Arkiv / Fordon

Mål för elbussar

Creative commons license

I dagens nyhetsbrev redovisar vi innehållet i ett par rapporter där man har gått igenom olika länders målsättningar om att införa eldrift i busstrafik. Vi tittar också lite på hur målsättningarna ser ut i Sverige.

EU-direktiv om offentlig upphandling

Det finns ett EU-direktiv om offentlig upphandling av fordon och vissa transporter som ställer krav på fordonens miljöprestanda. Direktivet skärptes i augusti i år [1]. Medlemsländerna har till augusti 2022 på sig att redovisa till kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att implementera reglerna i nationell rätt. Direktivet ställer bland annat krav på upphandlingar av linjebusstrafik. En viss andel av upphandlade fordon ska vara så kallade rena tunga fordon. Som sådana räknas elfordon, laddhybrider och vissa alternativa drivmedel som regleras av EU.

I nya avtal om busstrafik måste EU:s högekonomiländer se till att minst 45 procent av fordonen är ”rena”. För svagare EU-ekonomier är kraven gradvis sjunkande ner till ungefär 30 procent. Från 2026 till 2030 höjs kraven för högekonomiländerna till 65 procent, med en fallande skala ner till ungefär 40 procent för lägre ekonomier.

Målsättningar om elbussar globalt

Organisationen ICCT har gjort en global genomgång av nationella målsättningar om att införa batteri- eller bränslecells-elbussar [2]. De fann att flera länder har satt upp nationella mål.

Nederländerna ska enbart upphandla eldriven busstrafik från 2025. Alla bussar ska drivas med el 2030.

Nya Zeeland ska enbart upphandla eldriven busstrafik från 2025. Alla bussar ska drivas med el 2035.

I Norge ska alla nya stadsbussar drivas med antingen biogas eller el från 2025. 75 procent av nya långfärdsbussar ska vara eldrivna 2030.

I Danmark ska nya avtal om stadsbusstrafik endast ha elbussar från 2025. Från 2030 ska alla danska stadsbussar vara eldrivna.

I Kalifornien ska alla nya bussar 2029 vara eldrivna. Delstatens stora bussaktörer måste ha 25 procent eldrift hos nyregistrerade bussar från 2023 och minst 50 procent år 2026. Till 2040 ska alla bussar vara eldrivna.

I Österrikes ska alla nyregistrerade bussar vara eldrivna 2032.

I Kap Verde ska alla nyregistrerade bussar vara eldrivna 2035 och landet vill ha en helt eldriven bussflotta 2050.

Chiles mål att all tätortstrafik inklusive bussar är utsläppsfri 2035.

Colombias mål för nya bussar i BRT-system (Bus rapid transport) är eldrift 2035.

Costa Rica vill ha enbart elbussar 2050.

Till klimatmötet i Glasgow undertecknades en avsiktsförklaring om att 100 procent av ländernas nyregistrerade fordon inklusive bussar ska vara nollutsläppsfordon senast 2040. Undertecknare var Chile, Danmark, Finland, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Turkiet, Storbritannien med Wales och Skottland, Uruguay och Österrike.

Prognos och åtaganden i Europa

Analysgruppen inom ING har gått igenom marknaden och målsättningar för elbussar i Europa [3]. År 2020 rullade nästan 200 000 bussar i linjetrafik i Europa. ING bedömer att ungefär 2 500 nya elbussar kommer registreras under 2021.

År 2025 tror ING att 4 000 elbussar kommer registreras. Till 2028 tror de att registreringen av elbussar kommer upp till 10 000 årligen. Det kommer i så fall motsvara 60 procent av nyförsäljningen det året. Vid 2030 tror ING 12 000 nya bussar är elbussar, två tredjedelar av nyregistreringen, varav 2 000 med bränsleceller.

De har också gått igenom målsättningar. Nederländernas mål är att samtliga nyregistrerade linjebussar ska vara nollutsläppsfordon 2025 (nämns även av ICCT ovan).  Belgiska delen Flandern ska elektrifiera stadsbussarna till 2025. Hälften av Tysklands bussflotta ska vara elektrisk 2030. Den franska regionen Ile de France ska ha 30 procent elbussar 2030. Italienska staden Milano ska ha enbart eldrivna bussar år 2030. Den brittiska kollektivtrafikorganisationen har målet att alla nyregistrerade bussar 2035 är eldrivna.

Exempel från Sverige

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har målet att mellan 50 och 80 procent av bussarna ska vara elektrifierade senast 2030. Till 2035 är målet 100 procent elbussar. Det innebär minst 1 000 elbussar i Stockholmsregionen till 2030 och fler än 2 100 elbussar till 2035 [4].

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har som mål att busstrafiken ska vara helt elektrifierad i städer och större tätorter senast 2030. Totalt blir det ungefär 700 elbussar när alla har elektrifierats [5].

Hos Skånetrafiken är målet att Malmös stadsbussar ska vara eldrivna senast 2030 [6].

Egen kommentar

Elbussar har börjat ta marknadsandelar först på senare år. Undantaget är Kina där elbussar redan dominerar stort. Därför är det intressant att titta på målsättningar från olika aktörer. Det kan ge en föraning om utvecklingen i länder och städer med politiska ambitioner.

Målsättningar är en sak, genomförande en annan. Flera av målen ovan känns sannolika att de kan bli verklighet. Ambitioner på längre sikt, exempelvis bortom 2035, känns däremot inte lika relevanta. Den typen av mål är ofta snarare ett uttryck för ambition och engagemang än att de är styrdokument.

Analysgruppen inom ING känner jag inte till. Det är svårt att bedöma hur initierad deras prognos är. Metoden är oklar. Att elbussarna blir många fler är dock ingen djärv gissning. Oavsett deras siffror är det noterbart att ekonomiska analytiker bryr sig om bussmarknader och nationella målsättningar. Not: Deras referens och text om EU:s direktiv hänvisar till ett tidigare och lägre krav.

EU:s direktiv kan komma att spela viss roll. Hur stor del av EU-kvoterna som blir elbussar är svårt att veta idag. Det kommer antagligen avgöras av totalkostnaden för olika alternativ. Där blir eldrift alltmer konkurrenskraftig.

Kollektivtrafiken upphandlas med långa avtal. Det är vanligt med avtalstider på åtta-tio år. Elbussar kan introduceras först när gamla avtal löper ut. Vissa områden är lättare än andra att trafikera med elbussar.

Det rullar även elbussar i exempelvis Hallandstrafiken, Sörmlandstrafiken, Östgötatrafiken, Östersund, Uppsala och Piteå. Sannolikt kan det finnas fler målsättningar om elbussar, men det har vi inte kartlagt.

Referenser

[1] EU-direktivet om rena och effektiva fordon https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1161&from=SV

[2] ICCT-genomgång av målsättningar om elbussar https://theicct.org/blog/staff/hdv-fleets-phase-out-targets-dec21

[3] ING om Europas elbussmarknad https://think.ing.com/articles/all-aboard-europes-electric-bus-revolution-290921

[4] Mål för SL https://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-lans-landsting/pressreleases/300-nya-elbussar-till-sl-nu-inleds-elbusspraanget-3137824

[5] Mål för Västtrafik https://www.vasttrafik.se/info/elektrifiering/

[6] Mål för Malmö https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/malmo/detta-hander-nu/