Laddinfrastruktur och vätgasstationer för tunga fordon i EU

Creative commons license

En ny studie beskriver möjligheterna och utmaningarna för alternativ infrastruktur för tunga lastbilar i EU. Den ger också rekommendationer på förslag på förändringar av styrmedel på EU-nivå [1,2,3].

Studien är gjord på uppdrag av EU-parlamentets Committee on Transport and Tourism (TRAN) samt författarna är från konsultbyrån CE Delft.

Ni kan läsa hela rapporten här (104 sidor, pdf) eller sammanfattningen (pdf, 4 sidor).

Studien innehåller beskrivningar av teknik, styrmedel och marknad, samt gör också analyser av framtida behov av infrastruktur. Den innehåller resultat från sammanfattningar av litteratur och intervjuer med nyckelaktörer i EU.

De analyserar bl a utvecklingen av batterielektriska fordon,vätgasfordon, elvägar och gasfordon.

Analysen är gjord för att förstå konsekvenser i relation till ambitionerna i den gröna given (90% reduktion av växthusgaser från transporter i EU till 2050) [2], samt som indata till det nya förslaget på Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) [4], men även inför det nya förslaget av TEN-T Regulation som kommer december 2021 [5].

Slutsatser från rapporten

Politiska beslut gör att att växthusgasutsläppen från lastbilar måste sjunka snabbare. Utvecklingen av laddinfrastruktur och tankstationer för alternativa bränslen måste då också ske snabbare.  Tyvärr är slutsatsen från rapporten att utvecklingen av infrastruktur släpper efter. Det finns ett starkt stöd från nyckelaktörer i EU att många måste agera nu.

CE Delft skriver att fokus för AFIR bör vara att bygga infrastruktur för batterielektriska fordon och vätgasfordon. För elvägar bör målet vara att bygga några piloter.

Några specifika rekommendationer till EU-parlamentet med avseende på AFIR är:

 • Högre effekter bör inkluderas i AFIR (>500 kW);
 • Det är inte nödvändigt att ha bindande krav på tankstationer för flytande vätgas. Det beror att området är i en tidig teknikfas;
 • Kraven på laddpunkter vid nattparkering är för låga. Det behövs betydligt fler och minikraven bör höjas;
 • Kraven på länderna bör höjas med avseende på hur snabbt de ska skicka in sina planer till kommissionen;
 • Bör finnas mer stöd (finansiellt,men också kunskapsmässigt) till städer för de kommer vara en nyckelaktör speciellt i relation till upphandlingar;
 • Det bör inkluderas mer krav på Trans-European Networks for Energy (TEN-E) Regulation så att de reglerna tar hänsyn till laddning från tunga fordon, men även till vätgasbehovet för tunga fordon;
 • Kostnader för elnätet och förnyelse energi bör analyseras mer med avseende på vad som händer som konsekvens av mer laddning och behov av vätgas till lastbilar.

Allmänna rekommendationer för att avlägsna hinder

Politiker kan bidra till utvecklingen av infrastruktur för lastbilar genom att ta bort hinder på följande sätt enligt CE Delfts analys [3]:

 • ökad investeringssäkerhet för investerare genom att skapa en stabil policyram (såsom bindande mål) och smarta finansieringsmekanismer;
 • minska av ledtiderna genom att ta bort alla oproportionerliga tillståndskrav;
 • en minskning av långa procedurer och ledtider för lämpliga nätanslutningar och justeringar för att säkerställa tillräcklig kapacitet;
 • sammanföra intressenter i ett samordnat tillvägagångssätt där små och medelstora företag kan också dra nytta av skalfördelar och särskild uppmärksamhet ägnas åt roll för nätoperatörer och andra intressenter inom energisektorn;
 • söka synergier och smarta lösningar för att maximera utnyttjandegraden;
 • utveckling av informations- och bokningssystem för att förbättra tillgängligheten och minska osäkerheter relaterade till tillgänglighet, främst för delad offentlig infrastruktur;
 • sträva efter standardisering och harmonisering från början, särskilt för gränssnittet för fordonsinfrastruktur;
 • Se till att alla medlemsstater är med och inte bara föregångarna;
 • slutligen, potentialen för avkarbonisering av förnybara bränslen (biobränslen och e-bränslen) i dieselmotorer bör inte förbises. Ytterligare åtgärder som fokuserar på mobilisering av råvaror och förverkligande av försörjningskedjor bör vidtas.

Egna kommentarer

Rapporten är värd att läsa. Den fångar nog väl in stämningarna bland huvudaktörerna i EU.

Jag uppskattade speciellt analysen och sammanfattningen av vilka styrmedel som finns på EU-nivå.

CE Delft gör analysen att det finns väldigt många finansieringsmöjligheter i EU-systemet för att bygga infrastruktur. Det svåra för att aktörerna är nog snarare att hitta rätt och söka på rätt sätt än att det kommer saknas medel.

De gör också en analys av några rapporter med avseende på hur många ellastbilar och vätgaslastbilar det kommer finnas i EU till 2030 och vad det får för konsekvenser för hur många laddpunkter och vätgasstationer som kommer behövas.

CE Delft fortsätter att få göra viktiga rapporter för EU-systemet.

Referenser

[1] Research for TRAN Committee – Alternative fuel infrastructures for heavy-duty vehicles. Länk

[2] Alternative fuel infrastructures for heavy-duty vehicles. Study. 2021. Länk

[3] Research for TRAN Committee − Alternative fuel infrastructures for heavy-duty vehicles. EXECUTIVE SUMMARY. Länk

[4] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the deployment of alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council. Länk

[5] Legislative train schedule. A EUROPEAN GREEN DEAL REVISION OF THE REGULATION ON THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK (TEN-T) / BEFORE 2021-10. Länk