Arkiv / Samhälle

Akten om kritiska råvaror – halvtid

Creative commons license

Europeiska kommissionen vill med förordningen om kritiska råvaror se till att Europa har en stabil och långsiktig tillgång till råvaror av avgörande betydelse för EU:s industri och avsevärt minska importberoendet av ett enskilt land [1-4].

Förhandlingarna pågår om detaljerna i förordningen.

Bakgrunden är att President Ursula von der Leyen lyfte upp behovet av förordningen i sitt tal State of the Union 2022.

Kommissionen la sitt förslag den 16 mars 2023 [1-3].

Rådet antog sin ståndpunkt (”förhandlingsmandatet”) om förslaget till en förordning i somras [5].

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi röstade om förslag på ändringar om förordningen den 9 september. Lagförslaget antogs i utskottet med 53 röster för, 1 röst emot och 5 nedlagda röster [6].

Nästa steg är att förslaget kommer att tas upp till omröstning i hela kammaren under plenarsessionen i Strasbourg den 13 september efter klockan 14 [7].

Förordningen är del av EU:s strategiförflyttning

Omröstningen kommer ske samma dag som Ursula von der Leyen håller sitt State of the Union tal. Hon kommer säkert säga något om betydelsen om kritiska råvaror.

Min tolkning är att förordningen är en del av den förflyttning som EU-systemet har gjort av sin strategi inom energi och klimat de senaste åren. EU har efter starten på Ukraina-kriget gjort tre val. De har ökat sitt fokus på förnyelsebar energi, ökat sitt intresse att strategiskt välja importländer för att klara omställningen samt gått till mer intervention. Innan 2022 var fokus på att liberalisera energimarknaderna. Nu vill de påverka riktning och hastighet [8].

Rådets och utskottets ändringsförslag ökar ambitionerna

Kommissionsförslaget innehåller flera delar [1,3].

En central del var de riktmärken för EU:s inhemska kapacitet i råvarukedjan av kritiska råvaror och strategiska råvaror: År 2030 ska EU kunna producera 10 procent av sitt årsbehov genom utvinning, 40 procent genom bearbetning och 15 procent genom återvinning. Högst 65 procent av årsbehovet av varje viktig råvara, oavsett bearbetningsskede, får komma från ett enskilt land utanför EU.

Rådet har flera önskemål om förändringar av förordningen [5]. Ett är att de höjer ambitionsnivån för förädlings- och materialåtervinningskapaciteten – från 40 % till 50 % vad gäller förädlingen och från 15 % till 20 % när det gäller materialåtervinning.

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ökade också ambitionerna [9-13]. De ökade också målet till 50 procent för förädling. De vill också ha ett mål med 25% återvinning av den årliga konsumtionen av de kritiska materialen baserat på basåren 2020–2022. Samt de la också till ett nytt mål att 45% av de kritiska råvaror som finns avfall ska återvinnas.

Utskottet införde också ett riktmärke för att mildra den ökade framtida efterfrågan på kritiska råvaror, så att unionen förbrukar mindre kritiska råvaror än vad som förutspåtts i ett referensscenario. Dessutom har de också kommit överens om att införa begränsningen av ökad konsumtion av kritiska råvaror i de nationella programmen för cirkularitet [12,13].

En debattfråga är balansen mellan naturskydd och nya gruvor/anläggningar. De är många som vill förenkla och snabba på tillståndsprocesserna. Utskottets position blev till slut att projekt i skyddade områden bör vara undantaget snarare än normen, och ett påtagligt samband mellan projektet och allmänintresset bör påvisas i sådana fall [12,13].

Efter omröstningen i plenum börjar förhandlingarna mellan parlamentet och rådet. De uppgifter som jag sett tyder på att de säkert kommer hålla på till nästa år.

Men pengarna då?

Redan nu börjar debatten om nästa steg. Den är en sak att ha mål, men hur mycket och vilka offentliga investeringar bör ske för att snabba på utvecklingen. Både företag och miljörörelsen har börjat förespråka mer stöd från EU för att målen ska kunna nås i förordningen om kritiska råvaror [14-16].

