Arkiv / Samhälle

Hur ska Kalifornien nå ett koldioxidneutralt transportsystem 2045?

Creative commons license

Austin L. Brown, Daniel Sperling, Bernadette Austin, JR DeShazo, Lew Fulton, Timothy Lipman, Colin Murphy, Jean Daniel Saphores, Gil Tal et al.

Det är ett dreamteam i att analysera transportsystem. De är alla välkända forskare från stora universitet i Kalifornien.

Nu har de analyserat i en 471 sidor lång rapport om, hur och varför Kalifornien ska nå ett koldioxidneutralt transportsystem till 2045 [1].

Slutsatsen är att det går att göra kostnadseffektivt, men att det kommer kräva paket av styrmedel och åtgärder inom många politikområden.

Många av forskare har räknat på liknande rapporter innan, men då har ofta målet varit 80% reduktion av växthusgaser till 2050.

Det nya är att också att de mycket detaljerat och intressant har räknat på konsekvenser för mänsklig hälsa, arbetstillfällen och om transformation kan ske rättvist. Speciellt metoderna och analysen av arbetstillfällen och om transformation kan ske rättvis är mycket intressant och för mig delvis nya. De här analyserna av påverkan på andra frågor än miljö är givetvis nödvändiga för att understödja beslut om styrmedel under lång tid.

De har också valt att analysera både lätta och tunga fordon, biobränslen, men också styrmedel för att påverka transportarbetet. Jag skriver mest om lätta och tunga fordon, men kapitlen om biobränsle och transportarbete är också läsvärda.

En viktig slutsats är att samhället finansiellt måste stödja det nya framväxande klimatneutrala transportsystemet under en relativt lång period, men efter kanske tio år så kommer det nya transportsystemet vara mer kostnadseffektivt än ett business-as-usual scenario. Om forskarna räknar kumulativt ända fram till 2045, så kommer vinsten för Kalifornien vara 70 miljarder USD (nuvärde, 4% ränta) med ett av de klimatneutrala scenarios de räknar på.

De visar dock att vinsterna inte sprids rättvist i samhället, så de föreslår att det är viktigt för samhället att ha utjämnade styrmedel under transformationen.

Forskarna visar också att det behövs ett paket av styrmedel för att transformationen ska lyckas. Det behövs styrmedel som påverkar stora delar av ekonomin som t ex handel med utsläppsrätter, men det behövs också pricksäkra styrmedel för olika transportslag. De vill ha styrmedel både på utbud och efterfrågesidan. Utbudstyrmedel är t ex att tvinga fordonstillverkarna att sälja nollemissionsfordon.

Styrmedel för lätta fordon

För lätta fordon rekommenderar de ett paket av styrmedel för att påskynda inköp och användning av ZEV:er (nollemissionsfordon):

  • öka försäljningsmandatet så att biltillverkare snabbare enbart säljer ZEV (nollemissionsfordon)
  • Uppmuntra konsumenter att köpa ZEV, med både monetära och icke-monetära incitament, inklusive möjlig användning av ett intäktsneutralt bonus-malus system som uppmuntrar till försäljning av ZEV
  • Se till att (subventionerade) nya och begagnade elfordon inte lämnar staten och att ”begagnade” bensin- och dieselfordon inte importeras till Kalifornien för att kringgå ZEV-policyn
  • Uppmuntra laddning vid lämplig tillfällen för elnätet
  • Gynna köp och användning av ZEV:er för utsatta delar av samhället.

De vill också att delstaten tar ett ansvar för för att få upp laddinfrastruktur och vätgasstationer.

En personlig favorit hos mig är tabell 6.3 (sid 198) där de beskriver hur styrmedlen för att driva på transformationen till eldrivna personbilar bör förändras över tid. En viktig slutsats är att styrmedlen bör flyttas över till andrahandsmarknaden och till grupper med mindre mängd medel över tid.

Styrmedel för tunga fordon

För tunga fordon har de rekommendationer för styrmedel både för infrastruktur och inköp av fordon.

Viktiga politiska prioriteringar för energiinfrastruktur för lastbilar inkluderar:

  • Statligt finansierade laddstationer för fjärrtransporter.
  • Fortsatt reform av elpriserna för att göra depåladdning billigare.
  • Forskning och demonstration av laddningstekniker och policyer som tillhandahåller nättjänster (t.ex. prissättning i realtid, lagring på plats och dubbelriktad laddning).

För stöd för inköp av lastbilar varnar de att göra system som är lika för alla lastbilar. Styrmedlen bör anpassas till olika användningsfall och olika bränslen.

De vill att delstaten ska utveckla ett system där diesellastbilarna betalar för transformationen på intäktsneutralt sätt. De önskar också att de olika stöden för transformationen kopplas ihop till ett gemensamt program. Samt de vill undersöka möjligheten att ge utsläppsfria lastbilar exklusivt tillträde till körfält eller områden under vissa tider.

Det finns mycket vi inte vet så gör kontinuerliga utvärderingar hur det går

Forskarna skriver i kapitel 13 en lång lista på allt som är osäkert och vi inte har tillräckligt mycket kunskap om än.

De här forskarna är tillräckligt välkända för att våga skriva ut att det finns mycket om framtidens transportsystem som är osäkert. Listan i sig är intressant för de som letar forskningsfrågor, men det mest intressanta är att de rekommenderar delstaten att jämföra hur utvecklingen går i relation till antal nyckelfaktorer som de redovisar på sidan 17 och 18.

Om trenderna är fel i relation till nyckelfaktorerna bör styrmedel ändras.

Egna kommentarer

Sperling och gänget är forskare som påverkar. Rapporten kommer läsas av beslutsfattarna i den viktigaste delstaten i USA.

471 sidor är mycket att läsa, men den här rapporten var lärorik att läsa pärm till pärm.

Bra att de vågade göra riktiga analyser på konsekvenser för arbetstillfällen och om transformationen kan ske rättvist.

Tyvärr kan jag inte skriva om alla analyser de gjorde, men jag gillade verkligen analysen av andrahandsmarknaden samt hur olika inkomstgrupper köper bil i Kalifornien.

Referenser

[1] Driving California’s Transportation Emissions to Zero. Brown, Austin L. Sperling, Daniel Austin, Bernadette et al. 2021. Länk (471 sidor, pdf).