McKinsey Center for Future Mobility – Intervju med Timo Möller

Creative commons license

Konsultföretag spelar en aktiv roll i utformningen av framtidens mobilitet. Dels genom de råd och arbete de bedriver tillsammans med sina klienter inom fordonsindustrin och andra intressenter inom mobilitetsområdet. Konsultföretagen spelar också en roll i kunskapsspridning genom de många rapporter som de löpande publicerar.

McKinsey är ett av de mest välkända konsultföretagen med flera av världens största företag som klienter, så även inom fordonsindustrin. Namnet på dessa klienter är omgärdat med hög sekretess, det finns dock en stor kunskapsbank inom McKinsey som de är öppna att sprida offentligt t ex. via rapporter. McKinsey har också en historia av att sätta upp kunskapscentrum inom områden som de ser som högprioriterade för att förstå framtida utvecklingen för deras klienter. År 2015 startades McKinsey Center for Future Mobility. Som namnet antyder har centret fokus på framtidens mobilitet vilket följer en integrerad approach (automatisering, uppkoppling, elektrifiering och delad mobilitet).

Dagens nyhetsbrev är baserat på en intervju som genomfördes den 20/1 med Timo Möller som är chef och en av initiativtagarna till McKinsey Center for Future Mobility. Jag har intervjuat Timo för att få veta mer kring McKinseys samlade erfarenheter inom elektrifieringsområdet, bland annat rörande ämnen som utmaningar hos klienter, skillnader mellan marknader och drivkrafter för elektrifiering i transportsektorn.

Från fordon till mobilitet
McKinsey Center for Future Mobility (MCFM) startades från McKinseys fordonsenhet år 2015 som ett svar på de potentiellt disruptiva trender som tonade upp sig för fordonsindustrin. MCFM har allt eftersom skiftat fokus mot integrerad mobilitet vilket innefattar flera industrier och intressenter.

På frågan vilka nya utmaningar som har utvecklats de senaste fem åren för deras klienter i fordonsindustrin pekar Timo på fyra aspekter som fordonsindustrin måste excellera i:

  1. Elektrifieringen och andra alternativa drivlinor: Utmanande både från ett teknik- och kompetensperspektiv.
  2. Mjukvara: Likt elektrifiering ligger detta långt ifrån kärnverksamheten. Möjligheter till att centraliserad styrning med mjukvara är en utmaning. En annan är huruvida OEM: er själva ska äga utvecklingen av mjukvaran eller inte
  3. Kundupplevelsen: Nya kundförväntningar som delvis är drivna av integrationen mellan hårdvara och mjukvara i smarttelefoner har spillt över till bilar.
  4. Samverkan: Både inom företaget och externt genom samarbeten, uppköp, joint ventures osv. Samverkan är en möjliggörare för ett effektivt utförande av 1 – 3 ovan.

Nya aktörers framgångar inom ovan områden har ökat pressen på fordonsindustrin.
Timo menar dock att de traditionella OEM: ernas kärnkompetens inom kvalitet och kostnadskontroll kommer att vara fortsatt viktiga.

Europa – Tydliga spelregler och fokus på hållbar batteriproduktion kan ge långsiktiga fördelar
Jag undrade om det finns några speciella möjligheter och utmaningar för europeiska OEM: er. Timo pekade på ett antal positiva aspekter på den viktiga hemmamarknaden i EU. Dessa inkluderar: tydliga regleringar med relativt liten friktion mellan reglerande myndigheter och konsumenter, samt en tydligt utstakad framtid för europisk industri genom t ex EU:s Green Deal. Det finns även utmaningar. En sådan är begränsad tillväxt i Europa jämfört med t ex Kina och Indien som kan ha en tillväxthämmande effekt för europeiska OEM: er. I dessa länder har inhemska aktörer konkurrensfördelar. En annan utmaning är ett relativt sent uppvaknande i Europa rörande behovet att bygga inhemska batterifabriker. Dessa är nu på gång och utvecklas med hållbarhet i fokus, vilket kan ge långsiktiga konkurrensfördelar för europeisk batteriproduktion.

Från styrmedel ”push” till marknad ”pull” – Tipping point är nära
På frågan vilka drivkrafter som just nu har störst påverkan för den accelererande elektrifieringen menar Timo att ekonomiska faktorer spelar en allt mer avgörande roll. I många av världens marknader har elbilar lägre eller närmare sig en lägre totalkostnad relativt förbränningsmotorbilar. Mycket beroende på snabbt sjunkande batteripriser. Dessutom sker snabba tekniska förbättringar och bättre produkter. I sina undersökningar har McKinsey också sett att konsumenter blir allt mer positivt inställda till elbilar. Sammantaget ser det ut som att elektrifieringen blir allt mer drivet av marknaden, från att tidigare ha dominerats av styrmedel.

Timo pekar ut Kina som den marknad där elektrifieringen kommer att ske snabbast, tätt följt av Europa. I USA tros elektrifieringen ta lite längre tid på grund av låga bränslepriser, tidigare svagare styrmedel och mindre positivt inställda konsumenter. Detta är dock på väg att förändras med den nya amerikanska administrationen.

Kinesiska OEM: er har globala ambitioner men också en enorm inhemsk marknad
McKinsey har stor närvaro i Kina, jag ville därför få reda lite mer kring vad Timo anser är på gång hos de inhemska elbils OEM: erna. Timo menar att det finns en tydlig ambition att etablera kinesiska OEM: er på den internationella marknaden. Skiftet mot elektrifiering utgör en möjlighet för kinesiska OEM: er att utmana traditionella OEM: er genom att ”leapfrog” den synnerligen komplexa förbränningsmotorn som kan ta årtionden att bemästra. Den stora och växande inhemska marknaden för elbilar i Kina har dock gjort att fokus för de allra flesta kinesiska OEM: er har varit att ta lokala marknadsandelar.

Vertikal integration – fortfarande en fråga utan tydliga svar
Avslutningsvis diskuterade vi vertikal integration (hur stor del av produktion och distribution som OEM: er ska äga). OmEV skrev en serie om vertikal integration i nov 2020 [1]. Timo anser att det ännu är för tidigt att avgöra vilken nivå av vertikal integration som kommer att bli branschstandard. Det är dock helt klart att något har förändrats i och med elektrifieringens intåg, bland annat krav på att lära sig ny teknologi och risker att tappa eventuellt kritiska delar av värdekedjan (drivlinan).

Egen kommentar
Klientsekretessen är strikt hos McKinsey och andra konsultföretag, vi kunde därför inte diskutera enskilda företag eller exempel. Det var dock intressant att diskutera några av de ämnen som vi tidigare har skrivit om i omEV. Några saker jag tar med mig från intervjun med Timo är:
– Skiljelinjerna mellan de stora utvecklingsområdena (automatisering, elektrifiering, uppkoppling och delad mobilitet) blir allt tunnare. Vi går mot integrerad mobilitet.
– Europa kan ha framtida fördelar i regleringar och holistiskt miljötänk i sourcing och produktion av batterier.
– Elektrifiering blir allt mer ekonomiskt konkurrenskraftigt. Ekonomiska faktorer kan vara nära att överta rollen från styrmedel som de huvudsakliga drivkrafterna för försäljning av elektrifierade fordon.

Referenser
[1] omEV. Serie om vertikal integration. Nov 2020. Del 1 – länk. Del 2 – länk. Del 3 – länk.