Arkiv / Samhälle

Brådskande behov av elektriker och byggnadsarbetare för att möjliggöra en energiomställning

Creative commons license

Investeringar i ren energi har ökat med 40 procent under de senaste två åren, vilket skapat en stark efterfrågan att anställa fler [1-4].

De rena energisektorerna har skapat 4,7 miljoner nya arbetstillfällen globalt från 2019 till 2022. Den totala arbetskraften uppgår nu till 35 miljoner.

Den fossila energisektorns arbetskraften är ungefär 32 miljoner och det senaste året har det inte varit någon tillväxt av arbetstillfällen i den sektorn.

Trenden är att det behövas ännu fler personer med rätt kompetens i de rena energisektorerna. Speciellt om klimatmål ska nås. En oroande tendens är att svårigheten att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa omställningen.

Det är en viktig slutsats från IEA:s (International Energy Agency) nya rapport World Energy Employment 2023 [1], som dagens nyhetsbrev är en sammanställning av. De har sammanställt data från många olika länder, branscher och företag för att förstå nuläge och skapa prognoser.

Ren energi enligt IEA

Det är inte självklart vad som ingår i sektorer som arbetar med ren energi. IEA har inkluderat följande:

  • Inom kraftproduktion innefattas produktion från förnybara källor, kärnkraft och fossila bränslen utrustade med CCUS (koldioxidinfångning och -lagring), batterilagring och elnät.
  • Inom energieffektivitet inkluderas energieffektivisering i byggnader, industri och transport, exklusive flygbränslebunkrar och inhemsk sjöfart.
  • I slutanvändningsapplikationer inkluderas direktanvändning av förnybara energi, tillverkning av elbilar och batteriproduktion, elektrifiering i byggnader, industri och internationell sjötransport, användning av vätgas och vätebaserade bränslen, CCUS i industrin och direkt luftinfångning.
  • Inom bränsleförsörjning innefattas bränslen med låga utsläpp, flytande biobränslen och biogas, vätgas med låga utsläpp och vätebaserade bränslen.

De stora sektorerna inom ren energi 2022

IEA har sammanställt hur många som arbetade inom olika sektorer 2022.

Energieffektivitet                                      10,5 miljoner arbetstillfällen globalt

Elnät                                                         8 miljoner

Solceller                                                    3,9 miljoner

Bioenergi                                                  3,6 miljoner

Vattenkraft                                               2,0 miljoner

Vindkraft                                                  1,5 miljoner

Elfordonstillverkning                                1,1 miljoner

Batteritillverkning                                    ca 1,1 miljoner (otydligt i IEA:s rapport)

Kärnkraft                                                  1 miljon

Gruvbrytning av kritiska mineraler (*)     0,8 miljoner

Vätgas med låga utsläpp och CCUS          50 000

Som en jämförelse så är antal arbetstillfällen i några av de andra energisektorer:

Olja och gas:                                            11,5 miljoner arbetstillfällen

Tillverkning av förbränningsmotorbilar: ca 11 miljoner

Kol:                                                            6,2 miljoner

(*) Koppar, kobolt, nickel och litium i iEA:s rapport.

Solceller och elfordon tillsammans med batterier har växt snabbast

Antal arbetstillfällen inom solcellsindustrin har globalt växt med 30 procent under perioden 2019 till 2022.

Några utmärkande drag med solcellsindustrin är att de flesta arbetstillfällen är inom installation av solceller (48%) och själva tillverkningen endast står för 20 procent av antal arbetstillfällen inom solcellsindustrin. Kina har 75% av arbetstillfällena inom tillverkning av solceller.

IEA gör också prognoser hur många fler arbetstillfällen det blir till 2030. De använder två scenarier. NZE är ett scenario för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser från energisektorn till 2050. STEPS är ett scenario som huvudsakligen bygger på de styrmedel som är beslutade när analysen gjordes. För solcellsindustrin så ökar antal arbetstillfällen för solcellsindustrin med 1,1 miljoner i STEPS och 2,5 miljoner i NZE.

Antal arbetstillfällen inom tillverkning av elfordon och batterier har växt med 148 procent under perioden 2019 till 2022.

