Mer elnät behövs enligt IEA

Creative commons license

Förnyelsebart byggs ut snabbt. En svaghet i hela transitionen börjar dock bli tydligare. Det investeras för lite i elnät globalt [1-8].

IEA har i en ny rapport “Electricity Grids and Secure Energy Transitions” sammanställt nuläget, kostnader, frågeställningar och lösningar [1,2]. De har också presenterat resultatet i en webbsändning [3].

Vad som måste ske är 80 miljoner km nya elnät till 2040. Den största andelen är att vi måste ersätta befintliga äldre nät, men helt nya nät måste också byggas.

Det är lika mycket som vi byggt historiskt fram till nu. Om vi inte gör det så når vi inte klimatmål [1].

För att det ska ske måste investeringar i elnät öka. De måste upp till 600 miljarder USD/år fram till 2030. Det är en dubblering från läget nu.

IEA bedömer också att förändringar måste ske hur elnät styrs och hur elnätsföretag är reglerade.

Förseningar i elnät innebär att solcellsprojekt försenas och utsläppen ökar

IEA har räknat.

Det finns långt gångna projekt med en kapacitet på åtminstone 1 500 GW förnyelsebar kraft, som väntar på att få tillgång till elnät. Projekten står i kö för att få elnätsanslutning. Det är fem gånger mer än den förnyelsebar kraft som byggdes 2022.

Investeringarna i solceller ökar. Investeringar i elnät ökar inte. De har varit konstanta sen 2010. För lite elnäten begränsar möjligheten för solceller att göra nytta i systemet.

IEA utvecklade ett scenario “Grid Delay Case” där investeringar i elnät inte ökar, de moderniseras inte, digitalisering används inte och ny styrning används ej.

Om Grid Delay Case händer så blir de kumulativa utsläppen av växthusgaser till 2050 bli 58 gigaton större än i ett scenario där de nationella klimatmålen nås. Det är lika mycket som alla utsläpp från det globala energisystemet de senaste fyra åren. Det skulle innebära att den globala medeltemperaturen skulle bli mer än 1,5 °C, med en 40% chans att den ökar över 2 °C enligt IEA.

Om elnäten inte byggs kommer det tvinga betydligt fler länderna att fortsätta att använda fossila bränslen i större skala än annars.

Regionerna har olika huvudbarriärer

De viktigaste barriärerna är inte samma i olika delar av världen.

Den finansiella svagheten hos energibolagen är den största barriären i länder som Indien, Indonesien och Korea.

I länderna i södra Afrika är det avsaknaden av tillgång på kapital och att kostnaden på kapital är stor.

I regioner som Europa, Japan, Chile och USA är låg acceptansen för att bygga elnät och avsaknad av effektiva regelverk för styrning de största hindren. Det finns ett behov att snabba på processerna att få elnät på plats genom att förbättra planering, förenkla administrativa processer och samt göra förutseende investeringar.

Ledtiderna är längre för elnät än för ladd- och solcellsprojekt

IEA uppskattar ledtiden från att ett beslut har fattats tills att allt är byggt.

För att till exempel få plats ett transmissionsnät med extrahög spänning så är ledtiden cirka tio år i de avancerade ekonomierna som t ex i Europa.

För ett lokalnät är ledtiden betydligt kortare. De uppskattas till två år i medel i till exempel Europa.

Det är också så att ledtiderna är betydligt kortare i Kina och Indien.

För vindkraftsprojekt är ledtiden ungefär tre år, för solcellsprojekt cirka tre-fyra år och för större laddningsprojekt är ledtiden cirka ett år i de avancerade ekonomierna.

Allt detta innebär att planeringen av elnät måste ligga före utvecklingskurvan så de inte hindrar transitionen.

IEA:s rekommendationer

IEA väljer att lyfta sex rekommendationer till beslutsfattarna:

  • Uppdatera planering – strategisk och integrerad planering mellan sektor
  • Förbättra investeringsmöjligheterna – förbättra hur elnätsbolag får ersättning
  • Hantera barriärer – omvandla regelverk till mer proaktiva nätplanering
  • Säkerställ värdekedjor – mer tydligt kommunicerad projekt för att säkerställa resilenta värdekedjor
  • Använd digitalisering – förbättrad digital infrastruktur och utnyttja distribuerade resurser
  • Bygg upp kompetens – skapa mer arbetskraft med rätt kunskapsprofil inom både elektricitet och digital kompetens

Egna kommentarer

Ni har säkert läst rubriken “No transmission, no transition” här och där. Det verkar stämma.

Elnät är ju naturliga monopol och blir därför en fråga om reglering.

Regleringarna har ju länge haft målet att se till att priset inte blir för högt för slutkonsument. Det målet kommer bestå, men det är tydligt att regleringen måste också se till att investeringarna ökar och görs i förväg.

IEA lyfter också att befintliga investeringar i elnät måste också användas mer effektivt.

Under slutet av presentationen av rapporten fick IEA:s chef Faith Birol frågan vad det främsta skälet är att IEA har gjort rapporten. Han svarade att han uppfattar att de flesta beslutsfattare i världen uppmärksammar inte elnät tillräckligt mycket.

Han sa också att den viktigaste rekommendationen från IEA är att nationerna måste utveckla mer avancerade processer för planering.

Om ni vill följa den svenska debatten och frågeställningarna om elnät så kan ni vara med på Energiföretagens Elnätsdagarna 14 till 15 november.

Referenser

[1] Electricity Grids and Secure Energy Transitions. IEA. https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions

[2] Lack of ambition and attention risks making electricity grids the weak link in clean energy transitions. IEA. https://www.iea.org/news/lack-of-ambition-and-attention-risks-making-electricity-grids-the-weak-link-in-clean-energy-transitions

[3] IEA. Electricity Grids and Secure Energy Transitions. https://www.youtube.com/watch?v=uK0779BUWfg

[4] Global Net Zero Will Require $21 Trillion Investment In Power Grids BNEF. https://about.bnef.com/blog/global-net-zero-will-require-21-trillion-investment-in-power-grids/

[5]  World needs $14 trillion in grid spending by 2050 to support renewables – report. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/world-needs-14-trillion-in-grid-spending-by-2050-to-support-renewables-8211-report-62816721

[6] US clean energy rollout continues to be hamstrung by grid challenges https://www.canarymedia.com/articles/transmission/us-clean-energy-rollout-continues-to-be-hamstrung-by-grid-challenges

[7] Why the U.S. Electric Grid Isn’t Ready for the Energy Transition. New York Times  https://www.nytimes.com/interactive/2023/06/12/climate/us-electric-grid-energy-transition.html

[8] Gridlock: how a lack of power lines will delay the age of renewables. Financial Times. https://www.ft.com/content/a3be0c1a-15df-4970-810a-8b958608ca0f