Arkiv / Teknik

Battery Atlas 2022

Creative commons license

Europakartan kring Li-jonbatterier är i ständig förändring. omEV skrev en serie under tidig vår om läget kring produktion av Li-jonceller (länkar till dessa brev finns i slutet av detta brev).

Och det är flera led som det händer mycket kring förutom cellproduktion, modul- och packsammansättning, produktionsutrustning, materialproduktion, återvinning och testanläggningar. En tysk forskare har satt samman en karta – Battery Atlas 2022 – och dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av läget och de utmaningar som identifierats.

Hela Atlasen finns att ladda ner här.

Cellproduktion största utmaningen – produktionsutrustningen avgörande

Just nu finns ett 40-tal produktionsanläggningar i Europa – allt från väletablerade fabriker till fabriker som än är på planeringsstadiet. Om allt går i lås kommer det 2030 finnas en årlig produktionskapacitet i Europa på 1300 GWh. Detta ska jämföras med att det 2020 endast fanns ca. 25 GWh/år. Europeiska tillverkare står för merparten av produktionen (ca. 725 GWh). Genom att optimera och digitalisera produktionsprocesserna tros det finnas en kostnadsfördel med de nya fabrikerna i Europa.

Av all pågående och planerad produktion är det i Tyskland, Storbritannien och Norge största delen av Li-joncellerna kommer finnas.

Från att varit en produkt man tänkte sig köpa från hyllan, har OEM:erna steg för steg närmat sig cellproduktion. Idag ser de flesta OEM:er celler som en nyckelkompetens för elfordon och eftersträvar en kärnkompetens in-house.

Det finns ett flertal utmaningar för etableringen av cellfabriker i Europa och tre viktiga aspekter är att säkerställa produktionsteknologi och material, men även att möta upp mot EU:s miljöstandarder i termer av lågt CO2-avtryck och hållbar produktion med förnyelsebar energiförsörjning osv. En annan utmaning är att det idag finns väldigt få europeiska celltillverkare som har celler ’made in Europe’.

En annan utmaning är att säkerställa produktionsutrustning tillsammans med en mycket ren och torr produktionsmiljö. Majoriteten av produktionsutrustningen tillverkas i Asien, men det dyker upp fler och fler tillverkare/leverantörer i Europa. Det är antingen asiatiska tillverkare eller europeiska tillverkare som specialiserat sig på denna typ av utrustning. Många härstammar från tillverkning av utrustning till textil- eller förpackningsindustrin. Marknaden förväntas utvecklas med närmare 450% från 2022 till 2030 med en total marknad på ca. 40 miljarder Euro. Framför allt är det högautomatiserad elektrodtillverkning som står i centrum.

Med tanke på att den expansiva cellproduktionen i Asien tros det bli brist på produktionsutrustning för de anläggningar som planeras i Europa, vilket kan hämma utbyggnaden.

Modul- och packtillverkare

När det kommer till modul- och packtillverkning inom Europa har många OEM:er varit aktiva under ett antal år med egna sammansättningsanläggningar eller tillsammans med andra aktörer. Idag finns lite drygt 25 tillverkare inom Europa – 2010 var det bara 4 stycken. Om några år tros det finnas runt 40 tillverkare. OEM:erna tros stå för en tredjedel av anläggningarna.

Jämfört med celltillverkare verkar de flesta modul- och packtillverkarna i de länder där de har sitt huvudkontor eller där de haft annan tillverkning tidigare. Tyskland dominerar även inom detta område.

Materialproduktion och återvinning går hand i hand

Råvarutillgångar och tillverkning av de olika ingående materialen i en cell domineras av asiatiska aktörer. En trend är även att producenter av aktiva cellmaterial etablerar sig i Europa. Stabila materialleveranser är viktigt för cellproduktionen och med produktion i närheten av cellfabrikerna ökar stabiliteten, men kan även minska kostnaderna. En källa till råmaterial är via återvinning. Många återvinningsföretag etablerar sig nära cell- och packtillverkare, men även OEM:erna, för att lättare transportera och ta hand om produktionsavfall. Sverige, Tyskland och Norge är de ledande nationer inom Europa. En annan bidragande faktor för återvinningsindustrin är olika EU-direktiv kring gröna och hållbara batterier.

Testcentra

Att testa celler, moduler och pack vid olika stadier under utvecklings- och produktionsstegen är en viktig aspekt för högkvalitativa produkter. Testning behövs även för olika regulatoriska och standardiseringsaspekter. Det rör sig om både prestanda- och säkerhetstester: termiska, mekaniska och elektriska tester.

Cell- och packtillverkare har vanligtvis utrustning in-house, men med det ökade behovet och fler och fler aktörer både för tillverkning och användning av batterier väntas behovet av testcentra öka.

Egna kommentarer

Battery Atlas redovisar var i Europa olika satsningar görs och innehåller illustrativa kartbilder för de olika områden som analyserats. Det är inte en heltäckande kartläggning, men ger en bra överblick över pågående och planerade aktiviteter.

Det vore intressant med en liknande kartläggning av olika aktörer i Sverige – jag tror vi har en hel del att bidra med längs hela värdekedjan med många bolag som idag inte vet att de kan bidra till ex. produktionsutrustning.

Länkar till omEVs kartläggning av produktionsanläggningar av Li-jonceller i Europa:

Norge

Storbritannien

Koreanska aktörer

Kinesiska aktörer

Europeiska aktörer

Sammanfattning av läget