommer produktion av solceller och batterier till 2030 vara tillräcklig för en utvecklingsväg som gör att världen när nettonoll till 2050. Däremot är planerna för produktionen av till exempel elektrolysörer och värmepumpar inte tillräckliga.

För att planerna för tillverkning till 2030 ska hända måste investeringar öka rejält. Givet de ledtider som finns, så måste investeringarna under perioden 2023–2025 öka till 270 miljarder USD/år. Det är sju gånger mer än de investeringarna som skedde under perioden 2016–2021.

Värdekedjorna är för koncentrerade och Kina dominerar

Produktionen av kritiska mineraler är mycket koncentrerad geografiskt och det ökar IEA:s oro för försörjningssäkerheten.Demokratiska republiken Kongo levererar 70 procent av kobolt idag, Kina 60% av sällsynta jordartsmetaller, och Indonesien 40 % av nickeln. Australien står för 55 % av litiumbrytningen och Chile för 25 %.

Nästa steg är också koncentrerad. Kina är ansvarig för raffinering av 90 procent av sällsynta jordartsmetaller och 60–70 procent av litium och kobolt. Kina dominerar också bulkmaterialförsörjningen och står för ungefär hälften av den globala produktionen av råstål, cement och aluminium, även om det mesta används på hemmaplan.

Kina är den ledande tillverkaren av rena energiteknologier. De står för ungefär 60 procent att tillverkningen globalt av solceller, vindkraft och batterier, samt 40 procent av elektrolysörtillverkningen. Europa är en nettoimportör av de flesta av teknologierna. Undantaget är vindkraftskomponenter. Kina exporterar solceller till alla världens länder. USA har dock infört strafftullar för solceller från Kina, så därför har kinesiska företag investerat i andra sydasiatiska länder och exporterar till USA därifrån.

Investeringar i gruvbrytning och materialproduktion måste öka

IEA har analyserat behovet av de fem kritiska grundämnena litium, kobolt, nickel, koppar och neodym till 2030. Produktionen måste öka 1,5 till 7 gånger, beroende på grundämne, till 2030 för att målet med nettonål ska nås till 2050.

De har också analyserat planerna för nya gruvor till 2030. Det största gapet är för litium, där de förväntade planer enbart täcker två tredjedelar av 2030 behovet.

Det finns också en stor risk med osäkra ledtider för nya gruvor. Det innebär att investeringarna i nya gruvor måste ske snart. De bedömer att de tre närmsta åren måste investeringarna i nya gruvor ligga på cirka 360–450 miljarder USD för att 2030 målen ska vara möjliga.

Investeringarna i anläggningar som kan processa material måste också öka. Gapet mellan planerna och vad som behövs är störst för litium (30 procents brist) och nickelsulfat (60 procents brist).

Tillverkning och installation – människor är en stor bristvara

I deras analys av planer för att öka tillverkning av energiteknologierna, så innebär planerna att batteriproduktionen ökar sex gånger till 2030. De mesta sker i Kina.

För elektrolysörer är planer att öka produktionen tio gånger till 2030, men det måste ske en fördubbling till innan 2030 för att målen ska nås.

Antal människor som arbetar i sektorn måste öka markant. IEA bedömer att i dagsläget arbetar 33 miljoner i sektorn, men 8 miljoner mer måste arbeta med batterier och elfordon till 2030. Ungefär fyra miljoner till kommer arbeta med tillverkning och installation av solceller.

Kina har lyckats ta så stora marknadsandelar genom sin industripolitik, billig energi och material, samt stor tillgång till arbetskraft och tydlig handelspolitik. Flera länder försöka också ändra sin industripolitik som till exempel USA med sin inflation reduction act.

Minska ledtider är en viktig uppgift

En av de viktigast frågorna framåt är att minska ledtiderna. Projekttiderna är extra långa för ny infrastruktur för el och vätgas, men också för gruvbrytning och koldioxidinfångning. Det är därför extra viktig att minska tillståndstider, mobilisera investeringar, utbilda kompetent personal och accelera innovation i de tidiga skedena.

Stor koncentration av brytning, upparbetning och tillverkning är ett problem för säker tillgång på teknologier. Länder bör arbeta med att säkra resilienta värdekedja genom att bygga upp egen produktion, men också arbeta med att diversifiera design och vilka material som används. IEA anser dock att alla länder inte kan kunna allt utan det är viktigt att de hittar sina nischer.

Egna kommentarer

Rapporten är på nästan fem hundra sidor. Det finns mycket sammanställningar och analyser. Den är möjlig att ladda hem utan kostnad [1].

Det var kanske inte så mycket nya slutsatser i rapporten, men datasammanställningen är mycket bra att ha.

Deras sammanställningar av planer för gruvor och tillverkning var extra intressant. IEA varnade dock under presskonferenser att planer är en sak, men de ska också göras.

Det viktiga att följa är inte bara planerna utan också om investeringarna görs i rätt tid.

IEA har starkt fokus på att ge länder råd. Det är deras uppgift, men jag skulle vilja ha en bättre analys av hur finanssektorn tänker kring investeringar, samt vad företagen som har resurser tänker kring framtiden.

Referenser

[1] IEA. Energy Technology Perspectives 2023. länk (464 sidor, pdf, utan kostnad)

[2] IEA. The world is entering a new age of clean technology manufacturing, and countries’ industrial strategies will be key to success. Pressrelease. länk

[3] Energy Technology Perspectives 2023. IEA. Youtube. 50 minuters presentation. länk