Arkiv / Samhälle

Arbetstillfällen och tillverkning av elfordon i USA

Creative commons license

Det påstås ibland att övergången till elfordon innebär färre arbetstillfällen i ett land. Detta argument baseras vanligtvis på att elbilar har färre komponenter, vilket skulle innebära ett mindre behov av arbetskraft.

Citat från höga chefer i bilindustrin används som stöd. Den dåvarande chefen för Volkswagenkoncernen Herbert Diess sa 2019 att “The reality is that building an electric car involves some 30 percent less effort than one powered by an internal combustion engine” [1]. En annan chef, Jim Hackett från Ford, sa 2017 att elbilar behöver 30 procent färre timmar per bil [2] och 2022 sa Fordchefen Jim Farley att bygga elbilar kräver 40% mindre mängd arbete [3].

Risken är också en politisk fråga. När Donald Trump nyligen kampanjade i Michigan använde han argumentet att Bidens elbilspolitik kommer göra att hundratusentals jobb kommer försvinna från USA och förstöra bilarbetarnas livsstil [4].

Den har dock kommit ett antal studier nyligen som visar att bygga en batterielektrisk bil faktiskt kan behöva mer arbetskraft än att bygga en bensinbil i USA, åtminstone under överskådlig framtid [4,5,6].

The transition to electrified vehicles: Evaluating the labor demand of manufacturing conventional versus battery electric vehicle powertrains

En studie, som har fått spridning i amerikansk media, är en vetenskaplig artikel från en grupp forskare från Carnegie Mellon University [5].

De har samlat in data från verkstadsgolven om hur mycket arbete som krävs för varje processteg för att tillverka komponenter till förbränningsmotorbilar och batterielektriska fordon.

De har fått in data från 252 processteg från ledande biltillverkare och sedan har de kompletterat med 78 processteg som de hämtat från befintlig litteratur.

Dessa data används sedan för att bygga en produktionsprocessmodell som beräknar hur många arbetstimmar som krävs för att producera drivlinekomponenter i en mängd olika scenarier av olika produktionsvolymer och hur effektiva arbetarna är.

Deras slutsats är att i alla scenarier som de har studerat, så är arbetsinsatsen att tillverka batteribilskomponenter större än komponenter för förbränningsmotorbilar.

Deras resultat tyder på att fordonselektrifiering kan leda till fler jobb inom drivlinetillverkning, åtminstone på kort till medellång sikt.

De varnar andra analytiker och forskare för att använda förenkling att färre komponenter ger färre arbetstimmar.

En viktig del i den här typen av utvärdering är vilka delar i värdekedjan som inkluderas. Carnegie Mellon forskarnas analys baseras på om alla komponenter till en elbil produceras i USA så kommer antal arbetstimmar vara större än om alla komponenter i en förbränningsmotorbil tillverkas i USA.

Om till exempel batterierna tillverkas i Kina så kommer givetvis antal arbetstimmar i USA minska.

Forskarna tydliggör att deras analys bygger på befintlig effektivitet att bygga komponenterna. Det är mycket möjligt och rimligt att med tiden kommer amerikanska tillverkare bli effektivare. Ett argument för det är att när de gjorde studien var det tydligt att kinesiska tillverkare var effektivare än amerikanska tillverkare. De kinesiska tillverkarna har större erfarenhet att bygga elfordonskomponenter [4].

En annan studie genomförs just nu av professor Anna Stefanopoulou från University of Michigan. Studien är inte publicerad än, men hon har i en intervju berättat preliminära resultat. Hon har studerat tre bilfabriker i USA där de innan producerat förbränningsmotorbilar och nu producerar batterielbilar.

Resultatet är att i alla anläggningarna har produktiviteten gått ner. Det innebär att det produceras färre elbilar per arbetare än ICE-bilar per arbetare. Det behövs alltså fler bilarbetare i en anläggning som producerar elbilar om det ska vara samma mängd bilar som tillverkas per år [4].

Stefanopoulou analys av resultatet är att det delvis beror på att tillverkning av elbilar fortfarande är i ett tidigt skede och produktivitetsförbättringar kommer ske med tiden. Det beror också på att i någon anläggning tillverkar de batteripack och det är ett nytt arbetskrävande moment [4].

Frågan om förluster av jobb handlar mer om konkurrenskraft än transitionen till elfordon

Nyligen kom statistik ut i Tyskland att antal tillverkningsarbeten i fordonsindustrin har sjunkit med 9 procent sen 2013.

