Eldrivna två- och trehjulingar är tio gånger fler än elbilarna

Creative commons license

En krönika i miljötidskriften Trehugger tidigare i somras fångade vår uppmärksamhet [1]. ”Varför skrivs så lite om eldrivna två- och trehjulingar. De är ju långt fler än antalet elbilar?”

Man pekade t.ex. på Bloombergs stora sammanställning om elfordon och tyckte det var tunt med sådan statistik. Vi tog till oss av kritiken och har kollat runt. Och visst håller eldrift på att bli stort, åtminstone i vissa regioner. Asien dominerar helt. Men även i Europa ökar användningen av eldrivna tvåhjulingar stadigt.

Globalt finns lika många två- och trehjulingar som bilar

Det totala antalet två- och trehjulingar i världen är osäkert, men Bloomberg NEF uppskattar att det finns ungefär 1,1 miljard två- och trehjulingar. Antalet personbilar är 1,3 miljarder och det innebär att det i runda tal finns ungefär lika många två- och trehjulingarna som bilar. Se tabell nedan [2].

ANTAL FORDON GLOBALT 2022

– Tvåhjulingar 1 md

– Trehjulingar 120 mn

– Bilar 1,3 md

– Lätta transportfordon 160 mn

– Tunga lastbilar 80 mn

– Bussar 3,5 mn

(avrundat)

Liten betydelse för klimatet men stor förbättring lokalt

Sammantaget beräknas utsläppen från två- och trehjulingar stå för ungefär 5 procent av växthusgasutsläppen. Se tabell nedan [2].

ANDEL AV KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN VÄGTRANSPORTER

– Tvåhjulingar 5 %

– Trehjulingar < 1 %

– Bilar 50 %

– Lätta transportfordon 10 %

– Tunga lastbilar 30 %

– Bussar 1 %

(avrundat)

Efter en snabb koll på tabellen ovan kan man lätt dra slutsatsen att det inte är prioriterat från klimatsynpunkt att ställa om en miljard två- och trehjulingar till eldrift. Men utöver klimatvinsterna kan eldrift hos två- och trehjulingar även minska lokala bullerstörningar och utsläpp av hälsofarliga kolväten. Dessutom kan vissa typer av transporter vara billigare och mer effektiva med de nya små elfordon som nu finns tillgängliga, jämfört med att använda bilar och lätta lastbilar. Och elcyklar kanske i högre grad kommer ersätta vissa bilresor. Då åtgår betydligt mindre mängder av ändliga resurser till fordon och batterier, det krävs mindre ytor till vägar och parkeringar, och trängseln i städer kan lindras.

En fjärdedel av världens två- och trehjulingarna är eldrivna

År 2022 fanns det 275 miljoner eldrivna två- och trehjulingar globalt. Vart fjärde två- och trehjuligt fordon som rullar i världen är nu eldrivet eller elassisterat [3].

Denna relativt höga andel kan jämföras med personbilsmarknaden. Det finns ungefär 25 miljoner laddbara bilar och det motsvarar 2 procent av personbilsflottan [4]. Alltså finns det ungefär tio gånger fler eldrivna två- och trehjulingar än antalet laddbara bilar, bussar och lastbilar sammantaget.

Nästan alla eldrivna tvåhjulingar finns i Kina

Marknaden för el-tvåhjulingar har ökat stadigt. Den globala årliga försäljningen har gått från 2-3 miljoner runt 2015 till ungefär 9 miljoner år 2022. I dessa siffror ingår elcyklar och elskotrar men inte elsparkcyklar och liknande [4]. 85 procent av alla eldrivna tvåhjulingar såldes i Kina. År 2022 föll dock försäljningen med 20 procent globalt jämfört med året innan. Det berodde på problem med leveranskedjor efter covidrestriktioner i Kina.

Försäljningen ökar även snabbt i Indien och övriga Asien, även om de hittills står för en mindre del av marknaden. Europa syns knappt i statistiken.

I Kina är numera ungefär hälften av de tvåhjulingar som säljs eldrivna eller elassisterade. I Vietnam och Europa var andelen ungefär 20 procent 2022, och i Indien och övriga Asien var den ungefär 10 procent.

