Arkiv / Fordon

Priser exklusive moms för batterielbilar i några utvalda EU-länder

Creative commons license

Det är allmänt känt att prisbilden på samma bilmodell kan skilja sig mellan olika länder. I prispressade USA är personbilar ofta relativt lågt prissatta jämfört med t ex Sverige. Vissa länder har höga skattepåslag på nya bilar (till exempel Danmark och Norge), vilket ger höga priser till konsumenter. Det råder även relativt stora prisskillnader när det kommer till laddbara bilar.

I en nyligen genomförd studie från försäkringsbolaget Confused jämfördes priset på ett antal bil- och modelltyper [1]. Exempelmodellerna för förbränningsmotorbilar har generellt lägst pris i Nordamerika och Östeuropa, högst priser finns i Norden och Singapore. Tesla Model 3 fick representera elbilar och säljs till lägst pris i Macau, följt av Kina, Rumänien, Japan, Frankrike och Norge. Högsta priset finns i Singapore, följt av Israel, Sverige, Tjeckien och Danmark [1]. Priset för en Tesla Model 3 var mer än dubbelt så högt i Singapore jämfört med Macau.

Genomgången av Confused visar slutpriser för konsument, dvs priset inklusive moms och skatter och med eventuella bonusavdragen. Det ger en bra överblick på prisläget för olika drivlinor globalt. Det säger dock lite om vilka priser (och marginaler) biltillverkarna har på olika marknader. Moms, skatter och bonus (för laddbara bilar) kan skilja sig signifikant mellan marknader, vilket är faktorer som kan påverka prissättningen från biltillverkarna/återförsäljarna. Även köpkraft kan påverka priset konsumenterna är villiga att betala. Köpkraften i Sverige är till exempel betydligt högre än i Rumänien.

Ett relevant begrepp från nationalekonomin är priselasticitet – hur efterfrågan påverkas av förändringar i pris [2]. En möjlig hypotes är att priselasticiteten är mindre för laddbara bilar (högre priser har mindre påverkan på efterfrågan) i länder med hög bonus, större köpkraft och där det är enkelt att bruka en laddbar bil. Vilket därmed möjliggör en högre prissättning. Det är dock inte möjligt att besvara i ett nyhetsbrev. Ett steg på vägen är dock att ta reda på det faktiska priser som biltillverkarna har satt på olika marknader, vilket är vad vi har försökt göra i dagens nyhetsbrev. Det bör nämnas att jämförelsen inte är komplett och att en del förenklingar har gjorts vilket kan påverka resultatet, mer om detta nedan.

Priser ex moms för VW ID.3, Tesla Model 3 och Renault Zoe i utvalda EU-marknader

För att beräkna skillnaden i prissättning mellan olika marknader behöver vi exkludera moms. En förteckning över moms och andra inköpskatter finns hos ACEA för år 2021 [3]. Av tidsskäl har vi valt att bortse från olika registreringsskatter. Dessa skatter är generellt små och/eller tillkommer i efterhand och bör därmed inte ha någon större påverkan för jämförelsen. Då syftet med undersökningen är att ta fram priser ex moms har vi valt att inte kvantifiera varje lands bonus/subventioner för BEV:s.

Prissättningen för tre av de mest sålda BEV:s i Europa under 2021 har undersökts: VW ID.3 (58 kWh), Tesla Model 3 och Renault Zoe (50 kWh). Jämförelsen bygger på listpriser från tillverkarens konfigurator (”bygg din bil”) för grundmodellen. I vissa fall har tilläggsutrustning inkluderats för att harmonisera utrustningen mellan länderna.

Åtta länder i EU är inkluderade i jämförelsen. Att alla är inom EU eliminerar effekten av eventuella handelstullar. Sverige, Tyskland, Frankrike och Nederländerna får representera en mer mogen och köpstark grupp av länder. Polen, Ungern, Tjeckien och Portugal får representera länder med lägre köpkraft och med lägre andel laddbar bilförsäljning. Alla priser är översatta från lokal valuta till svenska kronor med aktuell växelkurs den 22 februari 2022 [4].

