Laddoperatörer del 3: Konkurrensutveckling och användarinformation i EU

Creative commons license

Vi har skrivit två nyhetsbrev om ekonomin för laddoperatörer [1, 2]. Idag fortsätter vi med studier om konkurrensen i EU och aktörernas marknadsinformation. Konkurrensen mellan laddaktörerna verkar fungera allt bättre, medan information till konsument är onödigt svårtillgänglig.

Granskning av samtliga EU-länders laddmarknader

EU-kommissionen publicerade tidigare i år en översikt av marknaden för publika laddtjänster i EU 27 och Storbritannien [3, 4]. Studien är gjord av konsultbyrån Charles River Associates. De har analyserat laddtjänsternas framväxt, värdekedjor, affärsmodeller, offentliga stöd samt graden av konkurrens.

Rapporten innehåller mycket data om medlemsländerna och Storbritannien. Den gör fördjupande studier av Belgien, Irland, Italien och Kroatien. Studien baseras på publika källor, data om laddning och intervjuer med industriaktörer.

Laddpunktsoperatörer och laddtjänstaktörer växer samman

Man skiljer på aktörer som handahåller laddpunkter (laddpunktsoperatör) och sådana som tillhandahåller tjänster (laddtjänstaktör). Numera har dessa konvergerat. Nästan alla som äger laddpunkter fungerar idag även som sin egen laddtjänstaktör med betalning och liknande. Så var det inte inledningsvis.

Låg konkurrens i inledande skede

I ett inledande skede, när lokala laddmarknader börjar byggas upp, hanteras utbyggnaden vanligen av en enda aktör eller ett fåtal. I delar av Europa som har en låg andel laddbara bilar råder det generellt en låg grad av konkurrens mellan laddaktörer. Det resulterar sannolikt i högre konsumentavgifter.  Det finns stora skillnader mellan länder och regioner när det gäller ägarskap, offentliga aktörers roll, konkurrens och prissättning.

Riskfaktorer för otillräcklig konkurrens

Rapporten tar upp några riskfaktorer för att det ska uppstå bristande konkurrens. En sådan risk kan uppstå om lokala myndigheter ger viktiga koncessioner till en enda aktör. Liknande risker finns om en stor markägare skriver avtal med en enda aktör om tillgång till strategiska platser.

Samtidigt finns det möjligheter att motverka dålig konkurrens även i tidiga skeden. Ett sätt kan vara att eftersträva interoperabilitet mellan nätverk och betaltjänster.

Mognande marknad ger bättre konkurrens

Trots bristande konkurrens i inledande skeden ser författarna inga tydliga tecken på att tidiga aktörer lyckas behålla sina fördelar. Tvärtom visar studien att ju mognare och mer etablerad laddmarknad, desto högre grad av konkurrens. De länder och regioner som har en hög grad av marknadskoncentration, alltså få aktörer, är i allmänhet i en tidig fas och expansion. Länder med fler laddbilar och laddställen har lägre grad av koncentration.

Rapporten ser tre trender för framväxten av laddmarknader:

  1. Den lokala utbyggnaden kommer igång på allvar först när en kritisk massa av laddbara fordon har uppnåtts.
  2. Marknadsstrukturerna blir alltmer konkurrensbetonade över tid.
  3. Offentlig styrning och upphandling blir alltmer inriktat på ökad konkurrens när marknaden expanderar.

Ingen fordonsaktör kan dominera laddmarknaden

EU-studien ser ingen risk för att samarbeten mellan fordonstillverkare och laddaktörer skulle kunna resultera i sämre konkurrens. Det finns ingen fordonsaktör på EU-marknaden som har en så hög andel av nyförsäljningen att de skulle kunna etablera laddnätverk som skulle komma i närheten av den mängd laddpunkter som tillhandahålls av tredjepartsoperatörer.

Offentliga incitament bör inledningsvis stödja uppbyggnad och därefter konkurrens

EU-studien har också granskat utfallet av offentligt stöd. De finns en viss korrelation mellan graden av offentligt stöd och framväxten av en laddmarknad. Men resultatet skiljer sig betydligt mellan länder. Vissa länder har påskyndat framväxten av en laddmarknad med lägre insatser än andra. Vissa offentliga satsningar anses till och med ha varit negativa.

