Arkiv / Samhälle

Nollzoner del 2 – övriga Europa

Creative commons license

I två brev beskriver vi nollutsläppszoner i Norden och Europa. Med nollzoner menar vi här gator eller områden av tätorter där enbart utsläppsfria fordon är tillåtna. I detta andra brev beskriver vi läget i Europa utom Norden.

Nollzonsgata för tunga fordon i Rotterdam sedan 2015

Europas troligen första nollutsläppszon kom till i Rotterdam 2015. Där finns en gata där endast eldrivna tunga fordon tillåts. Man gör vissa undantag för utryckning, renhållning med mera [1, 2].

Många nollzoner för godstrafik i Nederländerna till 2025

För ett par år sedan kom ett stort antal nederländska städer överens om att införa nollzoner för tunga fordon till ungefär år 2025. Hittills är det 28 kommuner som tagit beslut eller uttalat ambitioner. Införandet kan komma att skilja sig åt mellan städerna [3, 4]. I många städer är målsättningen att alla nytillverkade tunga fordon i zonen måste vara utsläppsfria från år 2025. Därefter skärps kraven gradvis på befintliga fordon. Till 2030 är målsättningen att alla tunga fordon i zonerna ska vara utsläppsfria.

Hela Amsterdam ska bli nollzon till 2030

Det finns idag en miljözon i Amsterdam som reglerar äldre fordon och tvåhjulingar. Staden beslutade för flera år sedan att gradvis skärpa kraven för alla fordonskategorier i flera steg till 2030 [5, 6]. Från 2025 ska endast eldrivna tvåhjulingar tillåtas i hela Amsterdam. Från samma år tillåts endast eldrivna bilar, taxibilar, bussar och distributionsfordon i en zon som omfattar ungefär 4-5 km av den centrala staden. År 2030 ska all vägtrafik och färjetrafik i Amsterdam vara eldriven.

Näranoll-zonsgator i London

Stadsdelarna Islington och Hackney i London har infört några gator med ”näranoll-zoner”. Där får endast bilar med lägre utsläpp än 75 gram koldioxid per km (elbilar och laddhybrider) köra måndag-fredag i rusningstrafik [7, 8]. Ett försök gjordes även på Beech street i centrala London under 2020-2022med samma typ av zon [9].

Nollzon i centrala London aviserad sedan länge…

År 2017 annonserade borgmästare Zadik Kahn att London vill införa en nollzon i city till år 2025. Zonen skulle utvidgas till det inre av London 2040 och till hela London 2050 [10]. Planerna finns med i borgmästarens transportplan från 2018 [11]. Därefter har stadens kollektivtrafikbolag Transport of London arbetat vidare. Man har bland annat presenterat stöd och riktlinjer till stadsdelar i London som vill införa nollzoner på egen hand [12, 13, 14].

…men oklart vad som händer

År 2021 fick borgmästaren en fråga från en parlamentledamot om planerna på nollzoner: Hur många blir zonerna och när kan de införas? Borgmästaren hänvisade till det då pågående försöket på Beech street och sade även att staden fortsätter förberedelserna för nollzon [15]. I en uppdatering av borgmästarens transportstrategi från 2022 nämns dock inte längre nollzon specifikt [16]. I början av 2023 fick borgmästaren åter en fråga från samma parlamentsledamot: Gäller målet att införa nollzon år 2025 fortfarande? I svaret beskrev borgmästaren först att man utreder att återinföra näranoll-regler på Beech street permanent. Men när det gäller en nollzon i centrala staden hänvisade han till sin nya plan att hela London ska vara nettonollutsläppare av växthusgaser 2030. Nu fokuserar man på att nå detta mål och kommer revidera det tidigare förslaget om nollzon [17]. Vad som händer med den aviserade nollzonen i London verkar alltså oklart.

Londons trängselskatt medger undantag för nollfordon till 2025

Lite vid sidan av nollzoner, men det bör ändå nämnas att London sedan mitten av 00-talet har en trängselskatt i centrala delar av staden. Där får elfordon med batterier eller bränsleceller färdas utan avgift. Till 2025 är det sagt att undantaget för elfordon ska bort [18].

