Investeringar i energi i världen 2023

Creative commons license

Investeringar berättar var världen är på väg.

2 800 miljarder USD kommer bli investerade i energi 2023 enligt en nyligen släppt rapport som heter World Energy Investment  från IEA [1].

1 000 miljarder USD går till olja, gas och kol [1].

Samt 1 700 miljarder USD går till rena energiteknologier som till exempel förnyelsebart, elfordon, kärnkraft, elnät, energilagring, biobränslen, energieffektivitet och värmepumpar [1].

Det innebär att för varje dollar som investeras i fossila bränslen går nu cirka 1,7 dollar till ren energi. För fem år sedan var denna kvot en till en.

Ett exempel är investeringar i solenergi, som är på väg att överträffa mängden investeringar som går till oljeproduktion för första gången 2023. Ett annat sätt att beskriva vad som händer är att varje dag investeras i medel en miljard USD i solceller i världen under 2023 [1].

Oroande trender

Trenden är bra, men det kommer inte räcka för att nå en nettonoll-värld enligt IEA. Det finns ett antal utmaningar:

  • Investeringarna i rena energiteknologier är för låga. De måste upp ännu mer.
  • En annat stort problem är att investeringarna i ren energi i princip enbart görs i Kina och de avancerade ekonomierna.
  • Fortfarande är investeringarna i fossila bränslen för höga. Enligt IEA är dagens investeringar i fossila bränslen mer än dubbelt så höga som de nivåer som krävs i scenariot med nollutsläpp år 2050. Speciellt finns problemet med kol. Dagens investeringar i kol är nästan sex gånger kraven till 2030.
  • Priset för enhetskostnaden för rena energiteknologier har sjunkit under lång tid, men trenden bröts när inflationen ökade för två år sedan.
  • Om världen ska lyckas med omställningen behövs mycket kritiska metaller. Kapitalflödet till den sektorn är för låga för att ett hållbart scenario ska nås.

Skälen till att investeringar i rena energiteknologier ökar

IEA anser att det finns tre huvudsakliga skäl [3].

Det första är att många rena energiteknologier har sjunkit i pris.

Det andra är att många länder ser rena energiteknologier som en lösning på deras utmaning med energisäkerhet.

Det tredje skälet är industripolitik. Många länder ser den här branschen som en viktig del av deras ekonomi och därför utvecklar de styrmedel för att öka deras konkurrenskraft. Ett exempel är givetvis Inflation Reduction Act i USA.

Kina har ökat mest

Från 2019 till 2022 har olika länder och regioner ökat sina investeringar i rena energiteknologier på följande sätt:

Kina +184 miljarder USD

EU    + 154 miljarder

USA    +97 miljarder

Japan +28 miljarder

Indien +19 miljarder

Afrika   +10 miljarder

Brasilien +7 miljarder

Mellanöstern +5 miljarder

Sol och vind dominerar investeringar i kraftproduktion globalt

Investeringar i kraftproduktion kommer globalt 2023 bli 827 miljarder USD enligt IEA [4].

Investeringarna kommer 2023 vara:

  • Förnyelsebart (mest sol) 659 miljarder USD
  • Olja och naturgas             64
  • Kärnkraft.                          63
  • Kol                                    34
  • Fossilt med avskiljning.     8

Förnyelsebart har ökat från 331 miljarder (2015) till 659 miljarder (2023).

Kärnkraft har ökat från 29 miljarder (2015) till 63 miljarder (2023).

En intressant trend är ökningen av investeringar i energilager. 2015 var de endast 1 miljard per år. 2023 kommer de bli 37 miljarder USD.

En svag trend är att investeringarna i elnät inte hänger med. 2015 var investeringarna 325 miljarder USD och de kommer bli ungefär lika stora 2023.

Investeringar i produktion av de rena energiteknologierna

IEA har också nyligen släppt en rapport som undersöker om det är möjligt att producera det som behövs [5].

Deras analys tyder på att det finns en stark drivkraft att bygga ut produktionskapacitet.

Produktionskapaciteten för solceller och batterier kommer vara tillräcklig till 2030. Däremot så är de planerade investeringarna i produktion för vindkraft, värmepumpar och elektrolysörer för små för att målen med nettonoll ska nås.

Observera att för batterier har de gjort analys med avseende på cellanläggningar inte om det finns tillräckligt mycket gruvor för att producera material och metaller.

Kina kommer också fortsätta att dominera produktionen av många av energiteknologier. IEA har gått igenom planerade investeringar i produktionsanläggningar.

Kina kommer till exempel att producera 80 procent av solcellerna i världen ett bra tag till.

För batterier gör IEA analysen att Kina står för ungefär 75 procent av all cellproduktion globalt 2022. Trots alla investeringar i Europa och USA som är planerade, så kommer Kinas andel av batteriproduktionen i världen fortsätta att vara ungefär 66 procent av all cellproduktion globalt [5].

Egna kommentarer

Tidigare har jag lärt mig att investeringar i rena energiteknologier måste vara i storleksordningen 4 000 miljarder USD. Det är en bit kvar.

Ökningen av investeringar i energilager är snabb.

Det är underligt att många av länderna som har bäst förutsättningar för att investera i solceller inte gör det. Skälen är bland annat att kapital är dyrare i de länderna, men också att tillgång på kapital är för låg. Många av de rena energiteknologierna behöver mer startinvestering.

En trend som är underlig är att investeringarna i elnät ligger konstant. De borde öka.

Referenser

[1] Clean energy investment is extending its lead over fossil fuels, boosted by energy security strengths. IEA. 25 maj 2023 (Möjligt att ladda hem rapport utan kostnad)

[2] ‘Network planning needs to be ahead of the curve’ – IEA. Smart-Energy.

[3] Solar investment set to overtake oil production and attract over $1 billion a day in 2023, IEA says. CNBC.

[4] IEA. World Energy Investment 2023 Datafile. Excel-fil möjlig att ladda hem utan kostnad

[5] Manufacturing plans for key clean energy technologies are expanding rapidly as investment momentum builds. IEA.