Arkiv / Samhälle

Euro 7: Miljöutskottets position. Partiklar från däck.

Creative commons license

Vi skrev nyligen om Europeiska rådets ståndpunkt om att införa nya avgaskrav euro 7 i EU [1]. Rådet gav sin syn på EU-kommissionens förslag från 2022. Nu har även parlamentets miljöutskott presenterat sin ståndpunkt. Dagens nyhetsbrev sammanfattar, och funderar också på hur frågan om däckslitage kan påverka branschen.

Parlamentets miljöutskott har beslutat sin ståndpunkt

I torsdags 12 oktober 2023 antog parlamentsutskottet ENVI för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet sin ståndpunkt om nya EU-regler för typgodkännande och övervakning av motorfordon i Euro 7 [2, 3]. Beslutet togs med 52 röster för, 32 emot och en nedlagd röst.

Likadana eller strängare avgaskrav

Ledamöterna ställde sig bakom de nivåer som kommissionen har föreslagit för utsläpp av luftföroreningar från personbilar. Men de vill ha en uppdelning i tre kategorier för lätta nyttofordon som baseras på vikt. De föreslår strängare gränsvärden för avgaser från bussar och tunga fordon, inklusive verkliga utsläpp från körning. De vill skärpa hållbarhetskraven på batterier för bilar och lätta lastbilar.

Utskottet vill även ha strängare livslängdskrav samt utökade krav på dokumentation om bränsleförbrukning, batterihälsa, utsläppsgränser och resultat av besiktning. Fler förslag är utökad ombordkontroll av överskottsavgaser, verklig bränsle- och energiförbrukning samt batteriets hälsa.

Man vill också att kraven på slitagepartiklar utökas till att successivt omfatta nytillverkade däck i vissa klasser som är monterade på alla fordon.

Längre tid till införande

Miljöutskottet anser att industrin gavs alltför lite tid till omställning i kommissionens förslag. I kommissionens text ska avgaskraven införas för lätta fordon 2025 och tunga fordon 2027. Parlamentet miljöutskott vill istället utforma reglerna så att euro 7-kraven ska träda i kraft 36 – 48 månader efter det att alla tillhörande delegerade akter och genomförandeakter i EU är ändrade. Det går därför inte att enkelt förstå när euro 7-kraven skulle bli verklighet utifrån utskottets förslag.

Nästa steg är beslut i parlamentet

Utskottets förslag ska nu behandlas av hela Europaparlamentet, sannolikt i november 2023. Parlamentets beslut blir deras förhandlingsposition när lagen slutligen ska beslutas i förhandlingar med Europeiska rådet.

Elektrifiering ger större fokus på slitagepartiklar

Hittills har kraven på partiklar i EU enbart hanterat förbränningspartiklar. Men en stor del av partiklarna från vägtrafik kommer inte från avgasröret utan från slitage av bromsar, däck och vägbana. Dem kommer man inte åt genom att reglera avgaser. Dessutom ökar ju slitagepartiklarnas relativa betydelse i takt med att fordonsflottan elektrifieras och avgasrören försvinner. EU-kommissionen gör bedömningen att 90 procent av partikelutsläppen från vägtrafik år 2050 kommer vara slitagepartiklar [4].

EU:s krav på däckslitage samordnas med FN-organ

Däckslitage tas upp som en ny punkt i kommissionens förslag till euro 7, men den angav inga gränsvärden. Det skulle man återkomma om. Både rådet och miljöutskottet skriver i sina ståndpunkter att de vill samordna krav på däckslitagekrav i euro 7 med det pågående arbetet i FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Där finns en arbetsgrupp för harmonisering av föreskrifter om fordon (WP29). Den gruppen håller nu på att ta fram en provningsmetod för att mäta däckslitage och sätta upp gränsvärden. Beslut väntas 2024 – 2025.

Om arbetet i UNECE drar ut alltför långt i tiden skriver dock Europeiska rådet i sin ståndpunkt att de vill att kommissionen i så fall ska fram en rapport om däckslitage i slutet av 2024 för att se över mätmetoder och föreslå gränsvärden senast i december 2025 [5].

