Internationell elvägskonferens i Sandviken 2017

Creative commons license

Skrivet av Conny Börjesson, RISE Viktoria
Konferensen 1st Electric Road Systems Conference 2017 [1] ägde rum den 14 till 15 juni. Region Gävleborg var värd för konferensen och den arrangerades tillsammans med KTH inom FFI-projektet Forsknings- och innovationsplattform för elvägar. Bland omkring 80 deltagare från 7 länder dominerade värdlandet och konduktiv teknik via såväl luftledningar som vägbanan stod i centrum. En av huvudtalarna var dock Dr. David Christensen, från Utah State University, som framförallt talade om utvecklingen av induktiv teknik.
I öppningsanförandet talade Trafikverkets strategidirektör Agneta Wargsjö om varför Trafikverket engagerar sig i elvägar och dess tekniker och möjligheter. I dagsläget är det inte möjligt att flytta över vägtransporter till järnväg och sjöfart i någon större omfattning och därför måste vägtrafiken själv klara av att bli fossilfri. Alla ”tricks” inklusive elvägar kommer att behövas enligt Trafikverket.
Nästa huvudtalare Dr. Jacob Teter från International Energy Agency (IEA) beskrev betydelsen av att finna lösningar globalt för fossilfria vägtransporter, vilka står för en stor andel av världens energianvändning. Speciellt i ljuset av en begränsad tillgång på biobränslen är elektrifiering en av de viktigaste lösningarna för att få effektivare fordon.
Flera presentationer snuddade vid frågan om personbilarnas betydelse för elvägar. Deras roll diskuterades ur flera perspektiv och då inte minst samhällsekonomiskt. Den totala batterikostnaden, då alla fordon är utrustade med stora batterier, kan vida överskrida investeringskostnaden för ett rikstäckande elvägsnät trots att batteriutvecklingen spås en snabb utveckling fram till 2025. Elvägar möjliggör att personbilar kan laddas under färd och på fler ställen för att sedan kunna köra på ett litet batteri utanför elvägen. Detta skulle medföra att små ekonomiska elbilar vid behov kan få en längre räckvidd och alltid vara laddade. En tanke är då att premiumbilar med stora batterier kanske ligger i omkörningsfilen hela tiden då de inte har samma behov av att ladda.
Kommentar 1: Fler studier behöver göras med avseende på privatpersoners användarbeteende på elvägar samt personers vilja att använda elvägar då de väl finns.
Kommentar 2: Hittills har en strävan funnits i personbilsindustrin av att sänka bränsleförbrukningen genom att minska motorernas storlek, att använda lättare material som lett till mindre bromsar o.s.v. Det vill säga, en ”positiv spiral” och ett smartare bilkoncept.
Volvo Cars har tillsammans med RISE Viktoria studerat den konduktiva teknikens möjligheter för personbilar. Fördelen med den konduktiva tekniken är att det inte blir någon begränsning i laddeffekt för olika applikationer och fordon, vilket möjliggör ett brett användningsområde. För att nästa steg skall kunna tas måste ”automotive-grade” – strömavtagare utvecklas av leverantörer, ett arbete med avseende på funktionell säkerhet genomföras och standardisering för offentlig miljö planeras.
Kommentar: Detta görs bäst i samarbete mellan personbilsindustrin och utvecklare av konduktiv teknik för att kunna täcka hela systemet, vilket även inkluderar det som är utanför bilen i infrastrukturen.
Dr. David Christensen som är föreståndare för Center for Sustainable Electrified Transportation (SELECT) i Utah [2] berättade om centrets innehåll, aktiviteter och företagsmedlemmar. Än så länge är elvägar inte särskilt stort hos myndigheter och politiker i USA. En studie pågår för att bestämma en demonstrationssträcka med induktiv teknik i Colorado. Planen är att 2018 påbörja byggnation av en mile elväg till en flygplats i Denver.
Siste huvudtalaren Dr. Georen Meyer från VDI/VDE Innovation + Technik GmbH [3] talade om European Roadmap Electrification of Road Transport [4], vilken har haft stor betydelse för forskningsutlysningar i EU. Elvägar för tunga fordon omnämns nu på flera ställen och chansen är goda för en utlysning med primärt fokus på elvägar. En kommentar var att det är möjligt att 70 % av nybilsförsäljningen 2030 är laddbilar. En annan är att man ser fordon som är mer specifika för olika behov och inte som dagens ”one fits all”-paradigm. Även små elbilar med små batterier är tydligt omnämnda.
Avslutningsvis hölls en paneldiskussion med industriparter. Ett inlägg handlade om exportmöjligheter med Kina och Indien som stora tänkta marknader för elvägsteknologier. Regionerna i Sverige anses vara de viktigaste aktörerna framöver för att samordna implementeringen av elvägar här hemma.
Konferensen avslutades av myndighetsrepresentanterna. Deras gemensamma ståndpunkt var att alternativa finansieringsformer för elvägar behöver utredas. Till nästa års konferens kommer transport- och elbranschen att aktivt bjudas in.
Kommentar: Ekonomiska incitament för elvägar är användning av direktel som drivmedel samt den höga verkningsgraden hos eldrivlinor. Det vill säga, totalt lägre energiförbrukning i kombination med ett fortsatt lågt elpris ger lägre kostnader i jämförelse med flytande bränslen. Biodrivmedel ger en snabb förbättring av klimatpåverkan, men är ensamt inte en långsiktig lösning utan snarare ett komplement till elektrifiering.
Referenser
[1] 1st Electric Road Systems Conference 2017. länk
[2] Sustainable Electrified Transportation Center. länk
[3] VDI/VDE Innovations. länk
[4] European Roadmap Electrification of Road Transport. länk