Två EU-rapporter om alternativ bränsleinfrastruktur

Creative commons license

I slutet av 2016 ska alla medlemsländer i EU lämna in handlingsprogram om hur de ska arbeta med infrastruktur för alternativa bränslen. Laddinfrastruktur ingår också.
Europeiska kommissionen har finansierat två studier som ska hjälpa medlemsländer med bakgrundsmaterial.
Ni får korta sammanfattningar av de två rapporterna idag.

Två EU-rapporter om alternativ infrastruktur

skrivet av Magnus Karlström
De två rapporterna är:
1. Fact Sheets on Alternative Fuels in Member States (ca 100 sidor) länk (pdf)
2. Good Practice Examples. (ca 140 sidor) länk (pdf)
Fact Sheets on Alternative Fuels in Member State
Syftet med den första rapporten är ta reda på statusen i alla medlemsländer om utvecklingen av alternativa drivmedel.
Därför har en enkät blivit skickad till alla medlemsländer. De uppgifterna som ej kommit in från länderna har projektgruppen försökt samla in.
Projektgruppen som skrev rapporten var D’Appolonia S.p.A., Ramboll  och TM Leuven.
I enkäten var frågorna uppdelade i tre ämnesområden. De tre kategorierna var:
– Infrastruktur. Medlemsländerna fick svara på frågor om vilka åtgärder de har och planerar att införa för att stödja utvecklingen av infrastruktur för alternativa bränslen.
– Fordon. Medlemsländerna fick svara på vilka åtgärder de har och planerar att införa för att öka antal fordon som använder alternativa bränslen.
– Statistik. Medlemsländer fick också svara på frågor hur många fordon och stationer med alternativa bränslen som finns i landet.
Rapporten är en sammanfattning av alla svar.
Några trender är:
– I princip alla länder har svarat att de stöder utvecklingen av laddinfrastruktur. Några undantag är att projektgruppen inte fått svar eller fått ett nekande svar från representanter av medlemsländer som Danmark och Belgien.
– För vätgas var det några länder som svarade att de har eller planerar stöd. Länder som svarade ja var Tyskland, Österrike, Tjeckien, Nederländerna, Finland och Storbritannien.
– För biobränsle infrastruktur var det också ett fåtal länder som svarade ja på att de har eller planerar stöd. Sverige var ett av dem.
– De flesta länder svarade också ja på att de har eller planerar stöd för naturgasinfrastruktur för fordon.
I rapporten finns en sammanfattning av vilka typer av stöd länderna tänker sig.
En personlig kommentar är att det skiljer sig ganska mycket mellan medlemsländerna.
Rapporten Good Practice Examples 
Rapporten är skriven av samma projektgrupp som förra rapporten.
Den här rapportens syfte är att visa på bra exempel på åtgärder, projekt, organisering och/eller styrmedel från medlemsländerna. De bra exempel kan bli använda när medlemsländer skriver sina handlingsprogram.
De bra exemplen är sorterade i olika kategorier, som är:
– Hur ska medlemsländerna bestämma och skriva sina mål för t ex hur många laddpunkter som behövs för olika tidpunkter.
– Vilka verktyg/styrmedel kan medlemsländerna använda för att nå sin mål.
– Verktyg/styrmedel för att medlemsländer ska nå sina mål för infrastruktur för alternativ bränslen.
– Verktyg/styrmedel för att medlemsländer ska nå sina mål för användning av alternativa bränslen i offentliga flottor.
– Sätt att arbeta för att bestämma lokaliseringen av laddpunkter eller bränslestationer.
I rapporten finns b la information att kommissionen har finansierat ett projekt som de kallar EUROPEAN ALTERNATIVE FUELS OBSERVATORY (EAFO), som ska vara den centrala informationspunkten för kommissionen om t ex antal laddfordon, laddpunkter och alternativa bränslestationer.
EAFO hemsida har tyvärr ej blivit publicerad än, men när den finns så kommer det finnas statistik om registrerade fordon och stationer med alternativa bränslen från alla medlemsländerna.
EAFO skulle vara publicerad i februari, men är ej offentlig än. Det är dock möjligt att på deras hemsida anmäla sig om att få info så fort den är uppe.
Egen kommentar
Jag vet att det är en extern projektgrupp som skrivit rapporterna, men jag tror att kommissionen varit involverade i struktur och slutsatser i rapporterna.
Därför är rapporterna intressant för att de ger info om vilka projekt som kommissionen tycker är lyckade.
De ger också information om vilka finansieringskällor det finns inom EU-systemet. Det finns fler än man tror.
Det är också intressant att se vilka problem kommissionen anser alternativ infrastruktur står inför.
Jag är oerhört nyfiken på vad EU-summan blir av laddpunkter, laddfordon, vätgasfordon, vätgasstationer, naturgasfordon av alla nationella mål, när medlemsländerna lämnat in sina handlingsprogram i slutet av året.
[1] European Alternative Fuels Observatory AVERE will lead the EAFO on behalf of the European Commission. nov 2015. länk (pdf)