Elvägar del 1. Bakgrund och status

Creative commons license

Numera är det stort fokus på batterifordon och stationär laddning. Även vätgasinfrastrukturen byggs ut. Men vad händer med elvägar? I två nyhetsbrev granskar elväg. Del 1 beskriver varför elvägar utreds och hur långt man kommit.

Bakgrund och metod

För tre år sedan gjorde vi en podd om elvägar med Trafikverket om deras pågående projekt [1]. För två år sedan gjorde vi ett nyhetsbrev om läget för elvägar [2]. Nu har vi ringt runt för att summera, uppdatera och höra några aktörers syn på framtiden.

Drivkrafter

Intresset för elvägsteknik tog fart när behoven ökade av tekniska lösning för tunga, långväga transporter med el. I takt med allt fler politiska initiativ för att minska utsläppen från vägtransporter blev det tydligt att eldrift kommer behövas. EU började ställa krav på minskande koldioxidutsläpp från tunga fordon. Det innebär i praktiken ökad elektrifiering även i långväga transporter.

Dåtidens batteridrivna lastbilar hade alldeles för stora batterier och för kort räckvidd för att klara långväga uppdrag. Med elvägar kunde ett batteridrivet fordon få bra räckvidd även med måttliga batterier genom att laddas under färd. Vissa elvägstekniker kan dessutom användas parallellt av personbilar. Då kan infrastrukturen nyttjas av fler och även personbilar blir mindre beroende av stora batterier och stationär laddning.

Inledande fas på 2000-talet

Efter millennieskiftet började elvägsteknik dyka upp i utredningar och forskning. Det inleddes försök i olika länder. Siemens och Alstom var några aktörer och även fordonstillverkare deltar. Ett par år senare började Trafikverket utreda frågan och man gjorde en förkommersiell upphandling år 2013 [1].

Tester i Sverige

I dagsläget har det genomförts fyra tester av elvägar i Sverige. Ett pågår fortfarande [3].

  • 2016-2020: Elväg Sandviken. Konduktivt, luftledning, lastbil. [4]
  • 2018-2021 Eroad Arlanda. Konduktivt, vägskena, lastbil. [5]
  • 2019-2023 Smartroad Gotland. [6]
  • 2020-2024 Lund Evolutionroad. Konduktivt, vägskena, linjebuss. [7]
  • Det ingår också tester av vinterklimat i Kramfors [8].

Svenska regeringars inställning

År 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda frågan. De startade ett program för elektrifiering där elvägar utreddes. Myndigheten deltog i projekt och byggde upp kunskap kring elvägar med olika tekniker.

År 2017 tecknade dåvarande regering ett avtal om innovationspartnersskap med Tyskland och senare även Frankrike om att samverka kring elvägar [9-11].

År 2022 förlängdes Trafikverkets uppdrag att samordna innovationssamarbetet om elvägar med Tyskland och Frankrike. Det ska göras årliga redovisningar och slutredovisas 2025 [12, 13].

I det innovationsavtal som tecknades mellan svenska regeringen och Frankrikes president Macron i januari i år nämns elvägar som ett område att samarbeta om [14].

Nationell plan och nya inriktningsunderlaget

År 2022 fastställdes den nationella plan som nu gäller för utbyggnad av vägar och järnvägar [15].

Där gavs Trafikverket i uppdrag att bygga elvägspilot mellan Hallsberg och Örebro. De skulle också identifiera lämpliga sträckor för en större utbyggnad av elvägar. Detta ska redovisas senast i december 2024.

Upphandlingen av elvägssträcka Hallsberg-Örebro

Redan 2021 påbörjande Trafikverket arbetet med upphandlingen av elvägspiloten mellan Hallsberg och Örebro. Processen har pågått sedan dess, men avbröts i augusti 2023 [15, 16].

Avbrottet beror inte på att politiken har ändrat inriktning eller att Trafikverket har ändrat sin syn på projektet. Tekniken är ny och oprövad i större skala. Ett ändrat omvärldsläge med inflation och ändrad tillgång till material har drivit kostnader på ett sätt som man inte hade förutsett hos Trafikverket.

Deras projektgrupp analyserar nu kostnader och affärsupplägg inför en förnyad upphandling. Man tittar bland annat på gränssnitt mellan komponenter och systemets ingående delar, exempelvis överliggande kraftförsörjning i relation till elväg. Målet är att dra lärdomar från det som gjorts hittills och få bättre kostnadseffektivitet när upphandlingen återupptas.

En del av analysen består av en RFI, request for information som Trafikverket genomför under januari-februari [17]. RFI är ett dialogverktyg som används av offentliga upphandlare inför en upphandling om man behöver ställa frågor till marknadens aktörer. Det brukar användas när upphandlaren vill få bättre kunskap om tekniska eller marknadsmässiga förutsättningar.

