Arkiv / Teknik

Läsarsynpunkter efter nyhetsbrevet om vätgas för tunga vägtransporter

Creative commons license

Efter förra veckans nyhetsbrev gav vi er läsare möjlighet att ge synpunkter på rapporten från IVA om vätgas för tunga vägtransporter. Nio personer gav synpunkter. Här är en sammanfattning av läsarreaktionerna.

Flera lyfter fram att det i dagsläget är svårt att uppskatta kostnader för vätgastankställen och fordon runt år 2030. Några anser att rapportens uppskattningar kan ligga ungefär rätt, några tror de är underskattade medan en svarande anser att de snarare kan vara överskattade.

Flera nämnde en ökad efterfrågan på elektrisk effekt som en faktor som kan komma påverka kostnader. Det kan både påverka priset för att ladda batterilastbilar i lägen med effektbrist, och bromsa takten i övergång till elektrifiering. Det kan på så sätt indirekt göra vätgasen mer lönsam, funderar man.

För att bedöma kostnader efterlyser en läsare betydligt mer specifika data från tillverkare av utrustning och fordon. Det behövs också specifik kunskap om olika presumtiva marknader, exempelvis stor andel av transportarbetet är viktsbegränsat, hur stor andel körs i flerskift och hur kommer detta att förändras i framtiden? En annan läsare nämnde att nyttan med ökad nyttolast behöver kvantifieras bättre. Det behövs också kvalitativa studier av hur olika tekniker skulle fungera praktiskt i verksamheterna och hur verksamheten påverkas av olika bränslen respektive laddning.

En läsare anser att vätgas från elektrolysörer kan möjliggöra större mängder vind- och solel eftersom vätgasproduktion skulle kunna en tillgång för elnätet istället för en belastning. En kombination av snabbladdare och vätgasproduktion skulle också kunna ge bättre nyttjande av effekttillgång. Det blir därför enklare att bygga ut vätgasinfrastruktur som inte är lika beroende av elnätsutbyggnad.

Vätgas kan inte bara VAR intressant för tunga långväga fordon som måste vara igång hela dagar, utan även för t.ex. dumpers och grävmaskiner, anser någon. En annan läsare tycker att rapporten fokuserat alltför mycket på problem och för lite på fördelar med vätgaslastbilar för åkerierna.

Någon nämnde batteribyten som en tänkbar teknik även för tunga fordon.