Trafikutskottet om trafikens elektrifiering

Creative commons license

Trafikutskottet hade ett öppet sammanträde om trafikens elektrifiering igår. Det går att se hela sändningen via web-tv från riksdagen eller via SVT play [2,3].

Bakgrunden är att i början av 2023 beslutade trafikutskottet att genomföra en studie om transportsektorns elektrifiering med fokus på samhällsbyggnad och planering av vägtrafikens laddinfrastruktur. Den är nu publicerad och finns att ladda hem [1].

Iakttagelser och bedömningar utifrån den genomförda kunskapsöversikten

Trafikutskottets arbetsgrupp lämnade avslutningsvis ett antal iakttagelser och bedömningar utifrån den genomförda kunskapsöversikten:

 • EU:s regelverk kommer att få en allt större betydelse för etableringen av laddinfrastruktur.
 • Samverkan mellan aktörer och på olika nivåer är nödvändigt.
 • Staten har en central roll när det gäller samordningen.
 • Även arbetet på regional och lokal nivå är viktigt.
 • Elnätsföretagen spelar en viktig roll i utbyggnaden av laddinfrastrukturen.
 • Stöd till etableringen av laddinfrastruktur har varit viktiga.
 • Hinder för utbyggnaden av laddinfrastruktur är väl belysta.
 • Energimyndighetens och Trafikverkets nyligen framtagna handlingsprogram för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur bedöms innehålla angelägna åtgärdsförslag.
 • Transportsektorn och energisektorn kommer att integreras alltmer i framtiden.
 • Det finns flera olika laddsystem för elfordon och det är viktigt att staten anger långsiktiga spelregler.
 • Kunskap om beteende är en viktig faktor för en samhällseffektiv laddinfrastruktur.

Vilka har gjort studien?

Studien har genomförts av en arbetsgrupp inom trafikutskottet med stöd av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS).

Till studien har det knutits en referensgrupp bestående av sex experter.

De sex experterna var Anders Lewald, senior rådgivare vid Energimyndigheten, Arne Nåbo, forskningsledare vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI), Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik och automation vid Lunds tekniska högskola, Frances Sprei, docent i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, Ida Nelson, expert på transportsektorns omställning vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och Johanna Lakso, vd för Power Circle.

De har dock inget ansvar för eventuella sakfel i rapporten eller för rapportens slutsatser.

Det går att se hela sammanträdet via web-tv

Slutsatserna från studien presenterades igår, men de hade också bjudit in olika experter som analyserade olika frågeställningar.

Ni kan se sändningen här [2,3]. Hela sammanträdet var cirka tre timmar och 30 minuter.

De som presenterade var (inkluderat tidpunkt när de börjar presentera):

(00:10:22) Inledning Ulrika Heie (C), trafikutskottets ordförande

(00:16:14) Gunilla Svantorp (S), ordförande trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och forskning

(00:17:50) Underlag för slutsatserna. Joakim Skotheim, utvärderare, Riksdagsförvaltningen

(00:28:15) Elektrifieringens betydelse för klimatmålen, Lennart Thörn, kvalificerad utredare, Trafikanalys

(00:39:20) Nulägesbeskrivning; fordonsflottans och laddinfrastrukturens utveckling och nuläge, Peter Engdahl, avdelningschef, Energimyndigheten – (00:53:20) pratar Peter om exempel på aktuella forskningsfrågor.

(00:55:30) Framtidens laddinfrastruktur, Magnus Lindgren, senior sakkunnig inom fordon, arbetsmaskiner och drivmedel, Trafikverket

(01:36:10) Totalförsvars- och krisberedskapsperspektiv, Magnus Dyberg-Ek, strateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

(01:41:45) Tillgång till nätkapacitet, Martin Olin, ansvarig e-mobilitet, Energiföretagen

(01:54:35) Internationella exempel, Frances Sprei, biträdande professor, Chalmers

(02:04:21) Är brist på laddinfrastruktur ett hinder för turism? Per Östborn, projektledare, Gröna Mobilister

(02:11:20) El för ännu fler; utrullning av publik hemmaladdning, David Mowitz, expert e-mobilitet, Power Circle

(02:19:00) Hinderröjning för elektrifiering – lågt hängande frukter för att snabba på utvecklingen, Nils Paul, expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Trafikutskottet ställde också frågor till talarna under sista timmen.

Några uppdrag och projekt som talarna hänvisade till

Trafikanalys. Utvecklad statistik för en elektrifierad transportsektor. 2024. Länk

Trafikanalys. Trafikanalys får i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn. 2024. Länk

Trafikanalys. Fit for 55 – transportpolitikens nya ramar. 2024. Länk

Trafikanalys. 2023. Korttidsprognoser för vägfordonsflottan. länk

Energimyndigheten och Trafikverket. Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. 2023. länk (OmEV har skrivit om handlingsprogrammet här)

Energimyndighetens långsiktiga scenarier. 2023. Länk

Trafikverket. Inriktningsunderlag. 2024. Länk

Francies Sprei. Chalmers. Publikationer samlade på Google Scholar.

BioDriv Öst och Gröna Mobilister. Behovet av laddning i landsbygd undersöks i nytt projekt. Länk

Gröna mobilister. Det går att tanka eller ladda förnybart i Sveriges alla kommuner. länk

Power Circle. Vad är Vehicle to Grid? Faktablad. 2024. Länk

RISE. Projektet El för ännu fler. Länk

Svenskt näringsliv. Hinder för transportsektorns elektrifiering och automatisering. 2024. Länk

Referenser

[1] Planera laddinfrastruktur för vägtrafik – en kunskapsöversikt. 2024. 178 sidor. Länk

[2] Trafikutskottets öppna sammanträde om trafikens elektrifiering. Web-sändning. länk

[3] SVT Play. Forum. Länk Sändningen från sammanträdet börjar 34:00 in i sändningen.