EU-parlamentets förslag till koldioxidkrav på tunga fordon

Creative commons license

Processen med att fastställa nya regler för koldioxidutsläpp från tunga fordon går vidare. För ett par veckor sedan beskrev vi besluten i Europarådet och EU-parlamentets miljöutskott [1].

I tisdags var det EU-parlamentets tur [2-6]. Det huvudsakliga innehållet i miljöutskottets förslag antogs med 445 röster för, 152 emot och 30 nedlagda. På några punkter ändrade parlamentet i miljöutskottets förslag. Nu återstår endast trilogförhandlingar mellan rådet och parlamentet innan kraven fastställs.

Utsläppsminskningar till 2040

Parlamentet röstade för en minskning av utsläppen från nya tunga fordon med 45 procent från 2030, 65 procent från 2035 och 90 procent från 2040, jämfört med 2019 års nivåer. Man gick inte på miljöutskottets linje. De hade föreslagit 70 procent utsläppsminskning från 2035.

Däremot instämmer man i miljöutskottets förslag att kraven även ska gälla för de flesta arbetsfordon, renhållningsfordon och långfärdsbussar. Kommissionens ursprungliga text innehöll flera undantag. Det medges dock fortfarande undantag för bland andra utryckningsfordon och terrängfordon med mera.

Stadsbussar ska ha nollutsläpp från 2030. Parlamentet vill dock ge fem års ytterligare respit för städer som redan har satsat på biogas. Där ska kravet gälla först 2035. Detta är skarpare än vad rådet föreslagit. De vill införa nollutsläppskravet först 2035 för alla stadsbussar.

Lagstiftningen kommer även innehålla en definition av vad som är ett utsläppsfritt tungt fordon. Parlamentet vill att definitionen omfattar fordon som saknar förbränningsmotor, samt fordon med förbränningsmotorfordon som släpper ut maximalt 3 g koldioxid per ton-km eller 1 g koldioxid per person-km.

Nuvarande krediter för nollfordon försvinner

I nuvarande regelverk för tunga fordon ges vissa utsläppskrediter för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon. Dessa krediter vill parlamentet trappa ner från 2025 och avskaffa helt 2030.

Möjlighet att certifiera fordon som drivs med rena biobränslen

I parlamentets beslut finns en paragraf som pekar ut klimatneutrala bränslen som biometan, biodrivmedel och elektrobränslen. Dessa bränslen ska kunna användas för att godkänna även fordon med förbränningsmotor som en del av lösningen. Syftet är att ge tillverkare större möjlighet att minska utsläppen från nysålda fordon med en kombination av eldrift och fordon som är specificerade för enbart vätgas, biodrivmedel eller elektrobränslen.

Som ett nästa steg vill parlamentet ge kommissionen i uppdrag att utreda hur man skulle utforma regler för att beräkna koldioxidutsläpp från sådana fordon och certifiera dem.

Ingen korrektionsfaktor för hela flottan

Parlamentets text innehöll dessutom förslag till en korrektionsfaktor för koldioxid (CCF). Korrektionsfaktorn skulle användas för att justera ner de beräknade utsläppen från fordon med förbränningsmotorer i proportion till hur mycket biodrivmedel som används i unionen. Majoriteten i parlamentet avvisade dock en sådan metod. De beslutade helt enkelt att korrektionsfaktorn för fordon med förbränningsmotor ska vara noll. Då tas ingen hänsyn till biodrivmedel.

Forum för aktörer, standard för utsläppsberäkning och energikrav

Parlamentet vill ge EU-kommissionen i uppdrag att skapa ett forum för utsläppsfria tunga fordon. Forumet ska bestå av el- och laddaktörer, transportörer, kollektivtrafikföretag, civilsamhällesaktörer, tankesmedjor, medlemsstater och tillverkare. Forumet ska samarbeta om laddning och tankning och annat som kan underlätta att olika regelverk och aktörer stödjer varandra. 

