Elvägar internationellt

Creative commons license

Nyligen skrev vi om en offentlig utredning om att införa elvägar i Sverige. Idag tittar vi lite närmare på tester och försök med elvägar internationellt. Vi avgränsar oss i stort sett till tester på allmänna vägar.

Försök och demonstrationer med elväg i verklig trafik

Sammanfattningsvis: Det är ont om elvägar. Idag finns tre tester eller demonstrationer i Sverige (snart är de två), tre i Tyskland och ett i Israel. Det tillkommer nya elvägsprojekt i Storbritannien, Frankrike och Italien (kanske fler som vi inte hittat). Det har också redan avslutats ett fåtal projekt i Sverige, USA och Sydkorea.

Sverige

I Sverige finns tre projekt i drift, ett planeras och ett har avslutats [6]. Vid Arlanda utanför Stockholm finns 2 km konduktiv elväg med skena i vägbanan. En distributionslastbil trafikerar slingan med gods. Driften avslutas under 2021. I Lund finns en konduktiv elväg med 1 km lång skena, både ovanpåliggande och nedsänkt i vägen. Den ska trafikeras av buss och personbil.  Vid Visby på Gotland togs nyligen i drift en 1,6 km induktiv elväg i drift som ska trafikeras med lastbil och buss.

I Sandviken drevs Sveriges första elväg med luftledning för konduktiv drift. Två distributionslastbilar trafikerade sträckan från 2016 och projektet avslutades 2020.

Mellan Örebro och Hallsberg planerar just nu Trafikverket att bygga Sveriges första permanenta elväg. Elvägen ska anläggas längs en 21 km lång sträcka från en godsbangård till ett logistikcentrum [7].

Norge

I Norge gjorde för några år sedan studie om att elektrifiera vägnätet storskaligt [8]. Statens Vegvesen finansierade studier och samverkade med svenska aktörer. Då undersöktes bland annat elväg längs E39 [9]. Man har dock inte gjort egna tester på allmän väg utan följer utvecklingen i Tyskland och Sverige [10].

Tyskland

I Tyskland har man studerat elvägar i mer än tio år.  Idag finns luftledning för tester med lastbilar på tre sträckor allmän väg. Projektet Elisa i Hessen är 5 km elväg längs motorväg A5 med fem fordon. Projektet Fesh är 5 km ledning längs motorväg A1 i Schleswig-Holstein med ett fordon. Projektet EwayBW är två delar med 3 och 1 km luftledning i Baden Württemberg. Syftet är att pröva tekniker på vägar med skilda förhållanden. Erfarenheter redovisas i referens [2] där det också finns länkar till respektive projekt (några tyskspråkiga).

Electreon planerar en induktiv elväg för busstrafik i Karlsruhe. Projektet inleddes i december 2020 och är i planeringsstadiet. Det handlar om en ny busslinje som ska anslutas till stadens kollektivtrafiksystem på en halv km väg [11].

Frankrike

I Frankrike pågår analyser av ekonomi, tekniker och lämpliga teststräckor som ska presenteras hösten 2021. Renault och Vedecom planerar en demonstrationssträcka för induktiv laddning av små transportfordon i Paris till sommaren 2022 [12].

Storbritannien

En 30 km lång sträcka av M180 nära Scunthorpe ska utrustas med luftledningar för godstrafik. Projektet inleds hösten 2021. Elvägen ska gå från en hamn till ett logistikcentrum och flygplats [13].

Italien

Electreon förbereder en 1 km induktiv elväg för lastbilstrafik i anslutning väg A35 i Lombardiet. Den ska etableras hösten 2021. Två fordonstillverkare kommer att tillhandahålla en personbil och en buss [14].

USA

Under 2017 testades konduktiv teknik på en 1,6 km lång väg i ett industriområde i City of Carson, ett hamnområde i anslutning till Los Angeles. Det var ett demonstrationsprojekt på en hårt trafikerad väg med tre fordon som avslutades samma år. Våren 2021 beslutade den federala transportmyndigheten att ge tillstånd till tester på allmänna vägar i USA.

Israel

Electreon har ett pågående test i Tel Aviv sedan 2020. Det är en 600 m lång sträcka med induktiv laddning för bussar mellan tågstationen och universitetet. Det ingår också induktiv laddning vid ena ändhållplatsen [15].

Sydkorea

En teknik med induktiv elväg har testats på ett universitetsområde sedan 2012. Sedan 2013 har en busslinje med två bussar varit i drift i Gumi. Projekten har en stor andel hållplatsladdning.

Kina

I Kina har man drivit en induktiv 2 km lång testanläggning sedan 2016. Det finns planer på testverksamhet på allmän väg, men oklart när.

Källor

Vår sammanställning utgår från en överblick av elvägsprojekt i Elvägsutredningen [1]. Vi har också tittat på en sammanställning från elvägssamarbetet Collers [2], [3], en artikel av M. Gustavsson och M. Lindgren [4] samt intervjuat Martin Gustavsson på Rise. Specifika källor anges vid respektive land.

[1] Införandet av elvägar i Sverige. https://omev.se/2021/09/14/inforandet-av-elvagar-i-sverige/

[2] Real-world experiences of ERS http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1470510/FULLTEXT02.pdf

[3] ”CollERS” forskningssamarbete mellan Sverige och Tyskland om system för elvägar. www.electricroads.org.

[4] Maturity of power transfer technologies for electric road systems http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1414333/FULLTEXT01.pdf

[5] Martin Gustavsson, Rise, har länge arbetat med elvägsfrågor i Sverige och ingick i expertgruppen till Elvägsutredningen

[6] Ny Teknik artikel om svenska elvägar https://www.nyteknik.se/fordon/sveriges-far-sin-forsta-permanenta-elvag-7017566

[7] Trafikverkets information om elväg Örebro-Hallsberg https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/elvag-nynashamn-eller-orebro/nyheter-for-pilotprojekt-elvagar/sveriges-forsta-elvag-byggs-mellan-orebro-och-hallsberg/

[8] Elingo-projektet https://www.sintef.no/projectweb/elingo/english/.

[9] Elingo om elvägar https://www.sintef.no/globalassets/project/elingo/18-0733-sluttrapport-for-nett-.pdf

[10] Maria Taljegård, Chalmers, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

[11] Electreon om Karlsruhe [https://www.electreon.com/projects-germany]

[12] EU-projektet INCIT-EV med elväg i Paris https://www.incit-ev.eu/demonstrations/

13 https://www.newcivilengineer.com/latest/costain-gets-green-light-for-2m-electric-motorway-trial-29-07-2021/.

[14] Electreon https://www.electreon.com/a35-italy

[15] https://www.electreon.com/projects-tel-aviv