Arkiv / Samhälle

Bilpoolernas utveckling och elektrifiering

Creative commons license

Bilpoolsmarknaden beskrivs ibland som en disruptiv teknik med potential att ändra beteenden och miljöeffekter, kanske särskilt i kombination med självkörande bilar och eldrift [1, 2]. Bilanvändande går från att äga till att hyra. Färre bilar används av fler. Trängseln minskar, det behövs färre parkeringar och ändliga resurser används effektivare. Så hur disruptiv är bilpoolsutvecklingen hittills?

Vad är en bilpool

Detta nyhetsbrev tar upp kommersiella och kooperativa bilpooler som är öppna. Det finns också bildelningstjänster där privatpersoner upplåter egen bil mot ersättning. Vi bortser från dem.

En bilpool är en hyrbil som placeras nära användaren, kan hyras enstaka timme och kan bokas och låsas upp av användaren. Personbilar dominerar men det finns även lastfordon. Enstaka aktörer erbjuder elcyklar eller elskotrar som komplement.

Stationsbaserade poolbilar hämtas och lämnas på samma ställe. De bokas i regel i förväg. En del bilar eller pooler kan vara öppna publikt medan andra kan vara reserverade för exempelvis boende i ett visst kvarter eller anställda på en viss arbetsplats. De kan också vara reserverade en del av dygnet, exempelvis dagtid för anställda.

Flytande poolbilar kan däremot användas även för envägsresor. De parkeras på offentliga gatuparkeringar i utpekade områden. De kan lämnas inom utpekade områden på valfri plats. De bokas inte i förväg.

Ont om statistik

Det visade sig vara tunnsått med data om bilpooler. Vi reserverar oss för att uppgifterna i detta brev kan ha brister.

Bilpoolsaktörer i Sverige

Den svenska bilpoolsmarknaden är etablerad sedan åtminstone 20 år tillbaka. Viktiga publika aktörer idag är Kinto Share, Volvo on demand (tidigare M Mobility, desförinnan Sunfleet), Move About, Bilpoolen.nu, Elbilio, Our Green Car, Ezeto (lätta transportbilar) och Hyre (endast Stockholm). Alla dessa är stationsbaserade.  Det finns också kooperativt ägda bilpooler i flera orter.

En enda aktör i Sverige – Aimo Share – erbjuder flytande pool. De finns i Stockholm. Tidigare fanns även Green Mobility i Stockholm.

Slutna pooler och privat bildelning

Kommuner, regioner och företag kan även ha interna pooler. Några bilmärken, exempelvis Lync, erbjuder lösningar där bilägaren kan hyra ut sin bil.

Företaget Gomore är exempel på en kommersiell bildelningstjänst för privatpersoner.

Maximalt 5 000 bilpoolsbilar nationellt?

Vi har inte hittat någon färsk, officiell statistik över bilpoolsflottan i Sverige. Enligt en utredning från 2020 ökade antalet poolbilar i landet från drygt 500 år 2011 till nästan 2 500 år 2019 [3]. Antalet medlemmar år 2019 uppskattades till 120 000 st.

Detta kan jämföras med nästan 5 miljoner personbilar i trafik [4]. Inte ens en promille av alla bilar 2019 var således bilpoolsbilar. Även om bilpoolsbilarna exempelvis skulle ha fördubblats sedan dess så som skett i Stockholm, till runt 5 000 bilar idag, så utgör de fortfarande någon promille av total flotta.

Bilpooler i Stockholm

Stockholms Stad har aktuell statistik om sin kommunala bilpoolsmarknad [5]. År 2011 fanns det drygt 150 stationsbaserade bilpoolsbilar i Stockholm. Då fanns inga flytande pooler. År 2018 hade de ökat till nästan 900, varav 300 flytande. Från 2019 till 2022 minskade de flytande bilpoolsbilarna till 260. De stationsbaserade fördubblades däremot, från nästan 600 till nästan 1 200. Sammantaget finns nu knappt 1 500 poolbilar.

Dessutom fanns det åren 2018-2022 drygt 1 000 privatägda bilar som tillhandahölls genom bildelningstjänster.

Nästan 360 000 personbilar var registrerade Stockholms kommun i slutet av 2022 [4]. Så även i en storstad som Stockholm, där förutsättningarna för bilpool är jämförelsevis goda, utgör de svenska poolbilarna mindre än en procent av fordonsbeståndet.

Mobilitetsavtal och parkeringskostnader driver marknaden

En anledning att bilpoolstjänster ökar är att fastighetsägare numera på en del ställen tillåts erbjuda mobilitetstjänster vid nybyggnation av bostäder som ett sätt att minska behovet av parkeringsplatser. En annan drivkraft är om parkeringskostnader stiger eller om parkeringspolitiken blir mer inriktad på hållbart resande. Denna utveckling är vanligare i större städer.

Bilpooler globalt

Tjänsteföretaget Ivers gör prognoser om global bilpoolsmarknad [6]. Enligt dem fanns det år 2020 ungefär 350 000 stationsbaserade poolbilar och 50 miljoner användare i världen. Till år 2025 tror Invers att antalet bilar kommer stiga till ungefär 750 000 och ha 150 miljoner användare.

Dessutom fanns det ungefär 100 000 flytande poolbilar år 2000 med 17 miljoner användare. De spås öka till 200 000 bilar år 2025 och då ha 43 miljoner användare.

Företaget Berg Insight har gjort liknande prognoser. I slutet av 2026 tror Berg att antalet bilpoolsbilar globalt blir nära en miljon fordon som har 225 miljoner medlemmar. En miljon bilpoolsbilar skulle utgöra en knapp promille av alla personbilar i världen.

