Elfordonens andel av de europeiska investeringsbehoven i elnät på distributionsnivå

Creative commons license

Eurelectric har analyserat behoven till 2030 av investeringen i europeiska elnät på distributionsnivå [1,2,3]. Eurelectric är den europeisk branschförening för elföretagen. Rapporten är gjord tillsammans med Monitor Deloitte och E.DSO (European Distribution System Operators).

De flesta elbilarna kommer behöva utnyttja distributionsnätet när de laddas. En intressant aspekt på Eurelectric analys är därför hur stor del av de ökade investeringarna i distributionsnät kommer bero på den ökade elektrifiering av transportsektorn.

Endast 8% av de samlade investeringarna i elnät på distributionsnivå till 2030 beror på fler elfordon [1]. Då har de antagit att det finns 50-70 miljoner elfordon i Europa 2030 [3].

Det är tre andra drivkrafter som är de största skälen till ökade investeringar i distributionsnäten på Europanivå:

  • näten är gamla och behöver moderniseras (24% av investeringarna),
  • förnyelsebar kraft som inkluderas i distributionsnäten (23%) och
  • ökad elektrifiering av industri och byggnader (19%).

Fram till 2030 har de bedömt att investeringarna i lagring ihop med elnätet kommer vara ca 2% av investeringarna.

Den samlade kumulativa investeringen i distributionsnäten som behövs är 375-425 miljarder euro fram till 2030. Deras analys visar att under 2020-talet behöver investeringstakten vara 50-70% större än under 2010-talet.

Det låter som mycket pengar, men de har också gjort en analys av vad det betyder för elpriset till konsument. De ökade investeringarna  kommer öka elpriset till konsument med ca 1,5% i Europa. Det är inte mycket.

Skälet till att rapporten är gjord är att Eurelectric vill ha en debatt med de som reglerar näten och möjliga finansiärer som t ex Europeiska investeringsbanken, så att lagar och regleringar blir gynnsamma så medlen kommer fram i rätt tid. En del av rapporten handlar om de frågorna.

I rapporten har de också analyserat situationen i olika länder. Sverige utmärker sig med att våra investeringsbehov ännu mer beror på ökad elanvändning i industri och byggnader och att modernisera våra nät. Sverige har också ett större behov av att vädersäkra våra distributionsnät.

Eurelectric har räknat på att Sverige har en 1 miljon elfordon 2030. Det är en relativt högre andel än Europa i medel. Trots det är de svenska elfordons andel av investeringar i svenska distributionsnäten endast 1,2% till 2030 [4].

Egna kommentarer

Fram till 2030 verkar elfordonens andel av ökade investeringar i distributionsnäten vara relativt begränsad.

Om ni hör någon använda argumentet att den ökade elektrifieringen av transporter är det som gör att vi behöver investera distributionsnät de närmsta tio åren var tveksamma.

Eurelectric kommer fram till att 2 miljarder SEK behöver investeras i distributionsnät i Sverige till 2030 pga av elfordon i Sverige [4].

En del av slutsatserna kan givetvis delvis ändras om det blir många fler elfordon, samt om elfordon laddas på andra sätt än vad de antagit i rapporten.

Världen slutar inte 2030. Hur stora investeringarna blir när många fler fordon är elfordon och även tunga fordon behöver kraft behöver också analyseras.

Samt det finns andra delar i elsystemet som behöver investeringar som t ex i produktion och andra delar av nätet.

Investeringarnas storlek är en möjlig barriär. Det finns andra, som t ex att få tillstånd att bygga i rätt tid. Den svenska debatten verkar mer handla om tillståndsprocessen än de absoluta investeringarna.

Refererenser

[1] Making power grids fit for the transition will create 500,000 jobs. Eurelectric. 14 januari 2021. länk

[2] 14/01/2021 Digital event: ’Connecting the Dots’. Eurelectric. Inspelning av presentationen från deras debatt om rapporten. länk

[3] Eurelectric , Monitor Deloitte och E.DSO. 2021. Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition Final Deliverable. Januari 2021. Själva rapporten finns att ladda hem här

[4] Investments for Sweden 2030. länk