Utlysningar Elektromobilitet och Batterifondsprogrammet

Creative commons license

Stöd till forskning och innovation inom elektromobilitet

Har du och din organisation en idé om en genomförbarhetsstudie eller syntes som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn?

Sista dag för ansökan:   2022-11-30 23:59

Utlysta medel:                  30 miljoner kronor

Energimyndighetens hemsida med mer information om utlysningen (Finns information om t ex vilka de efterfrågade områdena är och vem kan söka)

Fullständig utlysningstext (pdf)

Utlysningen är öppen för ansökningar om projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn.

Denna utlysning täcker enbart ansökningar som rör forskning och innovation, i form av genomförbarhetsstudier (1) och synteser (2) och som avser projekt som ska genomföras under tiden 1 januari 2023 till 31 december 2023.

(1) Genomförbarhetsstudier
”Utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och slutligen utsikterna för att projektet blir en framgång.”

(2) Synteser
”Synteser som redogör för kunskapsläget och kunskapsluckor inom området.

Område ska här förstås som systemets aktörer och teknik samt angränsande system som ekonomiska, politiska, sociala och historiska.

Det är viktigt att synteserna kan beskriva både hur underlag väljs och hur det analyseras.

Varje syntesprojekt ska resultera i en slutrapport skriven på svenska, samt förväntas även utmynna i en referatgranskad vetenskaplig artikel.

Ansökningar om synteser bör beskriva vald metod genom exempelvis:

  • Sökstrategi för studien: sökord och källor
  • Avgränsning för studien: vilka kriterier som kommer att tillämpas för att välja bort och inkludera existerande studier inom området
  • Utarbetning av resultat och slutsatser”

Bidra till framtidens batterier inom fordon, elsystem och återvinningslösningar

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets tionde utlysning.

Sista dag för ansökan:   2023-01-31 23:59

Utlysta medel:                  Cirka 70 miljoner kronor

Energimyndighetens hemsida med mer information om utlysningen
(Finns information om t ex vilka de efterfrågade områdena är, vem kan söka och tidplan för ansökan och datum för projekt)

Fullständig utlysningstext (pdf)