Det nordiska energisystemet och klimatneutralitet

Creative commons license

De nordiska länder vill gå före för att nå klimatneutralitet. En stor grupp forskare har räknat på hur det kan gå till kostnadseffektivt med hjälp av beräkningsmodeller [1-4].

Projektet heter Nordic Clean Energy Scenarios och den 7 september presenterade de resultatet. Rapporten, framtagen av Nordisk Energiforskning på uppdrag från Nordiska Ministerrådet, visar energiscenarier till 2030, men även längre fram.

Några centrala resultat, enligt min tolkning, är:

  • Takten i utsläppsminskningarna måste femdubblas.
  • Mer el är centralt och får att få det att fungera behövs mer och starkare elnät samt mer flexibilitet.
  • Det kommer med god sannolikhet bli mycket mer vindkraft och även en hel del solenergi. En viktig utveckling är mer vindkraft till havs.
  • Det stora hindret för mer vindkraft är inte kostnader eller tekniska frågor utan om det finns acceptans hos allmänheten för mer vindkraft.
  • Trots stora investeringar i elproduktion och elnät är det inte troligt att elpriset ökar. Däremot så är det mycket troligt att priset kommer variera mer. Det är önskvärt att politikerna inte hindrar att elpriset varierar för det ökar möjligheten för bra affärsmässiga lösningar som kan hantera flexibilitet.
  • Elektrifiering av vägtransporter kommer ske för både lätta och tunga fordon.
  • En stor skillnad från resultat från tidigare studier är att eldrift blir så stort för lastbilar. Tidigare brukar resultaten bli att biobränsle används för att lösa klimatneutralitet för tunga fordon.
  • Biobränsle kommer fortsätta att användas i Norden. Den kommer främst användas i sektorer där det är svårt att använda el direkt. Eftersom biobränsle huvudsakligen kommer vara restprodukter för skogsindustrin är det centralt att följa utvecklingen vad skogsindustrin gör med sina huvudprodukter.
  • I alla scenarier är samarbete och gemensamma investeringar mellan de nordiska länderna helt avgörande för omställningen.
  • Koldioxidavskiljning är centralt för att målen och framför allt koldioxidavskiljning med biobränsle där resultatet är negativa emissioner. Norden har goda förutsättningar inom koldioxidavskiljning och lagring, men det är viktigt att lösningar demonstreras och incitament införs.

Inom studien har de räknat på olika scenarier bl. a ett där mycket beteendeförändringar sker, men också ett scenario där Norden tar en roll som energiexportör till Europa. Det vi skulle kunna göra i stor skala är att sälja Power to X bränslen till Europa som till exempel vätgas eller elektrobränslen. Om Norden väljer den lösningen behövs det byggas mycket mer elproduktion. Det kan dock bli en stor exportprodukt där vi säljer Power to X bränslen för flera hundra miljarder SEK/år.

Det finns många sätt att få tillgång till resultaten av projektet:

En intressant bakgrundsrapport är också deras sammanfattning av kostnadsutvecklingen för olika teknologier som t ex batterier.

De antar bl. a att batteripack för lätta och tunga fordon kostade 135 EUR/kWh 2020 och kommer kosta 55 EUR/kWh 2030 samt 33 EUR/kWh 2050 (sid 24).

[1] Hemsida för projektet Nordic Clean Energy Scenarios. Innehåller rapporter, sammanfattningar, modeller, slutpresentationen. länk

[2] Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt. IVL. länk

[3] Så kan Norden bli klimatneutralt. Tidningen Energi. länk

[4] Ny rapport: Elektrifiering viktigast för att nå klimatmålen. Ny Teknik. Länk

[5] Rapport: Takten i utsläppsminskningarna måste femdubblas. SR. länk