Arkiv / Samhälle

EU ökar möjligheten för medlemsstaterna att stödja inhemsk industri

Creative commons license

Vi har nyligen skrivit en serie om Kinas omfattande stöd till elfordonssektorn. En annan typ av statlig reglering är USA:s paket Inflation Reduction Act (IRA) som presenterades i somras. Båda dessa har stor betydelse för elfordonsbranschen i Europa. Som ett svar på denna typ av konkurrens har EU-kommissionen nyligen presenterat två paket som ger medlemsländerna större möjlighet att stödja inhemsk industri.

EU:s statsstödsregler är svåra att förena med branschstöd

EU:s inre marknad bygger på principen att undanröja handelshinder. Enskilda länder ska inte ge subventioner eller stöd till inhemsk industri som missgynnar motsvarande industrier i andra EU-länder. Den gemensamma synen i medlemsländerna är (åtminstone i princip) att företag så långt möjligt ska konkurrera på lika villkor. Nationella subventioner i ett land riskerar att följas av motsvarande subventioner i nästa land och så vidare, i en ond spiral. I förlängningen blir konkurrensen sämre, ekonomiskt svaga länder missgynnas och allmänna resurser tas från andra ändamål [1].

Inom EU finns dock vissa möjligheter för medlemsstaterna att ge stöd till inhemska aktörer. Stöden utformas efter verksamhet och geografisk belägenhet. En del stöd måste notifieras till kommissionen som ska godkänna. De svenska skatteundantagen för biodrivmedel är ett exempel. Andra stöd kan ges direkt.

Huvudsaken är att reglerna är lika i hela EU och att de utformas på ett sätt som inte kan snedvrida konkurrensen inom EU:s medlemsländer. En rad regler finns uppsatta för detta ändamål och brukar samlas inom begreppet statsstödsregler [2].

Enklare för USA och Kina att stödja inhemsk industri

På nationell nivå finns inte samma problem i USA och Kina. Även i dessa länder kan visserligen stöd och subventioner bli ineffektiva eller ta resurser från annan offentlig konsumtion. Men för ett enskilt land kan det samtidigt vara lockande och lönsamt att skapa gynnsamma villkor för en inhemsk bransch i syfte att stärka tillväxt, förhindra utflyttning eller lindra effekten av utländsk konkurrens.

EU:s sätt att hantera IRA

I det amerikanska paketet Inflation Reduction Act finns inslag som innebär att enbart företag med verksamhet i USA kan få stöd och vissa produkter måste tillverkas i USA [3]. Denna typ av nationella stöd och barriärer hotar att missgynna Europas ekonomi. IRA har mötts av betydande oro från industriellt och politiskt håll.

Svenskt Näringsliv har analyserat effekter av IRA för EU:s konkurrenskraft med hjälp av Copenhagen Economics. Inom elektromobilitet anser de att export av fordon och kritiska råvaror till USA kommer att kunna påverkas kraftigt [4].

Ökade möjligheter att stödja omställningsindustri

Under pandemin ändrades regler inom EU för att ge länderna större möjligheter till nationella stöd som skulle motverka ekonomiska effekter av pandemin. Ytterligare lättnader genomfördes efter Rysslands storskaliga anfallskrig i Ukraina som ett svar på de stora effekter som kriget gett på EU:s ekonomi. Nu har EU-kommissionen presenterat två uppsättningar nya regelverk som fortsätter underlätta för medlemsländerna att införa nationella stöd.

Paketen är utformade för att resultera i en snabbare omställning mot koldioxidfri energi och transport. Det finns samtidigt ett tydligt syfte att stärka inhemsk industri och skydda nyckelmarknader för gröna teknologier.

TCTF och GBER – två förkortningar att lägga på minnet

Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) är namnet på det paket som kommer kunna påskynda åtgärder i fossilfria nyckelsektorer. TCTF är en förlängning av det krispaket som togs fram efter Rysslands fullskaliga invasion våren 2022 och har vissa tillägg [5].

