Arkiv / Samhälle

Stort behov av mineraler för att nå Paris-avtalet

Creative commons license

Många länder vill nå noll eller mycket låga utsläpp av klimatgaser. Det behövs då en snabb tillväxt av teknologier för renare energi som t ex vindkraftverk, elnät, solceller, vätgas, batterier och elmaskiner.

Mycket mineraler behövs för dessa teknologier. Stater måste göra åtgärder nu för att inte försena transitionen enligt en ny rapport från IEA (International Energy Agency) [1,2].

Rapporten innehåller:

 • en analys av hur mycket mineraler som behövs under olika policy- och teknikantagande
 • en undersökning om dagens mineralinvesteringar kan tillgodose behoven
 • en utvärdering om det är möjligt att ta fram resurserna ansvarsfullt och hållbart
 • sex rekommendationer som regeringar i olika länder kan göra nu.

IEA hade en presskonferens igår om rapporten och det är möjligt att se den (youtube, 46 min). Om ni vill höra en presentation av resultaten börjar den 13:40 in i filmen.

En utmärkt sammanfattning och analys av rapportens resultat har Carbon Brief gjort [6].

En kort sammanfattning är att investeringar är för små för att transitionen ska hända i den takt som behövs enligt IEA. Problemet är inte att det saknas mineraler och grundämnen i jordskorpan utan att den årliga produktionstakten är för liten för den efterfrågan som kommer.

IEA åsikt är att “Left unaddressed, these potential vulnerabilities could make global progress towards a clean energy future slower and more costly – and therefore hamper international efforts to tackle climate change”.

IEA:s rekommendationer om vad länder bör göra nu

 • Säkerställ tillräckliga investeringar i nya tillgångar. Nationer har ett ansvar att ordna med ramverk så att investeringarna görs.
 • Satsa på forskning och utveckling i alla delar av värdekedjan. Viktiga frågeställningar är mer effektiv användning av resurser, materialsubstitution och få fram nya tillgångar.
 • Skala upp återvinning.
 • Förbättra leveranskedjans motståndskraft och transparens på marknaden. Stater kan stresstesta leveranskedjan och kanske till och med köpa upp lager av mineraler.
 • Ha höga krav på låga miljö och sociala konsekvenser av mineralernas brytning och användning.
 • Det behövs internationellt samarbete mellan producenter och konsumenter i värdekedjan. Data behöver samlas in, det behövs årliga sammanställningar, ha liknande krav på miljö i olika länder samt dela kunskap mellan länder.

Trender som kan ge ökad prisvolatilitet framåt

IEA har gjort en lista på frågeställningar som påverkar mineraltillgången framåt och som möjligtvis kan leda till ökad prisvolatilitet framåt.

 • Stor geografisk koncentration av tillgångarna i några få länder.
 • Det tar lång tid få igång en gruva. IEA:s analys visar att det i medel tar 16,5 år från upptäckt till att produktionen är igång.
 • Kvaliteten på fyndigheterna sjunker över tid. Halten metaller i malmer sjunker i nya fyndigheter.
 • Mer krav på miljö och sociala frågor. Det är önskvärt, men det kan minska hur mycket resurser som finns tillgängliga.
 • Flera gruvor finns i område som kan bli påverkade av klimatförändringarna. 50% av den befintliga produktionen av litium finns i områden som kan få svårare att få tillgång till vatten som behövs för brytningen. Klimatförändringarna ökar vattenstressen.

IEA skriver att alla dessa risker för mineralernas tillförlitlighet, prisvärdhet och hållbarhet är hanterbara, men de är verkliga. Stater och företag måste lära sig att hantera dem.

Egna kommentarer

Rapporten innehåller mycket analyser av hur stor efterfrågan kan bli beroende på antaganden om teknikutveckling. De är väldigt intressanta, men de är svåra att sammanfatta rättvist. Rapporten går att ladda hem utan kostnad, så läs den gärna.

Det är relativt enkelt att göra en en del av analys framåt om världen kan nå Paris-avtalet. Ökar investeringarna rejält i gruvor och andra delar i värdekedjan för de mineraler som behövs. Om inte så glöm det.

Förr hade jag en enkel regel för hur mycket elfordon som max kunde byggas globalt de närmaste åren. Det var bara att räkna batterifabriker som höll på att byggas. Nu får det mer bli att räkna gruvor och deras kapacitet.

IEA tryckte mycket på att återvinning måste fram i stor skala. De ville också att de ska bli internationella överenskommelse om återvinning. Varje land kan inte ha sina egna regler. Det kommer nog bli en del internationella träffar för att komma överens.

Referenser

[1] Clean energy demand for critical minerals set to soar as the world pursues net zero goals. IEA. Pressrelease. 5 maj 2021. länk

[2] The Role of Critical World Energy Outlook Special Report. Minerals in Clean Energy Transitions. IEA. 2021. Länk (ladda hem rapport utan kostnad, 287 sidor, pdf)

[3] Baylan ser grogrund för fler än Northvolt: ”Pratar med investerare”. DI. länk

[4] A shortage of these metals could make the climate crisis worse. CNN. länk

[5] High metal prices could delay energy transition, says IEA. FT. länk

[6] IEA: Mineral supplies for electric cars ‘must increase 30-fold’ to meet climate goals. Carbon Brief. Länk