Arkiv / Samhälle

Leasingföretagens roll för elbilsförsäljning i EU

Creative commons license

Leasingbilar blir allt vanligare i Europa. Det ger leasingbolagen en viktig roll för bilflottans utveckling. Två nya rapporter har undersökt hur branschen bidrar till elektrifiering [1, 2].

Leasing ökar

Hälften av alla nybilsköp i Europa är numera en leasingaffär. Till 2030 tros andelen leasingavtal vid nya registreringar öka till närmare 70 procent [1].

Leasing delas in i två typer [3]. Finansiell leasing kan ses som ett fördröjt köp. Leasegivaren tar hyra som motsvarar kapitalkostnader och ränta under leasingperioden av en leasetagare som är ansvarig för skötsel och övriga kostnader. Köpet av bilen till dess restvärde förfaller när leaseperioden har löpt ut. Operationell leasing kan ses som ett hyresavtal. Leasegivaren tillhandahåller bil under en avtalad period inklusive service och övriga kostnader. Bilen återlämnas efter leasingperioden.

Granskning av leasingbranschen

Miljöorganisationen Transport & Environment har granskat några stora representanter för leasingbranschen och hur deras flottor är sammansatta jämfört med bilar som köps på andra sätt [1, 2]. De har också gått igenom bolagens ambitioner på miljöområdet. Enligt dem är granskningen den första i sitt slag. Enligt undersökningen har leasingbolagen ambitiösa målsättningar men är inte så aktiva i praktiken.

Sju dominerande företag i EU har studerats

Det finns 1 200 leasingföretag i EU. Av dessa har Transport & Environment studerat sju dominerande företag som tillsammans förvaltar 13 miljoner bilar globalt och drygt 9 miljoner bilar i EU. Deras innehav i EU motsvarar 60 procent av alla leasingbilar och 30 procent av nybilsmarknaden.

Två av de granskade företagen ägs av fordonstillverkare som enbart finansierar bilmodeller som tillverkas av respektive bilföretag. Ytterligare ett par bolag ägs av fordonstillverkare som även finansierar andra tillverkares modeller. En tredje grupp leasegivare ägs av finansaktörer och de tillhandahåller många bilmärken.

Billeasing är enligt Transport & Environment en jämförelsevis lönsam bransch. I en sammanställning av Europas största leasingbolag som tillsammans representerade hälften av marknaden var vinstmarginalerna 12-50 procent. I jämförelse sägs de europeiska biltillverkarnas vinstmarginaler legat mellan 2 och 17 procent på senare år ha.

Leasingaktörerna har viss påverkan på vilka nya bilar som sätts på marknaden. Leasingkostnaden bestäms i grunden av bilens pris, men den påverkas också av vinstmarginaler och restvärden som företagen sätter för olika bilmodeller, och därmed hur attraktiva olika bilar blir för kunderna.

Leasingaktörerna har också en indirekt påverkan på andrahandsmarknaden. Leasingbilar används normalt av förstaköparen under 3-4 år. Under resten av bilens livslängd, säg 10 – 15 år, är bilen tillgänglig för privatkunder. Därmed har leasingbolagens agerande även betydelse för utbudet av begagnade bilar.

Resultat av granskningen

På Europanivå var andelen nyregistrerade elbilar 14 procent bland leasingbilarna under 2022. Det är samma andel elbilar som hos icke-leasingbilar det året [1, 4].

I rapporten ville man jämföra sammansättningen av olika fordonstyper hos de granskade leasingbolagens flottor med bolagens egna utfästelser på miljöområdet. Men inget av de granskade leasingbolagen ville dela med sig av interna data. Därför baseras analyserna på uppgifter från ett urval länder, och i flera fall endast för operationell leasing. Man har samlat från data från 11 EU-länder där det gick att koppla företagens bilinnehav till operationell leasing. Uppgifterna gäller första halvåret 2023. Dessa data jämförs med registreringen av icke-leasingbilar under samma period.

I genomsnitt var andelen nyregistrerade elbilar 10 procent hos leasingbolagen. Det är samma andel som hos icke-leasingbilar. De undersökta leasingbolagens flottor var alltså genomsnittliga när det gäller fullelektriska bilar.

Andelen nyregistrerade laddhybrider var 11 procent hos leasingbolagen. Det kan jämföras med 7 procent hos icke-leasingbilar. Laddhybrider stod således för en större del hos leasingbolagen, åtminstone vid operationell leasing.

Hos bilar med enbart förbränningsmotor var medelvärdet för utsläpp av koldioxid 131 gram per km hos leasingbolagens flottor. Icke-leasingbilarna släppte i medeltal ut 130 gram, obetydligt lägre.

Leasingbilarna var i genomsnitt större och tyngre.