Ytterligare ett paket presenterades samma dag. Det är ett tillägg och en utvidgning av General Block Exemption Regulation (GBER). Där anges vilka kategorier av statsstöd som är godkända och vilka krav som ställs på den typen av stöd [6].

Tillsammans ger dessa paket enligt kommissionen större flexibilitet för medlemsstaterna att utforma stödåtgärder för fossilfria sektorer. Det ska underlätta investeringar och finansiering för ren teknik. 

Energilagring, vätgas och råvaror

TCTF ger bland mycket annat möjlighet fram till december 2025 för medlemsländerna att stödja produktion och lagring av grön vätgas, koldioxidfria industriprocesser med vätgas, produktion av batterier samt framtagning av nyckelkomponenter till den typen av teknik. Återvinning av kritiska råvaror av betydelse för grön teknik kan också stödjas [7].

Northvolt först i Tyskland att få stöd

Ett exempel är stöd till batteriproduktion. Batteritillverkaren Northvolt har fått stöd både från den federala tyska regeringen och delstaten Schleswig-Holstein inom ramen för TCTF. Företaget ska bygga en batterifabrik med 60 GWh årlig kapacitet i Heide. Northvolt är först i Tyskland att få stöd enligt de nya reglerna [8].

Vi återkommer om Sverige

I ett kommande nyhetsbrev ger vi exempel på vad dessa regler skulle kunna innebära för Sverige.

Mer information

Det finns ett antal villkor och förbehåll i regelverken som beskrivs i referenserna [5, 6, 7]. Reglerna finns också beskrivna på svenska [9]. En bakgrund om EU:s övergripande Net-Zero Industry Act finns i en youtubepresentation [10].

Egen kommentar

EU är, och tvingas i allt högre grad agera inom nya geopolitiska områden. Det finns höga ambitioner för klimatomställning, inhemsk produktion och ökad kompetens. Liknande ambitioner har omvärlden. Resultatet blir en kapplöpning som kan få stor betydelse för svenska aktörer.

Referenser

[1] The EU’s State Aid Dilemma Euractive. Video 5 min. https://www.youtube.com/watch?v=0Lh-88c4we0

[2] Tillväxtverket om statsstödsregler https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/handbocker/handbokforeuprojekt20212027/kravochstyrandedokument/kravpaprojektet/foljeusreglerforstatsstod.978.html

[3] omEV-brev om IRA i september 2022 https://omev.se/2022/09/14/usas-nya-elbilsstod-gynnar-inhemsk-industri/

[4] Svenskt näringslivs syn på IRA:s effekter på EU. Mars 2023. https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/rapporter/jovk4y_the-effects-of-the-us-inflation-reduction-act-ira-on-eu-competiti_1197373.html/The+effects+of+the+US+Inflation+Reduction+Act+%2528IRA%2529+on+EU+competitiveness.pdf

[5] Commission adopts Temporary Crisis and Transition Framework to further support transition towards net-zero economy. EU-kommissionen mars 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1563

[6] State aid: Commission amends General Block Exemption rules to further facilitate and speed up green and digital transition. EU-kommissionen mars 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1523

[7] Support possibilities for schemes under section 2.8 of the Temporary Crisis and Transition Framework. EU-kommissionen mars 2023. https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/overview_of_TCTF_section_2.8_schemes.pdf

[8] Pressmeddelande Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz i Schleswig-Holstein https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2023/05/20230512-batterieprojekt-von-northvolt-in-deutschland.html

[9] Meddelande från Europeiska unionen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0317(01)

[10] Youtubefilm c:a 1 timme https://www.youtube.com/watch?v=nITOAqOPn6A

[11] omEV-brev om Kommissionen vill säkra tillgången på kritiska råvaror och skapa en nettonollindustri https://omev.se/2023/03/17/kommissionen-vill-sakra-tillgangen-pa-kritiska-ravaror-och-skapa-en-nettonollindustri/