Förhandlingen om ny batteriförordning i EU är avslutad

Creative commons license

I mars månad beskrev vi EU:s process för att ta fram ett nytt direktiv för batterier [1]. EU-kommissionens förslag kom i december 2020 [2]. Parlamentets miljöutskott lade fram ett förslag till skärpningar i februari 2022 [3] och Europarådets miljöministrar uttryckte sitt stöd för processen i mars [4]. Därefter har det förhandlats. Nu har man nått en överenskommelse.

Ny batteriförordning beslutad preliminärt

Vid ett så kallat trilogmöte den 9 december 2022 beslutade EU-parlamentet och Europeiska rådet att anta förslaget till en ny förordning för batterier [5, 6, 7]. Beslutet är preliminärt till dess att båda institutionerna formellt har antagit reglerna.

Reglerna omfattar förbrukade bärbara batterier, industribatterier, start- och tändningsbatterier för fordon och maskiner samt elfordonsbatterier och batterier för lätta transportmedel såsom elcyklar, elmopeder och elskotrar.

Fastställda mål för insamling och återvinning

Avtalet innehåller mål för producenter att samla in förbrukade bärbara batterier. Målet är 63 procent 2027 och 73 procent 2030. Det finns ett särskilt insamlingsmål för förbrukade batterier för lätta transportmedel. Målet är 51 procent 2028 och 61 procent 2031.

Målet för litiumåtervinning från förbrukade batterier är 50 procent 2027 och 80 procent 2031. Detta mål kan dock ändras senare när man tar fram delegerade akter (se nedan). Reglerna ska baseras på marknad, teknisk utveckling och tillgången på litium.

Avtalet föreskriver att branschen ska uppnå obligatoriska miniminivåer av återvunnet innehåll för industribatterier och batterier till elfordon och lätta transportmedel. Nivåerna är initialt satta till 16 procent för kobolt, 6 procent för litium, 6 procent för nickel och 85 procent för bly. Batterier ska ha en dokumentation om återvunnet innehåll. Dessa krav träder i kraft 96 månader efter det att förordningen börjar gälla [8].

Avtalet har ett effektivitetsmål om återvinning av 80 procent nickel-kadmiumbatterier till 2025 och 50 procent av övriga förbrukade batterier till 2025.

Enklare att byta batteri till småfordon

Bärbara batterier som ingår i apparater ska vara avtagbara och utbytbara för slutanvändaren. Batterier till lätta transportmedel ska kunna bytas ut av en oberoende fackman. Dessa regler är tänkta att gynna konsumenter.

Förordningen innehåller också krav på märkning, bland annat på batteriets komponenter och återvunnet innehåll med ett elektroniskt ”batteripass” och en QR-kod.

Krav på sociala hänsyn och utsläpp av växthusgaser

Det finns regler för de största aktörerna om att tillämpa tillbörlig hänsyn (due diligence). Det innebär att aktörerna måste säkerställa sociala och miljömässiga hänsyn i leveranskedjan för råvaror som används i batterier på EU-marknaden.

Det finns också krav på redovisning och högsta tillåtna nivåer av koldioxidutsläpp i leveranskedjorna. För batterier till elfordon träder dessa regler i kraft 18 månader efter det att förordningen börjar gälla, eller 12 månader efter beslutad genomförandeakt eller delegerad akt, den som antas senast [8]. För lätta transportmedel träder dessa regler i kraft 60 månader efter det att förordningen börjar gälla, eller 12 månader efter beslutad genomförandeakt eller delegerad akt, den som antas senast.

Branchorganisationer positiva men ser problem

Branchorganisationen Recharge är i stort sett positiv till den föreslagna förordningen. Men i ett pressmeddelande dagen innan trilogbeslutet framförde man vissa invändningar. De anser bland annat att det kan uppstå säkerhetsrisker om man underlättar för användare och fristående reparatörer av små elfordon att reparera batterier på cellnivå [9]. Även branschorganisationen Eurobat framförde en del synpunkter inför beslutet på detaljer i förordningen [10].

EU-parlamentets center-högergrupp EPP var nöjda med beslutet [11]. Man ser det som ett sätt att öka den europeiska batteriindustrins konkurrenskraft i förhållande till Asien och USA. De gröna är positiva och framhåller hållbarhetsaspekter och ökad cirkularitet. Centergruppen Renew är också positiva och framhåller konsumentens ökade möjlighet att byta uttjänta batterier.

Fortsatt arbete i genomförandeakter och delegerade akter

De nu antagna reglerna är egentligen ett ramverk. Många detaljer återstår att lägga fast under kommande år. Tekniska aspekter kommer avgöras i sekundär lagstiftning. Det görs med genomförandeakter och delegerade akter.

Genomförandeakter tas fram av kommissionen tillsammans med en kommitté av experter som utses av EU:s 27 medlemsländer. Ett visst nationellt politiskt inflytande finns alltså här genom att medlemsländernas regeringar utser sina nationella experter [12]. Allmänheten och intressenter ges möjligheter att komma med synpunkter innan en föreslagen genomförandeakt beslutas. Kommissionen rådgör med kommittén och därefter fastställs genomförandeakten av kommissionen.

Delegerade akter tas fram på liknande sätt. Kommissionen tar fram förslag till regelverk efter samråd med experter och allmänhet och sakintressen får ge synpunkter. Men här har parlamentet och rådet möjlighet att förkasta föreslagna regelverk. De kan inte själva ändra i texten, men kan alltså hindra ett beslut.

Komplicerade processer framåt

Nyhetsbrevet Euractive beskriver det som en ”tsunami av följande lagstiftning efter det att direktivet har antagits” [13]. Enligt dem ska det tas fram 32 genomförandeakter och delegerade akter som komplement till EU:s övergripande beslut. All teknisk information som samlas in under dessa genomföranderegler kommer att bli tillgänglig i ett digitalt ”batteripass”.

Nyhetsbrevet Euroactive har pratat med flera aktörer som anser att processen med genomförandeakter och delegerade akter är logisk. Det är så pass komplicerade och omfattande frågor att de behöver tas fram gradvis. Samtidigt är komplexiteten ett problem i sig. Få utanför branschen har möjlighet att följa frågan, sätta sig in i regelverken och överblicka effekter.

Det kommer också bli fråga om politiskt känsliga avvägningar när man ska fastställa regler om tillbörlig hänsyn, högsta tillåtet koldioxidfotavtryck och återvinningsnivåer. Där kommer politiken och branschintressen spela stor roll.

En fordonsanalytiker säger till Euractive att dessa regler kan komma att sätta en global standard för batteribranschen. Europamarknaden växer snabbt och den är viktig även för tillverkare som har stor försäljning utanför EU.

Källor

[1] omEV 18 mars

[2] Kommissionens förslag från december 2020

[3] Miljöutskottets förslag från februari 2022 (pdf)

[4] Europarådets beslut 17 mars

[5] Pressmeddelande från Europeiska rådet

[6] Pressmeddelande från Europaparlamentet

[7] Infografik från Europeiska rådet

[8] Dana Popp, pressekreterare på Europaparlamentet, skriftväxling 2022-12-12.

[9] Recharge pressmeddelende

[10] Eurobat pressmeddelande

[11] Nyhetsbrevet Euractive om beslutet

[12] Kommissionen om genomförandeakter och delegerade akter

[13] Nyhetsbrevet Euractive inför beslutet