Arkiv / Samhälle

Antal arbeten i energisektorn samt utbildningsinsatser

Creative commons license

Energisektorn sysselsätter 65 miljoner människor världen över och står för 2 procent av den globala sysselsättningen enligt en ny rapport från IEA [1]. Då inkluderar IEA fordonstillverkning i energisektorn.

Clean Energy-sektorn var ungefär hälften av sysselsättningen 2019. Det beror på en stor tillväxt av nya projekt som byggs [1]. Clean Energy är, enligt IEA, till exempel förnyelsebar energi, biobränsle, kärnkraft, elfordon, nya elnät, fossila bränslen med koldioxidinfångning och energieffektivitetsåtgärder.

Rapporten World Energy Employment är en sammanställning av statistik om antal arbeten i olika energisektorer, teknikområden och geografiska områden.  Analysen är gjord för året 2019, men IEA uppskattar att 2021 fanns 1,3 miljoner jobb till i sektorn.

Förändringen av energisektorns arbeten kräver antagligen insatser av det offentliga för att transformeringen ska kunna ske. IEA har därför också släppt en annan rapport samtidigt om exempel på utbildningsinsatser i olika länder [2].

De tre sektorerna har lika många arbetstillfällen 

Bränsleproduktion har ungefär 21 miljoner arbetstillfällen. Kraftindustrin står för 20 miljoner arbetstillfällen och slutanvändning (energieffektivitet och fordonstillverkning) står för 24 miljoner arbeten.

Bränsleproduktion är uppdelat på:

  • 8 miljoner arbetstillfällen för olja
  • 6,3 miljoner arbetstillfällen för kol
  • 3,9 miljoner arbetstillfällen för naturgas
  • 3,3 miljoner arbetstillfällen för bioenergi

Kraftindustrin är uppdelat på:

  • 11,3 miljoner arbetstillfällen kraftproduktion
  • 8,5 miljoner arbetstillfällen elnät

Energieffektivitet och fordonstillverkning är uppdelat på:

  • 13,6 miljoner arbetstillfällen fordonstillverkning
  • 10,9 miljoner arbetstillfällen energieffektivitet

Ungefär 65 procent av jobben handlar om att bygga ny energiinfrastruktur och produkter. Endast 35 procent har fokus på drift och underhåll av befintlig infrastruktur.

De har också delat upp i arbetstillfällen i skilda delar av värdekedjan. Ungefär 8,5 miljoner av arbetstillfällena är i utvinningssteget av till exempel olja, gas och biobränsle. Ungefär 21 miljoner arbetar i tillverkningsindustrin.

Ungefär hälften av alla energiarbeten finns i Asien. I Europa arbetar 7,5 miljoner med energi.

Energisektorns anställda

Ungefär 45 procent av arbetena i energisektorn kräver avancerad utbildning. 

Lönerna är högre i energisektorn än medellönerna i länderna. Lönerna är extra höga i sektorer som olja, kol och kärnkraft.

Den nya energisektorn

Vindkrafts- och solcellsindustrins arbetstillfällen var cirka 7,8 miljoner dvs ungefär lika mycket som hela oljeindustrin.

Ökningen av jobb i Clean Energy sektorn kommer vara högre än minskningen av jobb i fossilindustrin enligt IEA:s analyser. De bedömer att fram till 2030 kommer 14 miljoner nya jobb skapas i den nya sektorn, men 16 miljoner kommer också byta från den gamla energisektorn till den nya. För att det ska ske måste stora insatser inom omskolning ske.

Fordonsindustrins arbetstillfällen

12,7 miljoner arbetstillfällen finns inom fordonsindustrin, som inkluderar bilar, lastbilar, bussar men ej fartyg, flyg och järnväg.

⅓ av arbetstillfällena är i Kina. Europa står för 20 procent av arbetsstyrkan.

Ungefär 470 000 arbetstillfällen finns inom den delen av industrin som tillverkar elfordon. Ungefär 60 procent av dem finns i Kina.

IEA bedömer att 850 000 arbetstillfällen finns inom batteriernas värdekedjor.

IEA:s analys pekar på att tillverkning av elfordon och batterier är en sektor där antal arbetstillfällen kommer öka snabbast de närmsta åren.

IEA:s sammanfattning av utbildinginsatser som krävs

Enligt IEA behövs utökad utbildning, utbildning och certifiering för att utveckla den kvalificerade arbetskraften för att skapa den nya energisektorn och för att säkerställa att övergångarna är rättvis och människocentrerade [2].

De har i en rapport granskat mer än 150 fallstudier från över 50 länder, och som beskriver hur man bäst kan övervinna ett brett spektrum av utmaningar och skapa framgångsrik sysselsättningspolitik. De analyserade systemen omfattar omskolning av kolarbetare, omskolning av arbetare inom olje- och gassektorn och bilindustrin, Akademiska och företagsprogram, och riktade kompetensprogram för ungdomar, kvinnor och marginaliserade delar av samhället [2].

Egna kommentarer

IEA har lovat att släppa en årlig version av den här statistikrapporten. Så vi får se hur trenderna ändras med den nya geopolitiska situationen.

Det är intressant att så många fler arbetar i batterivärdekedjan än i tillverkningen av elfordon.

Att lika många arbetar med solceller och vindkraft som alla arbeten i oljeindustrin ska jag komma ihåg.

IEA:s sammanställning av hur olika länder arbetar med utbildningsinsatser var rik. Det är många som funderar på vad som är effektiva åtgärder. Kanske kan den rapporten vara en inspiration [2]?

[1] World Energy Employment. IEA. 2022. Länk

[2] Skills development and inclusivity for clean energy transitions. IEA. 2022. Länk

[3] Programmes to prepare workers for clean energy transitions can build on lessons from existing schemes, new IEA report says. IEA. pressrelease. länk

[4] Global energy employment rises above pre-Covid levels, driven by clean energy and efforts to strengthen supply chains. IEA. länk