Arkiv / Samhälle

Europeiska initiativ för att utestänga eller förbjuda förbränningsbilar

Creative commons license

Det finns många politiska initiativ för att driva på mot utsläppsfria vägfordon i Europa. I dagens nyhetsbrev ger vi några exempel, med start i Sverige.

Utfasningsutredningen

I höstas tillsatte regeringen en utredning om framtiden för förbränningsmotorbilar och drivmedel [1]. Den går under namnet Utfasningsutredningen och kommer att redovisa sina förslag 1 juni 2021 [2].

Utredningen ska ta fram ett förslag till årtal när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige. Den ska analysera möjligheten att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Bilar som går på biodrivmedel och laddhybrider ska inte ingå i förbudet. Utredningen ska också beskriva Sveriges möjligheter att driva på motsvarande regleringar inom EU.

I sitt utredningsdirektiv pekar regeringen på problemen med att dra skarpa gränser mellan olika biltyper och drivmedel. Man vill därför att utredningen ska titta särskilt på detta. Direktivet nämner också att det finns vissa regler som styr handeln inom EU. Man ber utredaren ta hänsyn till reglerna om internationell handel och vilka möjligheter ett land har att införa nationella särkrav.

Nationella målsättningar i Europa

En sammanställning av ICCT från november 2020 visar att Sveriges parlament långtifrån är ensamt om att överväga förbud [3]. Norge har som mål att endast tillåta försäljning av nollutsläppsbilar och lätta lastbilar till 2025. Försäljning av bussar till tätortstrafik ska endast vara el eller biogas. Till 2030 är målet att 75 procent av långfärdsbussar och hälften av lastbilarna är nollutsläppsfordon.

Nederländerna har målet att försäljning av nya bussar med förbränningsmotor ska upphöra 2025 och för personbilar är målet 2030. Citylogistik ska utföras med nollutsläppsfordon 2025.

Till 2030 ska försäljningen av bilar med förbränningsmotor vara utfasad i Danmark, Island, Irland och Slovenien. Skottlands målår är 2032 och i Storbritannien diskuteras 2030 till 2035. Frankrikes målsättning är att fasa ut nyförsäljning av fossildrivna bilar och lätta lastbilar till 2040 och i Spanien finns lagförslag om att endast tillåta försäljning av nollutsläppsbilar 2040.

Exempel från övriga världen

I Kanada har delstaten British Columbia infört regler som gradvis tvingar bilbranschen att andelen fullelektriska eller laddhybrid-bilar och lätta lastbilar i försäljningen ska vara minst 10 procent 2025, 30 procent 2030 och 100 procent 2040. Nationen Kanada förbereder motsvarande lagstiftning. Den amerikanska delstaten Kalifornien förbereder ett förbud av förbränningsmotorförsedda personbilar och lätta lastbilar till 2035. Även den kinesiska provinsen Haian och staten Israel har ambitioner om förbud till 2030.

I Kinas huvudstad Peking är målsättningen att 70 procent av nyförsäljningen och 50 procent av fordonsflottan av lätta och tunga fordon ska vara elfordon 2030 [4].

Nio EU-nationer vill ha gemensamt förbud

Nio medlemsländer har nyligen föreslagit EU-kommissionen att ta fram EU-gemensamma regler för ett förbud [5]. Nederländerna, Österrike, Belgien, Danmark, Grekland, Malta, Irland, Litauen och Luxemburg vill att det sätts upp ett utfasningsdatum för försäljning av bilar och lätta lastbilar med förbränningsmotor, i kombination med fortsatt skärpta krav på koldioxidutsläpp från nya bilar. Argumentet är att det behövs för att klara EU:s mål om klimatneutralitet 2050.

Inte alla medlemsländer är förtjusta i den idén. Företrädare för tyska parlamentet anser exempelvis att ett sådant förbud skulle skada europeisk bilindustri. Förslaget är orealistiskt och det kommer från länder som inte har någon stark inhemsk fordonsindustri [6].

Nya avgaskrav kan också påskynda utfasning

EU-kommissionens förslag till skärpta utsläppsnivåer för avgasutsläpp, Euro 7, är ute på remiss. Flera företrädare för Europas bilindustri anser i sina remissvar att de föreslagna kravnivåerna till 2030 i praktiken skulle innebära en utfasning av förbränningsbilar. Kostnaderna för att utveckla nya motorer sägs bli så hög att det inte kommer löna sig, och i praktiken upphör tillverkningen. Branschföreträdarna vill därför att EU mildrar de föreslagna kravnivåerna [7]. De nya avgaskraven ska beslutas i slutet av 2021.

Noll-initiativ i städer

En ICCT-rapport från maj 2020 har listat 25 europeiska städer med någon form av ambition att begränsa användningen av bilar med förbränningsmotor [8]. London, Paris och Oslo tas upp som exempel där städerna har en uttalad plan om att införa nollutsläppszoner inom några år.

Amsterdam kommer att införa gradvis utökade zoner där endast utsläppsfria fordon tillåts. 2025 omfattas en del av staden och till 2030 ska hela staden vara utsläppsfri [9].

Men det är inte endast stora städer som planerar förbud. I den norska staden Bergen planeras en nollzon för alla fordonstyper redan till 2025. Endast el, vätgas och fossilfria fordon ska tillåtas. Kompletterande mobilitetsåtgärder planeras med pendelparkeringar, bilhyra och poolbilar, ekonomiska stöd och omlastningspunkter för gods [10].

Möjliga nollzoner i Sverige

Redan idag kan svenska kommuner förbjuda bensin- och dieseldrivna fordon. Reglerna om miljözon har ändrats så att kommuner numera kan införa miljözon klass 3. I miljözon klass 3 får endast köras fullelektriska fordon, gasfordon euro 6 och tunga laddhybrider euro VI [11]. Samma regler gäller både personbilar och tunga fordon. Med dagens regelverk är det alltså inte möjligt att exempelvis endast utestänga tunga fordon. Det finns ingen miljözon klass 3 i någon svensk kommun idag. Såvitt vi vet finns det heller inget initiativ eller utredning för att införa sådana regler för närvarande.

Referenser

 [1] Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar
länk

[2] Tilläggsdirektiv till Utfasningsutredningen (M 2019:04) länk

[3] Growing momentum: Global overview of government targets for phasing out sales of new internal combustion engine vehicles. ICCT. 2020.
länk

[4] Renewables in Cities Global Status Report. 2021.
länk

[5] Nine European nations call for EU combustion phase-out. Electrive. 2021. länk

[6] Death rattle of the internal combustion engine sparks a political battle. länk

[7] EU plotting ban on internal combustion engine as of 2025: industry. Euruactive. länk

[8] The end of the road? An overview of combustion engine car phase-out announcements across Europe. ICCT May 2020. länk

[9] The City of Amsterdam. Policy: Clean air
länk

[10] IVL 2021: Zero-emission vehicles and zones in Nordic cities. Promotion, instruments and effects. Rapport C 566. länk

[11] Transportstyrelsen. Milözoner. länk