Tabell 1 – 3 nedan visar resultatet från jämförelsen.

Tabell 1: VW ID.3 [5]

                              Pris ex moms (SEK)  ink moms (SEK) Moms (%)

Sverige                362 320                           452 900                     25

Tyskland             335 374                         399 095                      19

Frankrike            401 235                           481 482                      20

Nederländerna   391 869                          474 161                        21

Portugal              337 239                           415 657                        23

Polen                   352 846                          434 000                       23

Ungern                N/A                                  N/A                              27

Tjeckien             428 355                          518 310                         21

Tabell 2: Tesla Model 3 [6]

                             Pris ex moms (SEK)  ink moms (SEK)  Moms (%)

Sverige               455 336                         569 170                   25

Tyskland           418 783                          498 352                  19

Frankrike          395 930                       475 116                    20

Nederländerna 447 067                         540 951                   21

Portugal             456 187                           561 110                 23

Polen                  415 978                          511 653                  23

Ungern              407 282                         517 248                  27

Tjeckien           480 448                      581 342                    21

Tabell 3: Renault Zoe [7]

                           Pris ex moms (SEK)  ink moms (SEK)    Moms (%)

Sverige             322 392                         402 990                   25

Tyskland          293 246                        348 963                     19

Frankrike         296 196                       355 435                       20

Nederländerna  313 828                    379 732                       21

Portugal             N/A                          N/A                              23

Polen              280 748                     345 320                       23

Ungern            293 796                       373 121                        27

Tjeckien       323 384                       391 295                      21

Analys och egen kommentar

Den initiala hypotesen att rikare länder med höga bonusar skulle ha högre prissättning verkar inte riktigt stämma. Lägst pris (ex moms) för VW ID.3 är i Tyskland och i Frankrike för Tesla Model 3. Den låga prissättningen i Tyskland och Frankrike är anmärkningsvärd med tanke på att stora bonusar tillkommer. ID.3:an i exemplet ovan får en bonus på €9 570 i Tyskland, vilket ger ett slutpris på under 300 000 SEK. Vilket är ca 80 000 SEK lägre än i Sverige.

Högst pris ex moms finns på den tjeckiska marknaden för alla tre bilmodellerna, vilket är förvånande. Grannlandet Ungern har lägre pris även ink moms, trots en betydligt högre momssats. Om någon läsare har någon förklaring till det höga prisläget för BEV:s i Tjeckien får ni gärna höra av er.

Prisdifferentiering mellan länder är en komplicerad process för biltillverkarna. Teoretiskt handlar det om att maximera vinsten genom optimering av kvantitet och pris. I praktiken finns det även andra faktorer som påverkar – konkurrens om marknadsandelar, ökade volymer för att nå utsläppsmål osv. Uppställningen i detta nyhetsbrev visar på skillnader i priser för BEV:s mellan länder i EU, men lite om dess orsaker. Tidigare forskning på den europeiska bilmarknaden (innan införandet av Euro) har påvisat att cirka 2/3 av prisskillnader mellan länder kan härledas till lokala kostnader (t ex kursförändringar i valutor) och cirka 1/3 är styrt av skillnader i efterfrågan [8]. Införandet av Euron har dock eliminerat skillnader i valutakostnader inom euroområdet, men skillnader mellan länderna består. Möjligen finns betydande skillnader i försäljningskostnad och betalningsvilja mellan länderna. Vi har endast skrapat på ytan kring prisdifferentiering av BEV:s. Om intresse finns hoppas vi ta upp ämnet igen i framtida nyhetsbrev.

Referenser

[1] Confused. 2022. länk

[2] Ekonomifakta. 2022. länk

[3] ACEA. 2022. länk

[4] XE.com. 2022. länk

[5] VW. ID.3 Respektive lands hemsida. 2022. länk

[6] Tesla. Model 3. Respektive lands hemsida. 2022. länk

[7] Renault. Respektive lands hemsida. 2022. länk

[8] Goldberg, Pinelopi Koujianou, and Frank Verboven. ”The evolution of price discrimination in the European car market.” (1999): 64. länk