Elvägar i Trafikverkets nya inriktningsunderlag

I januari 2024 redovisade Trafikverket sitt inriktningsunderlag för en ny nationell plan. Där finns en lägesredovisning om elvägar [18, 19]. Trafikverket tror nu att en utbyggnad i praktiken skulle kunna komma igång kring år 2030 och en eventuell större utbyggnad tidigast kring år 2035. Kostnaden är svår att bedöma men tros hamna runt 200 – 400 miljoner kr per mil dubbelriktad elväg. Femtio mil elväg skulle kunna hamna runt 10 – 20 miljarder kr. Samhällsekonomin är svårbedömd.

Europa

Enligt en färsk ICCT-sammanställning finns det 3 mil av elvägsprojekt i Europa idag [20]. Sammanlagt 15 tester genomförs eller har genomförts i Europa, i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike och Italien.

Det mesta är luftledning i Tyskland. I Frankfurt körs Scanialastbilar med eftermonterad pantograf på en 17 km lång sträcka. Ytterligare teststräckor på 60 km planeras.

Det största projektet i Europa med induktiv laddning är Visbyprojektet på 1,6 km väg. Fler induktiva projekt planeras i Norge och Frankrike.

Tester har diskuterats i Storbritannien [21].

Frankrike

Det franska transportministeriet uttalade år 2021 en allmän ambition om elvägar. Man sade då att om elvägsutvecklingen faller väl ut kan landet komma att utveckla elvägar på alla större motorvägar i Frankrike till 2035 [22].

I Paris förbereds en elvägsdemonstration till år 2025. Man kommer demonstrera både konduktiv och induktiv teknik i körbanan på en två kilometer lång sträcka motorväg med en distributionslastbil, en lätt lastbil och två personbilar. Projektet drivs av ett konsortium med Vinci där företagen Elonroad och Electreon medverkar. De har båda deltagit i svenska projekt [23-25].

Internationellt

Det förekommer diverse initiativ och tester av korta elvägssträckor även i USA, Israel, Kina och Indien.

Summering

Tester pågår. Fordonstillverkare av både lätta och tunga fordon deltar. Vi har dock inte hittat några konkreta planer på permanenta elvägar för ordinarie trafik i större skala. Hittills är Sveriges upphandling den längst komna.

Man ska kanske nämna att det även finns tekniker för att ladda fordon under färd till mer nischade fordon i avgränsade eller inhängnade områden, exempelvis gruvor [26].

Trådbussar är också en liknande teknik som finns på många håll [27].

Nästa nyhetsbrev

I del två av vårt nyhetsbrev om elvägar summerar vi vad bedömare tror om framtiden.

Källor

[1] Podd med Jan Pettersson och Magnus Lindgren från 2020 om lärdomar från Trafikverkets program Trafikverkets program för elektrifiering. Länk.

[2] OmEV om elvägar 2021. Länk.

[3] Film från Trafikverket. Länk.

[4] Om Elväg Sandviken. Länk.

[5] Om Eroad Arlanda, interregprojekt (egen hemsida är nedlagd). Länk.

[6] Smartroad Gotland. Induktivt, buss och lastbil. Länk.

[7] Lund Evolutionroad. Länk.

[8] Trafikverket om vintertester. Länk.

[9] Prop. 2020/21:151, transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Länk.

[10] Pressmeddelande 2017 om samarbetsavtal med Tyskland om elvägar. Länk.

[11] Artikel 2018 om Frankrikes medverkan i samarbetsavtal om elvägar. Länk.

[12] Uppdrag till Trafikverket 2022 att fortsätta samordna innovationsarbete med Tyskland och Frankrike. Länk.

[13] Notis från Regeringen 2022 om svenskt-tyskt-franskt samarbete. Länk.

[14] Pressmeddelande från regeringen jan 2024 om innovationspartnerskap med Frankrike. Länk.

[15] Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Länk.

[15] Trafikverkets hemsida om elväg Hallsberg-Örebro. Länk.

[16] Muntlig kontakt Roger Ullström, Trafikverket.

[17] RFI for Electric Road System Suppliers. Länk.

[18] Trafikverkets inriktningsunderlag för 2026-2037. Januari 2024. Underlagsrapport om elektrifiering, digitalisering och automatisering. Länk.

[19] Trafikverkets inriktningsunderlag för 2026-2037. Januari 2024. Underlagsrapport om utveckling av transportinfrastrukturen Länk.

[20] European heavy-duty vehicle market development quarterly January – September 2023. ICCT januari 2024. Länk.

[21] Artiel i Fleetnews 2021.  Länk.

[22] Franska transportministeriet om elvägsprojekt 2021. Länk.

[23] Vinci om elväg i Paris. Länk.

[24] Elonroad om elväg i Paris. Länk.

[25] Electreon om elväg i Paris. Länk.

[26] Exempel, youtubereklam om ellastbil med tråd. Länk.

[27] Trådbusslista på wikipedia. Länk.