Till exempel Transport & Environment har börjat argumentera för ett antal förslag. De vill att mer pengar ska tillföras Innovation Fund, som är en EU-finansieringsfond, och de pengarna delvis ska användas för att uppnå förordningen för kritiska råvaror. Speciellt vill de att medlen ska användas för att EU snabbt ska bygga upp förädlingssteget. De argumenterar också för att nästa utlysning ska fokusera på batterier och dess värdekedjor. De anser att medlen i Innovation Fund är för små i jämförelse med t ex USA:s satsningar [14].

Ett antal företag, bland annat LKAB, Talga och Northvolt, argumenterar för en liknande åsikt i en text skickad till kommissionen [15]. De lyfter upp att det skulle vara möjligt att ha liknande mekanismer som används i Hydrogen Bank [17] dvs produktion-baserat stöd, ha både investerings och löpande stöd samt ha en förenklad ansökningsprocess [15].

Företagen förespråkar också att EU långsiktigt skapar en European Critical Minerals Fund, som kan investera i uppskalning av produktion [15].

Egna kommentarer

Läste en hel del kommentarer om förslaget. En del verkar skeptiska om det möjligt att nå %-målen för alla kritiska råvaror. För en del blir det enkelt och för en del kommer det vara svårt.

Det fanns också en del tankar om att den viktigaste strategin är att bygga partnerskap med många länder utanför EU för att säkerställa tillgång på råvaror. Nu är det en blandning av att bygga inhemsk kapacitet och importera. En del europeiska företag kommer vilja ha skydd, men det kan möjligtvis hindra importen. Jag har ingen åsikt, men debatten finns.

Debatten om naturskydd vs snabba ansökningsprocess kommer pågå länge.

EU-systemet har ökat sina försök att med styrmedel skala upp produktion snabbare. De gör det med Hydrogen Bank. Min gissning är att de kommer göra det i fler sektorer. Ett självklart val är batterier och dess värdekedjor.

Referenser

[1] Akten om kritiska råvaror. Europeiska kommissionen.

[2] PROPOSAL FOR A REGULATION European Critical Raw Materials Act. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. 16 mars 2023.

[3] Kommissionen vill säkra tillgången på kritiska råvaror och skapa en nettonollindustri. omEV 17 mars. https://omev.se/2023/03/17/kommissionen-vill-sakra-tillgangen-pa-kritiska-ravaror-och-skapa-en-nettonollindustri/

[4] European critical raw materials act In “A Europe Fit for the Digital Age”. Legislative Train European Parliament.  https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-european-critical-raw-material-act

[5] Critical raw material act: Council adopts negotiating position. 30 juni. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/30/critical-raw-material-act-council-adopts-negotiating-position/

[8] Critical raw materials: MEPs back plans to secure EU’s own supply and sovereignty.

[7] Agenda for the sittings of 11 – 14 September 2023 11-09-2023 – 19:00

[8] Goldthau, Andreas C., and Richard Youngs. ”The EU Energy Crisis and a New Geopolitics of Climate Transition.” JCMS: Journal of Common Market Studies (2023).

[9] CRITICAL RAW MATERIALS ACT: INDUSTRY COMMITTEE LAYS STRONG FOUNDATION FOR EUROPEAN SOVEREIGNTY

[10] Parliament raises recycling goals in EU Critical Raw Materials Act https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/parliament-raises-recycling-goals-in-eu-critical-raw-materials-act/

[11] EU lawmakers see recycling as key in search for critical minerals. Reuters.

[12] Mohammed ChahimMohammed Chahim Vice-president S&D responsible for the European Green Deal.  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7105568358409854976/

[13] Press Release: Henrike Hahn MEP (The Greens/ EFA) on the Critical Raw Materials Act as adopted by the ITRE Committee today.

[14] How the Innovation Fund can supercharge our critical minerals aspirations. Euractiv.  https://www.euractiv.com/section/future-of-mobility/opinion/how-the-innovation-fund-can-supercharge-our-critical-minerals-aspirations/

|15]  https://eurometaux.eu/media/eefm3gx3/2023-09-07-joint-supply-chain-letter-critical-raw-materials-finance-call-final.pdf

[16] EU budget: Commission proposes Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) to support European leadership on critical technologies  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3364

[17] EU Hydrogen Bank  https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/upcoming-eu-hydrogen-bank-pilot-auction-european-commission-publishes-terms-conditions-2023-08-30_en