Arkiv / Teknik

Norges batteristrategi

Creative commons license

I slutet av juni presenterades Norges första batteristrategi – Norge vill bli en ledande batterination och vill skapa lönsamhet längs hela värdekedjan. Hela strategin går att läsa här (pdf).

omEV gör en sammanfattning om hur regeringen kommer prioritera för att målet ska nås.

Från vision till handling

Visionen är ambitiös som tar ett helhetsgrepp kring batterier där man säger att Norge ska vidareutveckla en sammanhängande och lönsam värdekedja som spänner från bärkraftig mineralutvinning till återvinning av uttjänta batterier. Landet ska vara attraktivt och attrahera stora batteriinvesteringar med allt från Gigafactories till återvinning.

Regeringens batteristrategi är tänkt att synliggöra norska förutsättningar och samtidigt visa hur regeringen kommer att stödja utvecklingen. Dokumentet som är framtaget kan även hjälpa företag när de ska marknadsföra sig eller locka investerare till landet. Strategin kommer även att ligga till grund för vidare policyutveckling och prioritering.

SWOT-analys ligger till grund

Till grund för den norska batteristrategin ligger en gedigen genomgång av norska aktörer, en omvärldsanalys och en SWOT-analys.

Att man är en av de ledande länderna när det kommer till elektrifiering av fordonsflottan är givetvis något som ställs högt. Kompetens inom relevant industri ses som en stor styrka tillsammans med ett stabilt politiskt läge med samarbete mellan staten och privata aktörer, så väl som med EU. Övriga styrkor som identifierat kretsar kring förnyelsebar elproduktion och ett starkt miljöengagemang i hela samhället.

Svagheter som identifierats är att de är att det är få aktörer som är leverantörer till fordonsindustrin i stort, samt att Norge har begränsad möjlighet att påverka EU. När det kommer till specifika svagheter kring batterier är att det inte finns någon tillverkare av katodmaterial i Norge. Cenate är en tillverkare av anodmaterial baserat på kisel, men när det kommer till katodmaterial är det knapert. Men kanske den viktigaste svagheten är att det är väldigt få personer i Norge som sitter på en helhetskompetens, men även spetskompetens och detta gäller företag så väl som näringspolitiskt. En annan aspekt är att det precis som i Sverige är tidskrävande tillståndsprocesser som sätter käppar i hjulen för ex. gruvetablering.

Hoten kommer till stor del utifrån med förväntade tullavgifter från 2027, vilket omEV rapporterade om som en möjlig orsak till varför Panasonic inte valde att gå vidare med att etablera sig i Norge, men även att Norge är ett litet land jämfört med Kina osv. Det största hotet som identifierats är att ’tåget har redan startat’ och att man nu måste våga satsa stort för att komma framåt om man inte ska bli helt avhängd.

Listan på möjligheter är dock lång och norskt optimistisk. Att man har en inhemsk maritim sektor i världsklass är en stor möjlighet, samt energilagring i elnätet och återvinningsindustri av batterier på stark frammarsch tillsammans med bland annat Northvolt. Samarbetet med Sverige och Finland (och EU) ses som viktiga vägar framåt. Med en stark industri inom batteriområdet får man en mer diversifierad exportmarknad.

Tio punkter som ska hjälpa till

Kartläggningen av norska aktörer, identifierade möjligheter och samarbeten kokar ner i tio punkter som definierar hur regeringen tänker gå till väga för att genomföra sin strategi. Det tio punkterna är följande (varje punkt är gediget beskrivet i rapporten):

  1. Ledarskap inom hållbarhet längs hela batteriets värdekedja

Detta innebär bland annat att regeringen kommer att presentera en mineralstrategi under 2022 med målet att utveckla världens mest hållbara mineralindustri i Norge.

  1. Marknadsföra Norge som ett attraktivt värdland för gröna investeringar

För att attrahera investerare kommer norska regeringen bland annat satsa på den exportreform som börjar ta fart i Norge och kommer via ett nytt nationellt kompetensprogram möjliggöra effektivare verktyg för industrier, kluster och företag att positionera sig internationellt.

  1. Ingå industriella partnerskap med utvalda nyckelländer

Här betonas det nordiska samarbetet, men även att närma sig EUs satsningar genom t.ex. IPCEI. Ett annat initiativ för att stärka Norden som en ’batteriregion’ togs under våren 2021 när Business Sweden, Business Finland och Innovasjon Norge signerade ett avtal om nordiskt samarbete om handelsfrämjande inom bland annat batteriområdet med ambitionen att jobba tätt ihop i ett antal områden där man kan stärka varandra [1].

  1. Säkerställa kapital, lån och garantier som backar upp privat kapital

Man uppskattar att behovet av statliga satsningar kan vara i storleksordningen 60 miljarder norska kronor år 2025.

  1. Säkerställa tillgång på kompetens

Baserat på från en utredning om kompetensbehovet som genomförs kommer regeringen erbjuda av olika former av utbildning och kompetenserbjudanden lokalt, regionalt och nationellt för att stödja regeringens övergripande mål.

  1. Underlätta tillgången till mer förnybar kraft

Regeringen kommer att snabba på ärendehandläggningen för licensiering av elnät och elproduktion, samt att underlätta för bättre fastprisavtal för så väl privatpersoner som för företag.

  1. Bidra till utveckling av mark och infrastruktur

Regeringen ska presentera en nationell strategi för beredning av ”gröna” industriområden och industriparker med internationell konkurrensfördel.

  1. Säkerställa förutsägbara, effektiva och samordnade offentliga processer

Regeringen kommer att utarbeta en kortfattad vägledning kring kraven i samband med etablering av ”grön” industri.

  1. Stötta pilotsatsningar

Baserat på de pilotprojekt som nu genomförs runt om i olika kommuner i landet kommer regeringen att bjuda in till fördjupade dialog med de inblandade kommunerna för att underlätta erfarenhetsutbytet och snabba på framfarten.

  1. Ledarskap för morgondagens batterilösningar och utnyttjande av digital teknik

Regeringen tänker bygga starka utbildnings-, forsknings- och kompetensmiljöer i hela Norge parallellt med den industriella utvecklingen och med tydliga näringslivsinriktade forskningssatsningar. Allt för att norsk industri ska vara ledande inom ’Industri 4.0’.

Egna kommentarer

Batteristrategin är ambitiös och heltäckande och med en tydlig målsättning att göra Norge till ett attraktivt värdland för lönsam verksamhet längs hela batterivärdekedjan. Och det är tydligt att Norge vill locka storskaliga investeringar och batterigigafabriker till landet. Ska bli intressant att se hur det får att verkställa alla de regeringsinitiativ som presenterats och hur de implementeras.

Senare i år hoppas vi att omEV kan ställa den norska strategin i ljuset av den svenska – en strategi som Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU förväntas presentera under året.

[1] Nordisk samarbeidsavtale om fremtidens løsninger