Prognoser för kritiska mineraler: Litteratursammanställning och onlineverktyg

Creative commons license

Transport- och energiomställningen är en materialomställning. Det behövs mer mineraler och metaller.

Tuffa beslut kommer behöva fattas i världen, Europa och Sverige om efterfrågemanagement, återvinning, havsbrytning, bättre gruvbrytning och partnerskap med den globala södern för ansvarsfulla inköp av kritiska material [1].

En grundfråga är dock hur mycket mer material och mineraler som behöver brytas i världen. Det har precis kommit en litteratursammanställning [2] och ett onlineverktyg som försöker få fram mängder över tid [3].

Critical Minerals Outlooks Comparison

Litteratursammanställningen är baserad på elva offentligt tillgängliga rapporter som inkluderar olika antaganden för energi- och teknikscenarier, och deras resulterande kritiska mineralbehov [2,4-14]. Rapporterna är skriva av åtta olika organisationer och är publicerade under perioden 2019 till 2023.

De har valt att jämföra prognoser för åtta kritiska metaller/mineraler. De är aluminium, kobolt, koppar, grafit, litium, neodym, nickel och silver.

Det är möjligt att ladda hem grafer från deras hemsida. Graferna innehåller sammanställningar av prognoserna per kritisk mineral/grundämne.

En viktig slutsats från rapporterna är att prognoser enhälligt antar en ökning av användning av batteridrivna elfordon, vind-, sol- och andra mineralintensiva energitekniker för att uppnå klimatmål.

Rapporterna kommer dock fram till relativt stora skillnader i mängder. Det beror på antaganden om hur energimixen kommer se ut, tekniska framsteg, återvinning, kostnader, utsläpp och konsumentpreferenser.

Författarna slutar rapporten med att trycka på att även om prognoser av framtida krav på efterfrågan på kritiska mineraler är nödvändiga för att förstå omfattningen av utmaningen som en mineraldriven energiomvandling innebär, är det lika nödvändigt att förstå den stora mängd osäkerhet som är inneboende i sådana prognoser.

De undersökta rapporterna bör betraktas som den första generationen i sitt slag. Förbättrad datainsamling och ökat samarbete mellan energimodelleringssamhället och metall- och gruvsamhället kommer att ge bättre, standardiserade och mer omfattande utsikter i framtiden enligt författarna.

Sammanställningen är gjord av International Energy Forum och Payne Institute at Colorado School of Mines.

IEA:s Critical Minerals Data Explorer

Enligt IEA kommer uppskalningen av rena energitekniker driva på en enorm efterfrågan på de mineraler och metaller som används för att producera dem.

För att stödja lärande om storleken på utmaningen har IEA skapat ett on-lineverktyg där användarna kan få fram den totala efterfrågan över tid för 37 kritiska mineraler och grundämnen genom att välja olika scenarier och teknikantaganden om framtiden.

Ni kan undersöka verktyget här och dess resultat utan kostnad.

Till exempel är det möjligt att specialstudera behoven som enbart handlar om elfordon- eller vätgasteknologi.

För elfordon går det att undersöka konsekvenser om till exempel nickelutbudet blir mer begränsat, om fastoxidbatterier slår igenom snabbare, om batteristorlekarna per bil blir mindre eller om kiselanoder blir vanligare.

Något jag uppskattar är att de också har med behoven för allt elnät som ska byggas globalt.

Det är givetvis många antaganden om data och modeller för att kunna göra verktyget. IEA har sammanfattat en hel del av dem i en metodrapport om ni vill läsa detaljer [15].

Egna kommentar

Många osäkerheter för att räkna på materialefterfrågan upp till 30 år framåt.

Det finns många fler rapporter, analyser och vetenskapliga artiklar än de elva som Payne Institute at Colorado School of Mines har tagit med.

Om någon vill börja gräva i frågan så är nog onlineverktyget och sammanställningen en start.

[1] Peter Tom Jones. LinkedIn post 29 augusti 2023.

[2] Critical Minerals Outlooks Comparison. A Report by the International Energy Forum and The Payne Institute of Public Policy at the Colorado School of Mines. August 2023.

[3] Critical Minerals Data Explorer. IEA. 2023.

[4] IRENA. World Energy Transitions Outlook, 2023

[5] IRENA. Geopolitics of the Energy Transition, 2023

[6] IRENA. Critical Minerals for the Energy Transition, 2021

[7] IEA. Critical Minerals Market Review 2023

[8] IEA. The Role of Critical Minerals for the Energy Transition. 2021

[9] World Bank. Minerals for Climate Action, 2020

[10]  Institute for Sustainable Future (ISF). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, 2019

[11] McKinsey & Company. The Future of Critical Minerals in the Net-Zero Transition, 2021

[12] Catholic University of Luven (KU Luven). Metals for Clean Energy: Pathways to Solving Europe’s Raw Materials Challenge.

[13] Energy Transitions Commission (ETC). Mineral and Resource Requirements for the Energy Transition, 2023               

[14] German Mineral Resources Agency (DERA). Raw Materials for Emerging Technologies. 2021

[15] IEA. IEA Critical Minerals Data Explorer Methodological notes July 2023.