Leasingbolagens åtaganden

Samtliga sju granskade bolag har policyer och skrivningar med tydliga miljöambitioner. De säger sig vilja sträva mot nollutsläpp och leda omställningen mot elfordon och elektromobilitet. Transport & Environment anser att de granskade bolagen har långt kvar från ord till handling. De ställde ett antal frågor till leasingaktörerna som enligt Transport & Environment kan visa i praktiken hur ambitionerna ska genomföras.

> Inget av bolagen är transparenta. De delar exempelvis inte med sig av uppgifter om sin andel elbilar i flottan.

> Inget av företagen har annonserat något årtal för när de ska fasa ut förbränningsbilar i sin nybilsflotta.

> Endast ett bolag har ett uttalat mål om att uppnå en högre andel elbilar i sin flotta än vad som blir resultatet av biltillverkarnas generella planer.

> I flera granskade länder där enskilda leasingbolag har en stor marknadsandel är deras flottor betydligt törstigare än genomsnittet för icke-leasingbilar i det landet.

Uppföljning med telefonsamtal

Transport & Environment följde upp sin sammanställning av data genom att ringa runt till 12 stora leasingbolag i Frankrike och 17 bolag i Tyskland. De låtsades vara flottägare med miljöprofil som bad om råd vid köp av nya bilar. Förutsättningarna som presenterades skulle göra det enkelt att välja elbilar. Men endast vid 2 samtal i Frankrike och 9 i Tyskland rekommenderas elbilar. Ofta fick ”kunden” höra invändningar och argument om att avstå fullelektrisk bil och istället välja förbränningsbilar eller laddhybrider. Transport & Environment drar slutsatsen att de undersökta leasingbolagen har dålig kompetens på elbilsområdet och att de saknar strategier för att vara en aktiv part i omställningen till eldrift.

Brev till EU-kommissionen

Transport & Environment har drivit liknande frågor tidigare. I maj i år skrev man ett brev till EU-kommissionen tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC. I brevet ger de sin syn på företagsbilar och effekterna på andrahandsmarknaden [5].

Sex av tio bilar som säljs i EU är tjänstebilar. De körs dubbelt så mycket som privatbilar. Företagens köpbeslut har mycket bredare konsekvenser än bara för företaget. Företagsbilar används 3 till 5 år innan de går ut på begagnatmarknaden. Eftersom åtta av tio européer köper sina bilar på marknaden för begagnade bilar är detta en avgörande kanal för EU-medborgare.”

Organisationerna uppmanar därför EU-kommissionen att ta fram ett så kallat Greening Corporate Fleets Initiative som tidigare har aviserats. De vill också att kommissionen tar fram förslag på bindande mål för nollutsläpp för företagsflottor till 2030.

Kommentar

Transport & Environment har en tydlig agenda. Föreningen vill få till en snabb övergång till elbilar i Europa. Personligen uppfattar jag en del slutsatser som onyanserade. De bortser exempelvis från att det kan finnas logiska förklaringar till att leasingbolagens kunder kan skilja sig från övriga. Det är inte osannolikt att köpare med behov av stora bilar, eller med körmönster där eldrift är svårare eller där lämpliga elmodeller saknas, i större utsträckning är företag och dessa ingår oftare leasingavtal. Samtidigt ger rapporterna en intressant bild av viktiga aktörer på fordonsmarknaden.

Enkäten till leasingbolag i Frankrike och Tyskland är liten. Den kan inte sägas representera en hel bransch. Men exemplen ger ändå en bild av hur det kan fungera i praktiken.

I slutänden är det leasetagaren (”köparen”) som bestämmer vilken bil man väljer. Men även leasingbolag är viktiga aktörer med påtagligt inflytande. Deras marknadsföring och prissättning påverkar köparnas val.

När det gäller förslaget att ta fram bindande EU-krav på nollutsläpp från bilar som säljs specifikt till företagsflottor så undrar jag om det vore möjligt. Det låter svårt att hantera juridiskt, men Transport & Environment kanske har en lösning?

Referenser

[1] Stuck in the fossil age. Transport & Environment oktober 2023. https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2023/11/20231018-Stuck-in-the-fossil-age.pdf

[2] Undercover investigation: Leasing companies push customers to opt for fossil and hybrid cars in France. Transport & Environment november 2023.

[3] Wisma om leasing https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-leasing

[4] Data från Lease Europe https://www.leaseurope.org/_flysystem/s3?file=LEASEUROPE_AR%202023%20%281%29.pdf

[5] Brev från BEUC, Transport & Environment och Climate Group maj 2023 (citatet är förkortat och språkligt modifierat). https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2023/05/BEUC-L-2023-086-The-European-Commission-Greening-Corporate-Fleets-Initiative.pdf