Konferensbevakning: UK Nordic EV Hub

Creative commons license

I tisdags (12 okt) sammanstrålade intressen och aktörer från Sverige, Norge och Storbritannien för att utbyta kunskap kring hur framtidens laddningsinfrastruktur kan organiseras [1]. Arrangör för heldagskonferensen var svenska intresseorganisationen Power Circle, i samverkan med svenska Energimyndigheten, UK Science & Innovation Network, Innovate UK och Innovation Norway.

Ämnen som diskuterades var tillgång till laddning i urbana miljöer, laddning av kommersiella flottor, V2G och smart laddning samt trådlös laddning. Majoriteten av talarna på konferensen var företagsrepresentanter, med en övervikt på startups. I dagens nyhetsbrev har jag valt ut ett axplock av det som presenterades.

Storbritannien går mot endast nollemissionsbilar till år 2035

En av höjdpunkterna från konferensen var deltagandet från Storbritannien, ett land där mycket är på gång. Josey Wardle från Innovate UK inledde genom att presentera aktuella försäljningssiffror för laddbara bilar. Likt många länder har andelarna laddbara bilar ökat snabbt de senaste åren. Det sker också en överflyttning mot BEV:s från tidigare större andelar PHEV. Storbritannien har ambitiösa mål – år 2030 förbjuds försäljningen av personbilar och skåpbilar med bensin eller dieselmotorer och år 2035 ska alla nya personbilar och skåpbilar vara av nollemissionstyp [2].

För att nå målen satsar den brittiska staten 2,8 miljarder GBP (ca 33 miljarder kr). Dessa resurser ska satsas på bland annat fortsatta subventioner för köp, laddningsinfrastruktur och skatterabatter för företagsbilar. Ett fokusområde är att förenkla och minska kostnaderna för nya elnätsanslutningar, vilket har identifierats som ett viktigt hinder för ökade marknadsandelar för laddbara bilar.

Även Norge (Norsk elbilsförening) och Sverige (BIL Sweden) presenterade uppdatering för respektive land. Intressant information från Norge kom från en undersökning riktad till ägare av laddbara bilar – 42 % har upplevt att snabbladdare inte fungerar (ibland eller ofta), 48 % har upplevt köer vid snabbladdningsstationer (ibland eller ofta) och endast 12 % upplever nuvarande prismodellerna för snabbladdning som enkla att förstå.

Samverkan mellan kommuner och privata aktörer är viktigt för laddningsinfrastruktur i urbana miljöer

Olika perspektiv möttes i frågan om tillgång på laddning i urbana miljöer. Elnätsägaren Ellivio pratade om kontexten för Stockholm och hur utbyggnaden kan göras snabbare och billigare. Bland annat genom att samordna utbyggnaden av laddningsinfrastruktur med andra elnätsinvesteringar och erbjuda lägre anslutningsavgifter mot möjligheten att tillfälligt sänka effekten vid behov (max 175 timmar per år). Brittiska startup-företaget Urban Electric visade den automatisk nedfällbara laddaren UEon Retractable Charger. EU-projektet Heroes visade en lösning med batterilager för snabbladdning. Alla tre perspektiven hade en samsyn kring att kommuner/städer måste samverka med privata aktörer för att bygga och driva laddningsinfrastruktur i städerna.

Brist på standardisering håller tillbaka V2G

Den svensk-norska-brittiska mixen fortsatte i sessionen om V2G och smart laddning. Åsmund Moll Frengstad från norska Current illustrerade skillnaderna mellan smart laddning och V2G. För smart laddning finns det fyra olika (passiva) lastbalanserande funktioner – ökning av laddning när kapaciteten i elnätet (lokalt eller regionalt/nationellt) är god eller minska laddning när kapaciteten i elnätet är låg. För V2G ökar komplexiteten till nio olika lastbalanserade funktioner. Fordonet kan aktivt påverka genom urladdning av batteriet och kan även agera som en tillgång i ett virtuellt kraftverk eller flexibilitetspool. En fråga från moderatorn till panelen berörde batteridegradering orsakat av V2G applikationer. Ben Kelsey från Indra som utvecklar V2G laddboxar menade att deras data pekar på liten, ibland till och med positiv påverkan på batterihälsan till följd av V2G.

Panelen var eniga om att ett av de största hindren för V2G är bristen på standardisering. Vissa standarder för V2G har etablerats för CHAdeMO men saknas ännu för CCS standarden. Det påpekades även att intresset för V2G måste öka hos fordons OEM:erna, då V2G kräver hårdvara och mjukvara i fordonen för att fungera.

Egen kommentar

Konstellationen Sverige-Norge-Storbritannien har potential att bli ett produktivt samarbete inom elektrifierade transporter. Det kan noteras att dessa tre länder delar flera utmaningar som berör laddning. Bland annat hur laddningsinfrastrukturen ska byggas i urbana miljöer. Det finns inga enkla lösningar på dessa utmaningar, men det finns hopp. En reflektion från konferensen är att många intressanta startup-företag har grundats för att adressera existerande och eventuella framtida utmaningar kring laddning. Exempelvis mjukvara för koordinering av smart laddning och V2G, där alla tre länderna var representerade.

Referenser

[1] UK Nordic EV Hub. 2021. länk

[2] Gov.uk. 2021. länk