Enligt rapporten bör offentliga aktörer i ett inledande skede inrikta sig på att främja investeringar i laddinfrastruktur. När branschen utvecklas bör offentliga incitament övergå till att främja konkurrens och interoperabilitet.

Motororganisation har granskat konsumentinformation till elbilsanvändare

Organisationen FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) är ett samarbetsorgan för nationella motororganisationer i Europa. De har granskat information om elbilar till konsumenter [5].

Studien bygger på en enkät till medlemmar, intervjuer med 16 representanter för FIA och andra organisationer, en granskning av instruktionsböcker från sex elbilstillverkare samt webbsidor från nio laddoperatörer. Man fokuserar på information om bilars laddning och elförbrukning, laddtjänster, laddtider och betalning.

Elbilarnas instruktionsböcker är av varierande kvalitet

FIA anser att informationen i bilarnas instruktionsböcker är inkonsekvent när det gäller räckvidd, batterioptimering och laddning. Vissa instruktionsböcker är skrivna med antagandet att användare har reella förkunskaper. Andra instruktionsböcker är skrivna för en nybliven elbilsägare.

Laddaktörernas information ibland svårtolkad

Alla webbsidor från nio granskade laddoperatörer informerar om vilka typer av laddkontakter som finns på laddstationen. Informationen är dock i vissa fall svårförståelig. Det gör det svårt för en bilanvändare att veta säkert vilka laddpunkter som passar ens egen bilmodell.

Åtta av nio granskade laddbolag redovisar laddarens maximala effekt. Men det finns ingen uppgift om att det även finns begränsningar i bilen som kan göra att maxeffekt inte kan tas emot.

Sex av nio laddaktörer redovisar om deras laddpunkter är tillgängliga. Fyra redovisar antalet laddare på varje station.

Sju av nio redovisar prisuppgifter. Vissa anger priser per minut medan andra anger priset per kWh.

Endast två av nio ger detaljerad information om deras betalningsrutiner. Ofta kräver betalning någon form av medlemskap eller annan speciell lösning.

Fordonstillverkare och laddaktörer uppmanas förenkla och förtydliga sin information

FIA summerar att det kan vara svårt för en elbilsägare att förstå och använda publik laddning om man rör sig mellan olika länder i Europa. Organisationen råder fordonstillverkare och laddoperatörer att förtydliga och förbättra sin information. De föreslår även striktare regler i EU om information och märkning av personbilar. De förslår även att EU inför regler om en mer harmoniserad betalning.

Egen kommentar

EU-kommissionens rapport innehåller inte många tvärsäkra slutsatser. Det verkar klokt då vi är långt från en mogen laddmarknad.

Den växande laddmarknaden går mot ökad konkurrens. Kommer det förbli så i evighet? Det finns exempel från andra marknader där ett par jätteaktörer till slut tar över.

I rapporten står att fordonstillverkarna inte kan påverka graden av konkurrens. Möjligen kan man fundera över Tesla. De har visserligen en begränsad del av bilförsäljningen, men deras egna laddare utgör i praktiken någon form av monopol. Det skulle kunna ses som ett exempel på begränsad konkurrens för den delen av fordonsmarknaden.

FIA visar att kundinformationen har brister. Det borde ligga i bilbranschens och laddbranschens intresse att underlätta för kunden. Samtidigt är det inte alltid till fördel för en marknadsaktör att underlätta jämförelser.

FIA efterfrågar också mer standardisering. Det kan vara en väg, men konkurrensregler kan begränsa.

Referenser

[1] omEV Laddoperatörer nuläge https://omev.se/2023/09/07/laddoperatorer-ekonomiskt-nulage-del-1-av-2/

[2] Laddoperatörer framtid https://omev.se/2023/09/15/laddoperatorer-framtidsutsikter-del-2-av-2/

[3] Competition analysis of the electric vehicle recharging market across the EU27 + the UK. EU-kommissionen april 2023. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d99d31b-e57b-11ed-a05c-01aa75ed71a1

[4] Konsulterna Charles River Associates. https://www.crai.com/about-us/

[5] FIA-studie om konsumentinformation om elbilar augusti 2023. https://www.fiaregion1.com/new-study-reveals-inconsistencies-in-consumer-information-about-electric-vehicles-and-chargepoints/