Exklusive batterier, står arbetare inom elbilsindustrin för 8% av den totala arbetsstyrkan inom fordonsproduktion, upp från 3% år 2019.

I NZE-scenariot kommer tillverkningen av elfordon och batterier utgöra över två tredjedelar av sektorns arbetstillfällen till år 2030.

Problem att hitta personal är ett globalt fenomen

Energisektorn utmärker sig med att den behöver mer högkvalificerade arbetare än de flesta andra branscher — 36% av jobben inom energisektorn är inom högkvalificerade yrken enligt Internationella arbetsorganisationens definitioner, jämfört med 27% i medel inom alla andra sektorer.

Vakansnivåer, som är en nyckelindikator på arbetskraftsbrist, har stigit under flera år i många länder inom bygg-, tillverknings-, energi- och andra energirelaterade sektorer.

Byggyrken, som utgör nästan hälften av de nya energirelaterade jobben till 2030 i NZE-scenario står inför särskilt akuta brister, vilket begränsar tillgängligheten av arbetskraft som behövs för att installera ren energiteknik och renovera byggnader.

Ett land som har speciella problem är Kina, som utbildar för få elektriker och byggarbetare för behoven.

IEA visar att antal certifieringar av yrkeskunniga relevanta för energisektorn, såsom elektriker och värmesystemtekniker, har stagnerat i USA och Europeiska unionen, och i Kina har de minskat med cirka 9% per år under åren före pandemin.

Samtidigt förväntas jobb som kräver dessa certifieringar öka med cirka 8% per år fram till 2030 om nettonoll ska nås.

En möjlig lösning är att vidareutbilda arbetskraft från den fossila industrin

IEA gör bedömningen att hälften av arbetarna, inom fossila sektorerna, som riskerar uppsägning detta årtionde har färdigheter som efterfrågas inom de nya sektorerna.

Många av dessa arbetare skulle kunna byta till nya arbeten med ungefär fyra veckors ytterligare specialiserad utbildning. Till exempel skulle 4 miljoner arbetarna kunna gå från tillverkning av förbränningsmotorer (ICE) till tillverkning av elbilar mellan nu och 2030 i scenariot för Noll Netto Utsläpp till 2050 (NZE-scenariot).

Mycket av denna utbildning kan ske på arbetsplatsen och inom företag som genomgår övergången enligt IEA.

Högre löner i energisektorn kan vara en drivkraft

Lönerna i energisektorn är vanligtvis högre än för liknande yrken i andra sektorer.

Till exempel kan installatörer av solpaneler tjäna omkring 15% mer än allmänna takläggare och 40% mer än telekommunikationsinstallatörer, yrken som kräver jämförbara färdigheter.

Ett problem för omställningen är dock att arbetare inom kärnkraft, olja och gas har några av de högsta lönerna i hela ekonomin. Om de ska gå över till andra energisektorer kan konsekvensen bli att de tjänar 15–30% mindre än idag.

IEA har fått tydliga signaler från företagen inom energisektorn att de har varit tvungna att höja lönerna de senaste åren för att locka över personal till deras sektor.

Egna kommentarer

Världen behöver fler elektriker och byggarbetare annars kommer inte omställningen ske.

Det är mycket som ska byggas. Det behövs folk nu.

Det skulle vara underligt om produkterna finns, styrmedlen är på plats, efterfrågan är stark, men tyvärr hann vi inte bygga fabrikerna och göra installationerna för omställningen för väntetiden att elektriker ska komma är för lång.

Ett av de viktigaste länderna för omställningen är Kina. Det var intressant vilket gap det finns mellan hur många som behövs och som utbildas i Kina.

IEA visar också att antal utbildade ingenjörer och chefer är också för få för omställningen i USA och Europa. Europa är speciellt svagt på att vi utbildar för få ingenjörer för behoven (se sid 38 i [1]). Det är ett allvarligt hot för vår konkurrenskraft.

Referenser

[1] IEA.  World Energy Employment 2023.

[2] IEA. Press release. Clean technologies are driving job growth in the energy sector, but skills shortages are an increasing concern. 15 November.

[3] IEA. World Energy Employment 2023. Executive summary

[4]  World Energy Employment 2023. Video presentation. Youtube.