Parlamentet vill också att EU-kommissionen undersöker möjligheter att ta fram en gemensam metod för att beräkna och rapportera koldioxidutsläppen under hela livscykeln för nya tunga fordon.

Kommissionen föreslås också beskriva konsekvenser av att införa krav på energieffektivitet för nya utsläppsfria fordon.

Hälften av värdet vid offentlig upphandling ska komma från EU

Parlamentets vill att maximalt halva det ekonomiska värdet vid offentliga upphandlingar av utsläppsfria fordon får ha sitt ursprung i tredje land. Man vill också införa ett antal allmänna formuleringar om att offentliga upphandlare ska ställa miljö- och hållbarhetskrav.

Krav på flottägare

Parlamentet vill ge kommissionen i uppdrag att senast 2024 ta fram förslag på lagstiftning som innebär stora flottägare, exempelvis åkerier, tvingas uppnå vissa andelar av utsläppsfria fordon i flottan. Reglerna ska ta hänsyn till regionala skillnader och tillgången på laddning och vätgastankning.

Rapportörens kommentarer

Under påföljande presskonferens kommenterade Bas Eickhout, till synes med viss ironi, att EU redan har ett regelverk för biodrivmedel. Där är fastlagt hur man beräknar livscykelutsläppen. Nu vill alltså parlamentet införa en delvis annorlunda definition i regler för certifiering av tunga fordon som är specificerade för enbart drift med biogas, elektrobränslen eller biobränslen. Det kommer kräva fortsatt utredning för att stämma överens med befintliga regler i förnybarhetsdirektivet. Han var dock nöjd med att korrektionsfaktorn för koldioxid sattes till noll.

Varken kommissionen eller Europarådet vill inkludera biobränslefordon som utsläppsfria. På en fråga om hur dedikerade biodrivmedelfordon ska hanteras framöver svarade Eickhout att det får lösas i kommande förhandlingar.

Bas Eickhout gav ytterligare ett par exempel där parlamentets och rådets positioner skiljer sig åt. Det handlar bland annat om hur nollutsläppsfordon ska definieras, vilka typer av fordon som ska undantas, och när nollutsläpp ska gälla för stadsbussar.

Nästa steg

De avslutande trilogförhandlingarna mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen [7] tros komma igång på allvar i början av 2024. Då kommer reglerna slutligt fastställas och man kommer lägga fast en tidpunkt för ikraftträdande.

Kommentarer från omvärlden

Den europeiska fordonstillverkarorganisationen ACEA säger att fordonsindustrin kommer leverera de fordonstekniker som krävs. Men de kommande reglerna måste följas upp med offentliga stöd och kompletterande regelverk. Det krävs en utvecklad infrastruktur och incitament som gör det attraktivt för köparna att använda elfordon. Annars kommer omställningen bromsas och den europeiska industrins globala konkurrenskraft försvagas [8].

Efuels Alliance beklagar att inte elektrobränslen gavs en korrektionsfaktor. En öppning för elektrobränslen skulle göra det möjligt för e-bränslen att börja få betydelse för vägtransporter, enligt dem [9].

Den globala transportorganisationen IRU tycker det mesta blev fel. EU-parlamentet beter sig ungefär som totalitära regimer när de föreslår obligatoriska krav på flottägares innehav av fordon. Regelverket är idealistiskt motiverat. Politikerna bortser från den faktiska tillgången på energi och de tar inte hänsyn till ekonomiska realiteter hos de aktörer som berörs. Redan dagens lagkrav att minska utsläppen med 30 procent till 2030 är ytterst utmanande. IRU är också kritiska till att parlamentet inte öppnade för biobränslen [10].

Institutet ICCT:s expert Eamonn Mulholland tycker att det var bra att korrigeringsfaktorn för koldioxid sattes till noll. ICCT har tidigare visat att korrektionsfaktorer för biobränslen påtagligt riskerar motverka målen om att minska utsläppen. De skulle också kunna försämra effekten av förnybarhetsdirektivet. Han ser också risker för att dedikerade biodrivmedelsfordon kan ge högre utsläpp än avsett med tanke på risker för höga utsläpp i tillverkningsledet [11, 12].