Varför är det angeläget att minska däckslitage

Däck innehåller en mängd kemikalier som kan ge många typer av effekter på hälsa och miljö. Dessutom sprids de som små partiklar och det komplicerar effektsambanden ytterligare [6]. Nedan är två aktuella artiklar som visar att partikelslitage kommer få ökande betydelse för branschen.

Laxdöd kopplas till däck

Yale School of Environment publicerar översiktsartiklar i olika miljöämnen. I en artikel från september i år berättas att man på USA:s västkust noterat mystisk laxdöd efter regniga perioder under flera decennier [7]. Forskning har nu kunnat belägga att orsaken är en kemikalie som heter 6PPD. Kemikalien, som återfinns i slitdamm från bildäck, tillsätts för att motverka åldrande och nedbrytning hos bildäck. Under inverkan av marknära ozon ombildas ämnet till 6PPD-quinone som visade sig vara giftigt för flera fiskarter, dock inte alla som testats. Ämnet har detekterats även i människourin men det finns inga studier av eventuella hälsoeffekter på människor. Ämnet uppmärksammas nu i USA och det pågår kampanjer från miljöorganisationer, fiskeriintressen och ursprungsbefolkning för att minska eller förbjuda ämnet i däck. Miljömyndigheten i Kalifornien har infört regler om att däckstillverkare ska redovisa alternativ till 6PPD senast år 2024.

Bidrar till mikroplaster och hälsorisker

En betydande del av mikroplaster i haven kommer från däck. Hälften av partikeltillförseln till San Fransisco Bay misstänks vara slitagepartiklar från fordonsdäck. Men betydligt viktigare för hälsan är sannolikt innehållet av partiklar i luft. Enligt en studie som Yale-artikeln refererar är innehållet av partiklar i utomhusluft numera betydligt högre från slitage än från avgasrör i de delar av världen där man har reglerat fordonens avgasutsläpp länge, som exempelvis Europa och USA. Artikeln påpekar också att utslitna däck används till många ändamål där oönskade ämnen kan läcka till omgivningen och att det kan uppstå miljörisker när däck renoveras och bränns.

Däckstillverkare påverkas

Nyhetsbyrån Reuters har pratat med flera däckstillverkare och analytiker [8]. De kommande reglerna i EU och Kalifornien kan få stor betydelse för tillverkarna. De behöver utveckla däck som ger mindre slitagepartiklar och innehåller mindre mängder 6PPD. Övergången till eldrift sätter ännu större press på partikelsnåla däck eftersom elfordon i genomsnitt är tyngre än motsvarande förbränningsbil, åtminstone lång tid framöver tills nya batterikemier tar över. Ju tyngre fordon, desto mer slitage från däck och vägbana.

Egen kommentar

Det kommer fattas viktiga beslut om Europas fordon framöver. Synen på utsläppsnivåer, införandedatum och hållbarhetskrav på batterier skiljer sig åt mellan olika politiska församligar i EU. Däremot verkar man överens om att kraven på slitagepartiklar ska baseras på UNECE-beslut, åtminstone om inte dessa dröjer alltför länge.

Referenser

[1] Omev 5 oktober 2023 om rådets syn på Euro 7. https://omev.se/2023/10/05/euro-7-avgaskrav-i-eu-forslaget-medlemslandernas-riktlinjer-infor-parlamentets-position/

[2] Pressmeddelade från miljöutskottet om Euro 7. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20231009IPR06746/euro-7-meps-back-new-rules-to-reduce-road-transport-emissions

[3] Miljöutskottets förslag till ny lagtext https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/PR/2023/10-12/1279667SV.pdf

[4] Kommissionens förslag från 2022 om euro 7 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14598-2022-INIT/sv/pdf

[5] Europeiska rådets ståndpunkt om euro 7. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13084-2023-INIT/sv/pdf

[6] . Se till exempel en enkel sammanfattning om däckens miljöpåverkan i rapport från Imperial College: Tyre wear particles are toxic for us and the environment. Februari 2023 https://www.imperial.ac.uk/zero-pollution/news-and-events/features-and-publications/briefing-paper-tyre-wear-particles-are-toxic-for-us-and-the-environment/

[7] Artikel i Yale Environment 360 om däck https://e360.yale.edu/features/tire-pollution-toxic-chemicals

[8] Reutersartikel om däck https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tyre-makers-under-pressure-too-much-rubber-hits-road-2023-05-17/