Avgiftsbelagda gator i Oxford ger dispens för nollfordon 

I den brittiska staden Oxford är sex gator i centrala delen avgiftsbelagda mellan kl. 07 och 19 mellan 2 och 10 pund per dygn beroende på euroklass alla dagar [19]. Utsläppsfria fordon (0 gram koldioxid) betalar ingen avgift. Även tvåhjulingar avgiftsbeläggs. Från augusti 2025 ska avgifterna fördubblas. Staden utreder om man ska införa en större sammanhängande avgiftszon på ungefär 1 x 2 km i centrum.

Ytterligare initiativ om nollzoner

Det finns ytterligare några nollzonsaktiviteter på andra håll i världen. ICCT har i rapporter från 2021 och 2022 beskrivit några åtaganden och tester i bland annat USA och Kina. Där beskrivs också ambitioner om att införa nollzoner hos städer inom initiativet C40 till 2030 [1].

Stort antal vanliga miljözoner i Europa

Detta brev har i stort sett ägnats nollemissionszoner. Det finns dock även ett stort antal vanliga miljözoner i Europa. På hemsidan Urban Access Regulations in Europe [20] finns sammanställningar. Obs en del uppgifter kan vara inaktuella så kolla alltid lokala uppgifter. 

Egna kommentarer

Nollzoner kan komma att bli viktiga styrmedel framöver för den lokala luftkvaliteten och i viss mån bullersituationen. Men de kan också bidra till att driva teknikutvecklingen. Samtidigt utgör fordonsregleringar alltid en inskränkning i tillgängligheten till ett område, särskilt om de omfattar personbilar. Ju mer specifikt en zon kan avgränsas till område, fordon och transportflöde, desto större är antagligen möjligheten att hitta rätt mix av reglering och nytta.

Traditionellt tänker man i första hand på ett centrumområde när ordet nollzon dyker upp. Men det kan också finnas möjligheter med sådana zoner i vissa bostadsområden, logistikcentra, industriområden eller hamnar som ytterligare ett sätt att skapa lokala incitament för utsläppsfri trafik. Även sjötrafik, som i Amsterdam, kan tänkas ingå i framtida nollzoner.

Referenser

[1] ICCT sammanställning av nollzoner https://theicct.org/publication/update-on-zero-emission-zone-progress-aug22/

[2] Information från Rotterdam https://www.rotterdam.nl/sgravendijkwal

[3] Zero emissie stadslogistiek https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven

[4] Urban access regulations om Nederländerna https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/netherlands-mainmenu-88

[5] City of Amsterdam Policy clean air https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/clean-air/

[6] Clean air action plan https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/867636/clean_air_action_plan_1.pdf

[7] Islington om ULEV https://www.islington.gov.uk/roads/ultra-low-emission-streets

[8] Hackney om ULEV https://hackney.gov.uk/ulev-streets

[9] City of London om ULEV-test https://news.cityoflondon.gov.uk/city-of-londons-beech-street-set-to-become-uks-first-247-zero-emission-street/

[10] Fleetnews nyhet 2017 https://www.fleetnews.co.uk/news/environment/2017/06/21/mayor-wants-zero-emission-zone-in-central-london-by-2025

[11] Major´s transport strategy 2018 https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/the-mayors-transport-strategy

[12] Webbinarium från 2021 med tjänsteman från Transport of London https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Zero-Emission-Zones-for-Freight-Transitioning-to-zero-emission-zones-and-zero-emission-freight-in-London?language=en_US

[13] Stödmaterial från Transport of London om lokala nollzoner https://tfl.gov.uk/info-for/boroughs-and-communities/zero-emission-zones

[14] Mer stödmaterial från Transport of London om lokala nollzoner https://content.tfl.gov.uk/tfl-guidance-for-local-zero-emission-zones.pdf

[15] Protokoll från lokal politik i London 2021 https://www.london.gov.uk/who-we-are/what-london-assembly-does/questions-mayor/find-an-answer/zero-emission-zones-0

[16] Major´s transport strategy uppdatering 2022 https://content.tfl.gov.uk/tfl-mts-update-14-july-2022-acc.pdf

[17] Protokoll från lokal politik i London 2021 https://www.london.gov.uk/who-we-are/what-london-assembly-does/questions-mayor/find-an-answer/zero-emission-zones-2

[18] Transport for London om trängselskatt https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/discounts-and-exemptions

[19] https://motorway.co.uk/sell-my-car/guides/oxford-clean-air-zone

[20] Urban Access Regulations https://urbanaccessregulations.eu/