Arkiv / Samhälle

Global utveckling av policy för renare fordon och bränsle

Creative commons license

Idag får ni en sammanfattning av en rapport som sammanställt den senaste globala utvecklingen av policy för renare fordon och bränslen.

THE STATE OF CLEAN TRANSPORT POLICY A 2014 SYNTHESIS OF VEHICLE AND FUEL POLICY DEVELOPMENTS

skrivet av Magnus Karlström
State of Clean Transport Policy (pdf) sammanfattar den senaste policyutvecklingen för att reducera energianvändning, minska klimatgaser samt minska luftföroreningar från fordon och bränslen. Rapporten fokuserar på de 11 stora marknaderna i världen. De är Kina, USA, EU, Japan, Brasilien, Indien, Ryssland, Kanada, Sydkorea, Australien och Mexico.
Tillsammmans stod de marknaderna för 85% av all fordonsförsäljning i världen 2013.
I rapporten inkluderar de lätta och tunga vägfordon, sjöfart och luftfart. De har ej med motorcyklar och arbetsmaskiner.
De har försökt kvantifiera nyttan med de nya policyåtgärderna fram till och med 2030.
De räknar på minskade utsläpp av klimatgaser, minskad oljeanvändning samt minskad mängd luftföroreningar.
Klimatutsläpp transportsektorn 2010
2010 var de totala globala antropogena utsläppen av koldioxid 38 GtCO2 [1].
Transportsektorn stod för 8,8 GtCO2 (ca 23%). Oljeanvändningen för hela transportsektorn var 47 miljoner fat/dag.
De inkluderar utsläpp från bränsleproduktion samt fordonsanvändning i de siffrorna, men ej produktion av fordonen.
Vägtransportsektorn stod för 74% av transporternas CO2-utsläpp (74%*23%=17% av de totala CO2-utsläppen).
Vägtransporternas CO2-utsläpp var uppdelat på ca 46,5% för tunga transporter och ca 53,5% för lätta transporter [1].
Klimatnytta och minskad energianvändning
Utan policyn som blev införd 2013-2014 kommer utsläppen bli 15 GtCO2/år och oljeanvändningen vara 78 miljoner fat/dag 2030.
Med åtgärderna som blev införda kommer CO2-utsläppen bli ca 2,2 GtCO2/år mindre 2030 samt oljeanvändningen kommer vara 11 miljoner fat/dag mindre. Det är en reduktion på ca 13% i jämförelse med (Bau) Business-as-Usual.
I rapporten gör de också en kalkyl på om ”best practice” blir införd då är det möjligt att minska CO2 utsläppen globalt från transportsektorn med 30% till 2030 i jmfr med BaU.
Policy som påverkar lätta fordonsektorns CO2-utsläpp
2013 såldes 80% av lätta fordon på marknaderna som har någon sorts lagstiftning kring bränsleekonomi eller CO2 utsläpp.
Lagstiftningen som precis blivit införd för lätta fordon kommer minska utsläppen med 1,5 GtCO2 för året 2030.
Det finns planer på mer lagstiftning i ett antal länder. Om de blir införda kan utsläppen minska med ca 1 GtCO2/år mer för året 2030.
Tunga fordon
Japan, US, Kanada och Kina har infört lagstiftning för bränsleförbrukning/CO2 utsläpp per tungt fordon. EU har inte gjort det än.
Den lagstiftningen som finns i Japan, USA, Kanada och Kina kommer minska utsläppen med 0,26 GtCO2/år 2030.
Om liknade lagstiftning som finns i de länderna blir införda globalt blir minskningen ca 0,91 GtCO2/år totalt 2030.
Nya bränslen och elektrifiering
Lagstiftningen för nya bränslen som redan är införd kommer minska utsläppen med 0,22 GtCO2 till 2020.
Mer utnyttjande av elektrifiering av drivlinor och mer bränslen med låga utsläpp av fossil CO2 kan minska utsläppen 2030 med 1,1 GtCO2/år till.
Sjöfart och luftfart
Sjöfarten har infört lagstiftning som kommer minska utsläppen med 0,34 GtCO2 till året 2030.
Med annan lagstiftning som är på gång kan sjöfarten minska sina utsläpp 2030 med 0,4 GtCO2/år utöver de som redan hänt.
Luftfarten har inte infört energieffektivitetspolicy än, men det finns åtgärder som skulle kunna införas som minskar utsläppen med ca 0,48 GtCO2 för året 2030.
Summering av klimatnytta
Policy som blivit införd de senaste två åren minskar transportsektorns utsläpp med 2,2 GtCO2/år 2030 i jämförelse med Business-as-Usual scenario.
Om best practice blir infört så kan utsläppen 2030 minska med ca 4,4 GtCO2/år till utöver den minskningen som redan sker.
Som en jämförelse så var Sverige total utsläpp inom landet av växthusgaser 20130,056 GtCO2-ekv./år.
Om vi räknar i minskade oljeanvändning så blir införd policy + best practice samma som en minskning med 32 miljoner fat olja/dag globalt 2030 i jämförelse med ett Business as Usual scenario.
Egen kommentar
De kvantifierar också konsekvenser av minskade luftföreningar p.g.a. lagstiftning, men jag tar inte med det för det blir så långt.
Rapportens styrka är att de gjort en översiktlig sammanfattning av lagstiftningen som precis blivit införd och som kan bli införd. Det är mycket grafer och tabeller som är lätta att förstå.
Så om ni vill ha koll på global lagstiftning om renare fordon och bränslen så kan ni använda rapporten som en referens. 
De hänvisar ofta till hemsidan transportpolicy.net som är en wiki som ICCT och DieselNet har ihop. Transportpolicy är en wiki om befintlig fordonslagstiftning om bränsleförbrukning och avgasrening i olika delar av världen.
Beräkningarna i rapporten är översiktliga och ska inte tas som sanningar.
[1] The state of clean transport policy: A 2014 synthesis of vehicle and fuel policy developments. ICCT. Dec 2014. länk