Arkiv / Samhälle

Kommentar patent samt några utvalda presentationer från Transportforum

Creative commons license

I början av januari var konferensen Transportforum 2015. Nedan finns länkar till ett urval av intressanta presentationer från konferensen.

Transportforum 2015

skrivet av Magnus Karlström
Transportforum 2015 var en stor fordonskonferens i Sverige som hände i början av januari.
De flesta presentationer från konferensen finns att ladda hem här.  Ett urval av intressanta presentationer för OMEV finns beskrivna och länkade nedan.
Peak Car
Session 3 – Peak car – vad säger statistiken? länk (pdf)
Mats Wiklund, Trafikanalys, Anette Myhr, Trafikanalys
En genomgång av statistik om Sverige och Peak Car.
Session 3- Peak car?
Anne Bastian & Maria Börjesson KTH
Analys av Peak Car. Huvudorsaken är ekonomiska faktorer.  länk (pdf)
Nya skattningar av trafikens samhällsekonomiska kostnader
Politiken anser att trafiken ska bära sina samhällsekonomiska kostnader. Men vilka kostnader ska vi räkna med i Sverige?
VTI fick i december 2012 regeringens uppdrag att uppdatera tillgänglig kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Rapporten SAMKOST publicerades i slutet av 2014.
Resultatet var att samhällskostnaderna för olyckor per km för personbilar har sjunkit mycket samt samhällskostnader för buller och luftföroreningar har per bilkm sjunkit. Rapporten visar också att till exempel persontågen inte alls betalar den skatt de borde göra.
Rapporten gav bl a upphov till artikeln VTI-rapport visar att bilisterna får dubbel beskattning (GP, 9 dec 2014).
Näringslivets Transportråd, Trafikverket, Bil Sweden och Naturvårdsverket diskuterar resultaten i den här presentationen.
Elvägar
Sessionen hade fokus på den förkommersiella upphandlingen som pågår i Sverige om Elvägar. De fyra konsortierna berättade samt närliggande projekt presenterade. 
Sessionen började med att filmen ”Electrified roads tested in simulator” visades om vad elvägar är och kan bli, se film här ( 3min).
Förkommersiell upphandling avseende kunskapsunderlag av elvägar Lisa Silvemark, Trafikverket & Åke Öhrnberg, Trafikverket länk (pdf)
Konsortie 1 – Arlanda – Elvägar snart verklighet länk (pdf)
Sofia Lundberg, WSP   
Konsortie 2 – Gävle – länk (pdf)
Jan Nylander, Projekt Elväg i Gävle 
Konsortie 3 – Göteborg – länk (pdf)
Monica Ringvik, Volvo 
Konsortie 4 – Södertälje – länk (pdf)
Håkan Sundelin, Scania 
STEM – Elvägar i simulator – länk (pdf)
Arne Nåbo, VTI
FIFFI – förstudie betalsystem elvägar – länk (pdf)
Martin Gustavsson, Viktoria Swedish ICT 
Andra framtida elvägsdemonstrationer: FIFFI-projektet Arktisk elväg och brittiska innovationsupphandlingen länk (pdf)
Håkan Sundelin, Scania
Möjligheter och hinder för spridning av elbilar
Elektromobilitet i Norge – erfarenheter och möjligheter med elektriska fordon. Erik Figenbaum, Transportøkonomisk institutt länk.
Presentation delvis baserade på de tre TOI – rapporterna
1. Elektromobilitet i Norge – erfaringer og muligheter med elkjøretøy
2. Electric Vehicles – environmental, economic and practical aspects. As seen by current and potential users
3. Everyday mobility and potential use of Electric Vehicles
På väg mot fler elbilar i Sverige – slutrapport från Elbilsupphandlingen. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad. länk – Missa inte slutkonferens 19 mars 2015 
Kommunal politik för spridning av elfordon – resultat från en fallstudie. Åsa Aretun, VTI . länk
Räddningstjänstens beredskap för en ökad användning av elbil i samhället Christina Stave, VTI. Länk