De stora bilpoolsaktörerna globalt är dels knutna till biltillverkare som Stellantis, Toyota och Kia och dels till stora biluthyrare som Europcar, Sixt och Avis [7].

Marknaden i Europa

I Europa är nästan hälften av poolbilarna flytande [8]. I början av 2023 fanns det drygt 50 000 bilar i sådana pooler. Flytande bilpooler finner man främst i stora städer i Tyskland, Italien och Spanien.

I Tyskland består de flytande bilpoolerna av 14 000 fordon fördelade på 10-15 städer och har 2,1 miljoner användare. 20 procent av dessa bilar är eldrivna. Som jämförelse finns det stationsbaserade bilpooler i drygt 800 tyska städer med 12 000 fordon som används av 724 000 medlemmar. Det visar att flytande bilpooler är ett storstadsfenomen och att det är fler användare (eller åtminstone medlemmar) per bil.

I europeiska länder med en jämförelsevis stor bilpoolsmarknad, som Nederländerna, Tyskland och Schweiz, var 2-3 procent av befolkningen medlemmar i bilpool i slutet av 2010-talet. I Sverige var andelen 1 procent. Storbritannien hade 5 promille och Danmark 2 promille [1].

I Ryssland finns bilpoolsflottor i exempelvis Moskva, Sankt Petersburg och Sotji [6].

Bilpooler och eldrift

I svenska stationsbaserade bilpooler är eldrift vanligare när bilarna används av en begränsad grupp med vana användare, exempelvis hos företag och vid bostäder. I bilpooler som riktar sig till en bredare användarkrets är det en högre andel förbränningsbilar.

De flytande poolerna i Europa var till ungefär hälften eldrivna år 2020 [9]. Den flytande poolen i Stockholm har enbart elbilar.

Några forskningsrön

En vetenskaplig studie från 2019 kom fram till att bildelning kan underlätta introduktionen av elbilar. Man gjorde enkäter i Tyskland med användare av pooler som innehöll elbilar och jämförde med icke-användare. Användare av bildelningstjänster var mer positiva till elbilar och sade sig i högre grad vara beredda att köpa elbilar [10]. Notera: En möjlig felkälla kan dock vara att personer som är negativa till elbilar rimligen undviker bilpooler med just elbilar. Då blir slutsatsen kanske en annan.

En studie från 2020 kom fram till att det är motiverat att sätta in elbilar i bilpooler endast om effekten hos laddarna är tillräckligt hög, och om det finns tillräckligt många laddstationer tillgängliga för användarna i området. Laddningshastigheten bedömdes vara viktigast. Studien baserades på ekonomiska kalkyler av fordonskostnader och kundpreferenser [11].

Kuriosa från Kalifornien

I Kalifornien används bilpooler av myndigheterna som ett sätt att öka tillgången till elbilar hos ekonomiskt svaga grupper. Pooler med elbilar och laddstationer har etablerats i låginkomstkvarter, priserna hålls låga och medlemskap underlättas [12].

Egen kommentar

Källorna är sparsamma och data ibland gamla. Jag har ändå gjort ett litet försök att beskriva bilpoolsbilens framväxt och status.

Det finns mycket att fundera om miljö- och trafikeffekter. Det har jag utelämnat här för att fokusera på marknadsutvecklingen.

Mina källor gav inga tydliga tecken på att bilpoolstjänster haft någon vidare disruptiv effekt på vare sig bilanvändning eller bilägande hittills. Kanske blir effekten mer påtaglig när självkörande teknik breder ut sig i större skala.

Däremot är bilpooler en stadigt växande mobilitetstjänst, som utöver andra nyttor kan underlätta för användare att köra på el.

Det verkar inte som att eldrift är avgörande eller viktig för just bilpoolsbilar. Snarare verkar bilpoolsmarknaden styras av lokala förutsättningar, där drivlinan är en faktor bland många.

Referenser

[1] Om fordonspoolers miljöpotential, se exempelvis Motorfordonspooler. På väg mot ökad delning av motorfordon. SOU 2020:22 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202022/

[2] Om disruptiv potential, se exempelvis Sprei, F. 2019. Disrupting mobility https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629617303596

[3] Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. SOU 2020:22 https://www.regeringen.se/contentassets/d9ef6c9441734a369cf11292e6b1259b/motorfordonspooler–pa-vag-mot-okad-delning-av-motorfordon-sou-202022.pdf

[4] Statistik från Trafa https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/2023/fordon_lan_och_kommuner_2022.xlsx

[5] Stockholms miljöbarometer om bilpoolsbilar https://miljobarometern.stockholm.se/trafik/motorfordon/utveckling-bilpooler/

[6] Blogg från Ivers https://invers.com/en/blog/the-current-state-of-carsharing-an-industry-overview/

[7] Text från Berg Insight https://media.berginsight.com/2022/11/10120537/bi-carsharing5-sum.pdf

[8] Ivers Mobility Barometer Vol 2: European Free-Floating Carsharing https://movemnt.net/new-invers-mobility-barometer-finding-50000-vehicles-in-free-floating-car-sharing-across-europe/

[9] Electrive artikel 2020: https://www.electrive.com/2020/03/08/trend-europe-electrification-in-car-sharing-fleets/

[10] Car sharing as a means to raise acceptance of electric vehicles https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369847816305332

[11] Adoption of Electric Vehicles in Car Sharing Market https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/poms.13262

[12] Planning and implementation of low- and zero-emission zones in cities. ICCT 2023. https://theicct.org/wp-content/uploads/2023/09/Planning-ZEZs-working-paper-21-A4-v3.pdf

[13] https://invers.com/en/blog/the-current-state-of-carsharing-an-industry-overview/