Indien störst på eldrivna trehjulingar

Även eldrivna trehjulingar ökar globalt. Det handlar om små fordon av typen ”tuctuc” och liknande som används till både persontrafik och godsdistribution. År 2016 såldes 4 miljoner. År 2022 hade antalet ökat till 11 miljoner [4].

Flest säljs i Indien. Där är numera drygt hälften av nyförsäljningen eldriven. Indiska myndigheter erbjuder subventioner och det finns regionala incitament för eldrift. Program för batterileasing och batteribyte har också gjort eldrivna trehjulingar attraktiva i Indien eftersom det minskar behovet av tillgängligt kapital för köparna.

I Kina utgör de eldrivna trehjulingarna ungefär 20 procent av nyförsäljningen [4].

Andelen elcyklar i Nord- och Västeuropa har fördubblats på sju år

I Europa är marknaden för trehjulingar mycket begränsad. Däremot säljs det runt 30 miljoner vanliga cyklar varje år. Det utgör ungefär 10 procent av världsmarknaden. I Sverige såldes ungefär 400 000 cyklar förra året [5].

Försäljningen av elassisterade cyklar är numera betydande i många länder. Ungefär en femtedel av försäljningen i Europa útgörs enligt ovan av elcyklar. I Nederländerna var andelen elcyklar i nyförsäljningen nästan 60 procent förra året. I Tyskland, Österrike, Schweiz och Belgien var andelen 45-50 procent och i Frankrike var andelen ungefär 30 procent. I Sverige, Danmark och Norge, Italien och Spanien var andelen runt 20 procent. Andelen elcyklar i samtliga dessa länder har ökat stadigt sedan 2015. Då var andelen ungefär hälften av idag [6, 7, 8].

Elcyklarna i Sverige från 0 till 20 på tio år

För dryga tio år såldes knappt några elassisterade cyklar alls i Sverige. För några år sedan skrev vi i omEV att det såldes ungefär 100 000 säsongen 2017-2018 [9]. År 2022 utgjorde de 22 procent av nyförsäljningen [10].

Egen kommentar

Den växande försäljningen av eldrivna två- och trehjulingar är främst kommersiellt driven och beror säkert till stor del på utvecklingen av litiumjonbatterier. Men Indien är ett exempel där ett land även använder incitament för att uppnå lokala miljöfördelar. Det fanns för övrigt även bidrag till elcykelinköp i Sverige runt 2018. Troligen bidrog det till ökad försäljningen då, men ökningen har fortsatt även utan bidrag.

När det gäller global statistik kan man fundera över hur olika källor gör när de bedömer antalet tvåhjulingar. Uppgifterna varierar också. Det finns ju en mängd mer eller mindre obrukbara cyklar som nästan inte används, åtminstone i rika länder. Sådana cyklar är knappast intressanta för denna typ av analyser. Det finns också en mängd nya typer av allt från leksaker till mikrofordon, exempelvis elsparkcyklar, som vidgar betydelsen av eldrivna tvåhjulingar och mikromobilitet ytterligare. Oavsett statistikproblem är utvecklingen intressant att följa. Från marknadsmässig synpunkt är batteridrift i små fordon en växande nisch.

Referenser

[1] Krönika i Treehugger https://www.treehugger.com/stop-ignoring-ebikes-5324307 (Citatet i texten är inte ordagrant översatt utan sammanfattar budskapet.

[2] Electric Vehicle Outlook. Bloomberg 2023. https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

[3] Tabell från referens [2] som återges i referens [1].

[4] Global EV Outlook 2023. IEA. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023

[5] Statistik från Statista.com https://www.statista.com/outlook/mmo/bicycles/worldwide#unit-sales

[6] Artikel i Allt om elcyklar https://alltomelcyklar.nu/nyheter/nederlanderna-i-taten-med-elcyklar/

[7] Statistik från Bike Europe https://onlinemagazine.bike-eu.com/edition-june-2023/general-market-overview

[8] Pressmeddelande från Cykelbranschen https://news.cision.com/se/cykelbranschen/r/ny-branschstatistik-forsaljningen-av-elcyklar-okar,c3645390

[9] omEV om elcyklar 2018 https://omev.se/2019/08/19/elcyklar-vad-hander/

[10] Statistik från 2030-sekretariatets Miljöbarometer https://2030.miljobarometern.se/nationella-indikatorer/bilen/antal-salda-cyklar-och-elcyklar-b1l/