Arkiv / Samhälle

EU-kommissionens koldixidförslag fick stöd av parlamentets miljöutskott

Creative commons license

En viktig drivkraft bakom övergången till eldrift är EU:s krav på minskade utsläpp av koldioxid från nya bilar och lätta transportfordon. Som vi berättat tidigare [1] tog kommissionen fram förslag på skärpta krav förra året, krav som ansvarig i EU-parlamentets miljöutskott dessutom ville skärpa ytterligare I onsdags 11 maj röstade utskottet om förslagen. Det blev ett blandat resultat.

Miljöutskottet vill införa kommissionens koldioxidgränser

I huvudsak vill utskottet att EU beslutar om de nya kravnivåer som kommissionen föreslog under 2021 [2, 3]. Kommissionens förslag innebär att kraven på utsläpp av koldioxid från nysålda personbilar ska ned till en nivå som är 55 procent lägre år 2030 jämfört med 2021. För lätta lastbilar ska nivån vara 50 procent lägre. År 2035 vill EU-kommissionen att alla nya lätta fordon i princip ska ha nollutsläpp [4].

Parlamentets föredragande ville gå längre

Parlamentets föredragande Jan Huitema presenterade ett betänkande några månader innan omröstningen. Där föreslogs en snabbare avtrappning av koldioxutsläppen än vad kommissionen vill. Betänkandet föreslår att nivåerna för personbilar skulle skärpas med 25 procent till 2025, 45 procent till 2027 och 75 procent till 2030, jämfört med 2021. För lätta transportfordon ville han sänka utsläppen med 20 procent till 2025, 40 procent till 2027 och 70 procent till 2030. Detta avslog alltså utskottet [5, 6, 7].

Ingen rabatt för fordon som körs med biodrivmedel

Några politiker i utskottet har föreslagit att man även tar hänsyn till biodrivmedel. De vill att biobränslenas livscykelutsläpp skulle medge att man beräknar ett lägre utsläpp från fordonsflottan än om kraven enbart baseras på utsläpp från själva fordonet. Det skulle i så fall medge en högre försäljning av bilar med förbränningsbilar. Det fanns också ett förslag från konservativa och kristdemokrater EPP och ECR att mjuka upp nollutsläppskravet till 2035 till 90 procent reduktion. Båda dessa förslag avslog utskottets majoritet [3].

Superkrediter och ekobonus ska avvecklas

Miljöutskottet beslutade också att förorda en avveckling av de mekanismer som ger särskilda fördelar vid försäljning av en viss andel zero- and low-emission vehicles (ZLEV). Den typen av incitament anses inte längre behövas när marknaden går mot en högre grad av elektrifiering.

De vill också trappa ner ekobonusen. Ekobonus innebär att tillverkarna kan tillgodoräkna sig vissa åtgärder utöver de lagstadgade när man beräknar medelutsläppen av koldioxid. Utskottet förordar en gradvis avtrappning från dagens maximala nivå på 7 gram som ska tillåtas till 2024, ned till 5 gram 2025, 4 gram från 2027 och 3 gram till och med 2034.

Deklarera livscykelutsläpp av växthusgaser från tillverkning

När parlamentet förhandlade med kommissionen om de nya koldioxidkraven diskuterades ett krav från 2025 på att deklarera livscykelutsläpp av växthusgaser från tillverkningen av fordon. Kommissionen ansåg dock inte att det finns tillräckligt bra metoder för att beräkna och mäta detta. Därför har de själva inte föreslagit det, och inte heller Huitemas betänkande till parlamentet innehåll något sådant förslag. Men där fick både kommissionen och betänkandet bakläxa. Miljöutskottet vill att EU-kommissionen ska ta fram en metod för detta under 2023.

Analysera eventuella behov av stöd

Utskottet vill också ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram årliga rapporter från 2025 om ekonomiska konsekvenser på konsumenter och arbetsmarknad, andelen förnybar energi och marknaden för begagnade fordon. De ska ta dessutom fram en rapport i slutet av 2023 som analyserar behovet av stöd till fordonsindustrin för att motverka negative effekter på branschen eller arbetsmarknad.

Beslut i sommar

Nu återstår förhandlingar mellan parlamentet och EU:s ministerråd. Beslutet om de slutliga kraven väntas i juni 2022.

Clepa missnöjda

Den enda branschorganisation som vi hittat någon reaktion från är Clepa, branschorgan för europeiska underleverantörer. I en kommentar skriver de att målet om noll gram utsläpp 2035 – i praktiken eldrift – hotar en halv miljon europeiska jobb hos underleverantörerna. Det omintetgör åratal av utveckling i en teknik (förbränningsmotorn) som kan vara klimatneutral och som behövs för en effektiv övergång. De förordar att biodrivmedel får användas som ett alternativt sätt att uppnå noll gram koldioxid [8].

Egen kommentar

Rådets slutgiltiga beslut kommer få stor betydelse för fordonsindustrin och i många stycken styra takten i omställning till eldrift. I EU:s ministerråd sitter nationella representanter som tar hänsyn till inhemsk industri, där bilindustrin är tung i många länder. Vi följer hur beslutet blir.

En fråga är om man kommer ställa krav på deklaration av livscykelutsläpp från tillverkningen. Det kan i så fall få stor betydelse för inköp av stål, aluminium, koppar med mera och för underleverantörerna. Det kan ses som en parallell till det kommande direktivet om batterier där motsvarande krav är föreslagna.

Man kan också notera att parlamentet ville hålla koll på effekter på industri och konsumtion och utvärdera eventuella behov av ekonomiskt stöd. Det verkar finnas en oro för att industrin och ekonomin skulle kunna påverkas negativt.

Referenser

[1] omEV 18 mars https://omev.se/2022/03/18/status-eu-lagar-batteriforordningen-uppdaterad-co2-emission-standard-for-personbilar-och-afir/

[2] Pressmeddelande från kommissionen https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans

[3] Artikel i ENDS Europe https://www.endseurope.com/article/1755726/environment-committee-approves-draft-position-car-van-co2-standards

[4] EU-kommissionens förslag https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:870b365e-eecc-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1&format=PDF

[5] Förslag till betänkande till miljöutskottet https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards

[6] Artikel från parlamentet 6 maj 2022 https://www.europarl.europa.eu/committees/en/upcoming-votes-on-co2-emission-standards/product-details/20220506CAN65765

[7] Artikel EU-parlamentet Legislative Train Schedule April 2022: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards

[8] Clepa pressmeddelande https://clepa.eu/mediaroom/clepas-response-to-european-parliaments-envi-committee-vote-on-co2-standards/