Miljöorganisationen Transport & Environment är missnöjda med parlamentets vilja att inkludera biobränslen. Det kan försena elektrifieringen och även öka användningen av fossila drivmedel. Men eftersom varken kommissionen eller ministerrådet har visat intresserade av sådana lösningar är det långt ifrån säkert att biobränslen finns med i de slutliga reglerna, enligt T&E [13, 14].

Även elektromobilitetsorganisationen AVERE beklagar beslutet att inkludera biodrivmedel i regelverket för minskat koldioxidutsläpp. Det skapar stor osäkerhet för Europas lastbilstillverkare om vilka investeringar som behöver göras, enligt deras talesperson Philippe Vangeel [15].

Egna kommentarer

Inget är klart än. Men det går att skönja konturerna av en kommande reglering. Elektrifiering verkar bli huvudspåret. Men frågan om dedikerade biodrivmedelsfordon kan bli het.

Den ökande trenden mot handelshindel och geopolitiska avvägningar syns nu även i detta beslut. Parlamentet vill styra offentliga upphandlingar av utsläppsfria fordon i större utsträckning till EU. Om deras förslag skulle införas i det slutliga regelverket får det stora effekter för kollektivtrafikupphandlare. Kina dominerar ju marknaden för bussar och batterier stort idag.

Referenser

[1] OmEV 2023-11-09 https://omev.se/2023/11/09/5196/

[2] Parlamentets betänkande med förslagen till lagtext https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0313_SV.html#

[3] Antagna ändringar https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0403_SV.html

[4] Resultat av parlamentets röstning https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2023-11-21-RCV_SV.pdf

[4] Compromise amendment https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AMC/2023/10-23/Item17-CAs1-28CO2forHDVs_EN.pdf

[5] Pressmeddelande från parlamentet https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20231117IPR12204/parliament-backs-new-rules-to-reduce-air-pollution-from-trucks-and-buses

[5] Pressträff med rapportören efter omröstningen https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-bas-eickhout-rapporteur-on-co2-emission-performance-targets-for-new-heavy-duty-v_20231121-1330-SPECIAL-PRESSER

[6] Översikt gjord av parlamentets forskningsservice med bakgrund, underlag, förslag, remisser och intresseorganisationers syn https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747880/EPRS_BRI(2023)747880_EN.pdf

[7] Nyhetsnotis i Euractiv https://www.euractiv.com/section/freight/news/eu-parliament-agrees-stance-on-reducing-truck-co2-emissions/

[8] Pressmeddelande från ACEA https://www.acea.auto/press-release/co2-targets-for-trucks-and-buses-much-more-needed-than-targets-on-paper-caution-manufacturers/

[9] Notis i Euractiv https://www.euractiv.com/section/freight/news/eu-parliament-agrees-stance-on-reducing-truck-co2-emissions/

[10] IRU pressmeddelande https://www.iru.org/news-resources/newsroom/eu-truck-and-bus-co2-vote-made-even-worse-absurd-mandatory-purchase-idea

[11] Eamonn Mulholland på Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7132716070708080642/

[12] ASSESSING THE RISKS OF CREDITING ALTERNATIVE FUELS IN EUROPE’S CO2 STANDARDS FOR TRUCKS AND BUSES. ICCT okt 2023 https://theicct.org/publication/crediting-alternative-fuels-europe-co2-standards-trucks-buses-oct23/

[13] Transport & Environment på Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7132759393967693824/

[14] Transport & Environments hemsida https://www.transportenvironment.org/discover/meps-vote-on-co2-standards-for-heavy-duty-vehicles/

[15] Blogg från Avere https://www.avere.org/blogpages/policy-details/2023/11/21/AVERE-PR-European-Parliament-delivers-mixed-results-on-HDV-CO2-standards-by-excluding-CCF-but-including-carbon-neutral-fuels-definition