Kan fordonsutvecklingen bidra till bättre luft- och bullermiljö i tätorter
Vilken miljökvalitet ska vi nå i våra städer? Martin Juneholm, Trafikverket länk
Slutsatser var b la
”prioritera rätt i tätorter. Kollektivtrafik, cykel och gång samt yrkestrafik ska
prioriteras före privatbilism i befolkningstäta miljöer”.  Men också att ”Eldrift inom transportsektorn har potential att ge betydande bidrag till en god miljökvalitet i städer.”
”Low emission zones” och ”Zero emission zones”, hur kan sådana zoner utformas?  Christer Johansson, Stockholms universitet. länk
Sammanfattning av trenden kring ”Low emission zones” och ”Zero emission zones” i världen. Innehöll också en varning att även om vi får fram ren eldrift i fordon så kommer inte fordonen vara nollemission eftersom så stor del av partiklarna numera kommer från vägslitage. T ex så står 90 % av PM10 från vägtrafiken i Stockholm numera av slitagepartiklar som inte har något med avgaser att göra.
Potential att nå fossilfrihet med elfordon?Håkan Johansson, Trafikverket länk
En analys huvudsakligen baserade på slutsatser från ”Fossilfrihet på väg”. Slutsatsen var b la
”-  Det krävs en kombination av åtgärder för att nå fossilfrihet
– Potentialen i elektrifiering är stor men det finns en osäkerhet från marknadens aktörer”
EU – mål och drivmedel
En session med fokus på drivmedel och laddinfrastruktur. Huvudsakligen handlade det om EU:s direktiv om infrastruktur för alternativa drivmedel. Alla EU länderna ska ta fram en nationell implementationsplan för alternativa drivmedel inom två år.
Planen ska b la beskriva hur varje land ska tillhandahålla infrastruktur för metan (komprimerad och flytande) och elektricitet, och, valfritt, vätgas.
EU:s drivmedelsval per fordonsslag och styrmedel för biobränslen i Sverige. Mårten Larsson, KTH länk (pdf)
Kunskap och acceptans för el, vätgas och biogas som drivmedel. Resultat av intervjuer med myndigheter och experter samt enkäter till allmänheten.Sonja Forward, VTI länk
Resultat från en enkätstudie och en fokusgruppstudie. Det är en hel del intressanta result.
Vätgasinfrastruktur för transporter i Sverige 2014-2020. Cecilia Wallmark, Sweco länk
B la hur kan en vätgasinfrastruktur byggas i Sverige och vad kostar den?
Laddinfrastruktur i Sverige. Mazdak Haghanipour, Powercircle . länk
En analys av laddelbilar och laddinfrastruktur i Sverige.
Hur vi skapar en nationell implementationsplan för alternativa drivmedel inom två år Anders Lewald, Energimyndigheten Länk
Beskrivning av EU-direktivet samt information om att planering pågår på Näringsdepartementet i samverkan med Miljö- och Energidepartementet för genomförande av direktivet.
En slutsats är att det är skillnad på EU-direktivet och Sveriges sätt att arbeta. Sverige brukar fokuserar på effekter som t ex minskade utsläpp av CO2 inte på specifika försäljningskrav för specifika tankstationer eller fordon.
Mer presentationer finns
Det finns många fler sessioner och intressanta presentationer på Transportforum. Jag har valt bort allt som har med autonom körning att göra eftersom det bevakas avnyhetsbrevet automatiserade fordon.
Det var relativt mycket om cykel, buss, transporteffektivitet samt samhällsplanering också.
En analys av Transportforum är gjord av Christer Ljungberg (Trivector). Hans artikel heter Väx upp för fan!. Ljungberg höll i sessionen ”Varför går vi inte i riktning mot ett hållbart transportsystem?. Artikeln är en analys om varför vi inte gör det.
Infrastrukturminister Anna Johansson var en av inledningstalarna på Transportforum. Om ni vill se hennes tal finns det här  (Hon börjar prata 17:31 in i filmen).