Beslut om EU:s koldioxidkrav på tunga fordon allt närmare

Creative commons license

Av Mats-Ola Larsson

I början av året kom ett förslag från EU-kommissionen att skärpa kraven på tunga fordons utsläpp av koldioxid. Till år 2040 ska utsläppen från nysålda fordon minskas med 90 procent. Europeiska rådet och EU-parlamentets miljöutskott har nyligen presenterat sina positioner. I några avseenden drar de i olika riktning, men huvudmålen ligger fast. I praktiken innebär deras beslut att vi kan förutse hur utsläppen och elektrifieringen av tunga fordon kommer utvecklas de kommande 15 åren i EU.

Kommissionens förslag styr mot eldrift

Om EU-kommissionens förslag till gradvis skärpta koldioxidkrav för tunga fordon [1, 2] genomförs ungefär som de vill blir dessa krav sannolikt det viktigaste styrmedlet i Europa för att öka andelen fordon med eldrift. De föreslagna kraven skulle också kunna resultera i en ökad användning av förbränningsmotorer med vätgasdrift i tunga fordon [3].

Europarådet vill få med fler nyttofordon och fördröja busskraven

Den 16 oktober behandlades kommissionens förslag av Europeiska rådet [4]. Rådet vill justera en del av kommissionens krav. Motivet till deras ändringar är, enligt rådet, att de vill kombinera kommissionens ambition att minska utsläppen med ett större mått av flexibilitet för medlemsländerna.

Rådet vill bredda koldioxidkraven till fler lastbilar, stadsbussar, turistbussar och släpvagnar i mindre storleksklasser. De vill dock fortfarande, i likhet med kommissionen, undanta vissa fordon som säljs i små volymer samt till gruvdrift, jord- och skogsbruk och avfallsinsamling.

De vill ha nollutsläpp från stadsbussar först år 2035, med 85-procentig reduktion till 2030. Kommissionen har föreslagit nollutsläpp 2030.

EU-parlamentets miljöutskott vill skärpa utsläppskraven 2035 och tolerera biogas till 2035

Den 24 oktober behandlades förslaget även av parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ENVI [5, 6]. Miljöutskottet tog ställning till ett utkast till position som deras rapportör lade fram i maj [7].

De olika partigrupperna hade många synpunkter. Vissa vill skärpa kraven, andra vill lindra dem. Det framfördes hundratals förslag på tillägg [8]. Delar av det italienska parlamentet anser att förslaget kan vara i konflikt med EU:s subsidiaritetsprincip [4].

Rapportörens förslag antogs dock med 48 röster för, 36 emot och en nedlagd. Nedan är några viktiga skillnader jämfört med kommissionens förslag:

> Skärp kravet på minskade utsläpp från lastbilar från 65 procent till 70 procent år 2035.

> Behåll kravet på nollutsläpp 2030 från stadsbussar, men ge möjlighet för medlemsländer att utfärda dispens fram till 2035 för fordon som körs med biometan i kombination med krav på infrastruktur och bränslets härkomst.

> Låt kraven även gälla arbetsfordon som sopbilar och betongblandare samt lättare lastbilar.

> Minska kraven på semitrailers från 15 % till 12,5 %.

> Ge kommissionen i uppdrag att ta fram en metod för att redovisa livscykelutsläpp från nya fordon 2027.

Sammanställning från ICCT

ICTT följer beslutsprocesserna. De har gjort en översiktstabell med de viktigaste förslagen från kommissionen, rådet och parlamentets miljöutskott ENVI [9]. Vi har översatt tabellen och lagt till ett par asterisker.

Ni kan också se tabellen som google spreadsheet om ni vill ladda hem eller kopiera den.

Nu vidtar trilogförhandlingar och beslut

Nästa steg blir att hela Europaparlamentet behandlar utskottets position. Det sker eventuellt på parlamentets möte 20 november. Detta beslut kommer vara parlamentets ståndpunkt inför slutlig behandling. Beslutet om den nya lagen om koldioxidutsläpp från tunga fordon tas slutligen i trilogförhandling mellan rådet, parlamentet och kommissionen.

Egen kommentar

Än så länge är det bara miljöutskottet ENVI som lagt ett förslag. EU-parlamentet har fortfarande inte fattat sitt beslut. Det är sällan parlamentet ändrar utskottens beslut, men det återstår att se. Många minns säkert hur några tyska representanter i parlamentet för några månader sedan fick igenom ändrade skrivningar i sista stund om koldioxidkrav på lätta fordon. Den frågan är inte slutligt löst än [11]. Det återstår att se hur reglerna för tunga fordon slutligen formuleras.

Den huvudsakliga inriktningen – nära nollutsläpp 2040 – tycks dock vara väl förankrad hos både rådet och parlamentet. Parlamentets miljöutkott vill rentav skärpa etappmålen. Det bör innebära att berörda aktörer redan nu utgår från att detta styrmedel kommer införas och att det i realiteten kommer behöva mötas med en gradvis ökande andel batterifordon, bränsleceller och i någon mån kanske även förbränningsmotorer med vätgas.

Referenser

[1] Kommissionens CO2-förslag tunga fordon https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6539-2023-INIT/en/pdf

[2] Omev sammanfattning av kommissionens förslag https://omev.se/2023/02/15/eu-kommissionen-foreslar-90-procent-minskade-koldioxidutslapp-fran-nya-lastbilar-senast-2040/

[3] Faktablad från ICCT om föreslagna CO2-krav på tunga fordon https://theicct.org/wp-content/uploads/2023/05/fs-europe-heavy-duty-vehicle-co2-standards-may23.pdf

[4] Europeiska rådet pressmeddelande https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/16/council-agrees-on-new-rules-to-strengthen-co2-emission-standards-for-heavy-duty-vehicles/

[5] Pressmeddelande från ENVI https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/draft-report-on-strengthening-the-co-per/product-details/20231023CAN71850

[6] Pressmeddelande från ENVI https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20231023IPR08171/meps-support-co2-emissions-reduction-targets-for-trucks-and-buses

[7] ENVI-rapportörens förlag https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-746858_EN.html

[8] Genomgång av parlamentets position från ICCT https://theicct.org/blog-proposed-co2-standards-for-hdvs-eu-parliment-climate-goals-sept23/

[9] Eamonn Mulholland på Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7122502602700795904/

[10] An analysis on the revision of Europe’s heavy-duty CO2 standards. ICCT maj 2023. https://theicct.org/wp-content/uploads/2023/05/europe-heavy-duty-vehicle-co2-standards-may23.pdf

[11] Trafikanalys artikel om EU-regler för lätta bilar https://www.trafa.se/vagtrafik/tillata-forbranningsmotorer-efter-2035-aven-om-klimatneutralt-elektrobransle-saknas-14213/