Oliver Falck, chefen på tyska Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies, kommenterade siffrorna att de beror på deindustrialiseringen av fordonssektorn och skälet till det är e-mobilitet. Men han var också tydlig med att antal arbetstillfällen kan totalt öka i sektorn eftersom arbetstillfällen ökar i batteritillverkning, digitalisering och mjukvara.

Han ansåg också att antal jobb i Tyskland kommer mer bero på om Tyskland blir konkurrenskraftig i jämförelse med Kina och USA än att transitionen till e-mobilitet sker [7,8].

Vi skrev om studie som VW och Fraunhofer gjorde 2021 [8,9]. Deras analys och resultat var liknande som forskarna från Carnegie Mellon har gjort. Fraunhofer kom fram att det endast blev mindre effekter på sysselsättningen i Tyskland på grund av övergången. Det är under förutsättningen att förlusterna mildras genom att ”övergå till produktion av nya komponenter”, som till exempel individuella battericellerna som utgör batteripaketen.

Det förutsätter aktivt arbete i Tyskland av både industri och det offentliga för att säkerställa kompetensskiftet [8,9].

En liknande analys gjorde Economic Policy Institute i USA. Om bra policy införs i USA finns det goda möjligheter att antal jobb ökar i USA som en konsekvens av transitionen till elfordon. Economic Policy Institute varnar dock för stora negativa konsekvenser för arbetstillfällen om beslutsfattarna är inaktiva [10].

Egna kommentarer

Bra med en studie med mer riktiga data hur mycket tid och arbetstillfällen olika moment ger i produktionsprocessen.

Franhofer och Carnegie Mellon är liknande studier och kommer fram till liknande slutsatser. Franhofer kom fram till att det blev lite negativa effekter av övergången, men Carnegie Mellon kom fram till lite mer arbetstimmar.

Det handlar mer om ett land klarar att bli konkurrenskraftig i tillverkningen av de nya komponenterna än att transitionen i sig ger mindre arbetstillfällen i ett land.

Angående konkurrenskraftighet så är det ju intressant att produktiviteten i Kina är bättre än i USA.

Referenser

[1] CEO says VW’s accelerated electric cars push will cause job cuts. Reuters. 2019.https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-results-jobs/ceo-says-vws-accelerated-electric-cars-push-will-cause-job-cuts-idUSKBN1QT0WP

[2] CEO Strategic Update Ford Motor Company | October 3, 2017 http://q4live.s22.clientfiles.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/857684434/files/doc_presentations/2017/CEO-Strategic-Update-12.pdf (bild 49)

[3] Ford chief warns electric vehicles require 40% less labour. Financial Times. https://www.ft.com/content/8df00b42-4e3f-4a45-b665-2726720105e0

[4] There’s Surprisingly Little Evidence That EVs Will Require Fewer Workers. Heatmap. https://heatmap.news/electric-vehicles/evs-trump-uaw-jobs-evidence

[5] Cotterman, T., Fuchs, E. R., & Whitefoot, K. (2022). The transition to electrified vehicles: Evaluating the labor demand of manufacturing conventional versus battery electric vehicle powertrains. Available at SSRN 4128130. https://www.zbw.eu/econis-archiv/bitstream/11159/516938/1/EBP085778206_0.pdf

[6] Auto workers worry it takes less labor to build electric cars. Maybe not, some researchers say. CNN. https://edition.cnn.com/2023/10/06/business/electric-car-manufacturing-cost-jobs/index.html

[7] Manufacturing Jobs in Germany’s Automotive Industry Down by 9% since 2013. IFO. https://www.ifo.de/en/press-release/2023-03-17/manufacturing-jobs-germanys-automotive-industry-down

[8] Deindustrialisierung: Schreckgespenst oder notwendiger Schritt im Strukturwandel der deutschen Wirtschaft? https://www.ifo.de/en/publications/2023/article-journal/deindustrialisierung-schreckgespenst-strukturwandel

[8] The changing face of the automotive industry – employment prospects in 2030. Volkswagen Group’s Sustainability Council, together with Fraunhofer IAO.https://www.iao.fraunhofer.de/en/press-and-media/latest-news/the-changing-face-of-the-automotive-industry-employment-prospects-in-2030.html

[9] Elektromobilitet och förändring av antal anställda inom Volkswagen. Omev. https://omev.se/2021/02/02/elektromobilitet-och-forandring-av-antal-anstallda-inom-volkswagen/

[10] The stakes for workers in how policymakers manage the coming shift to all-electric vehicles. the Economic Policy Institute. https://www.epi.org/publication/ev-policy-workers/