Öppna ansökningar och konferenser

Creative commons license

The Resource Efficient Vehicles conference – rev2021

The Resource Efficient Vehicles conference – rev2021 – will be held online on the 14th  to the 16th June 2021. This vehicle-centric conference aims to bring together researchers from all fields of sustainable transport research.

rev2021 will be a multidisciplinary conference with the theme: Resolving functional conflicts in vehicle design. Vehicles provide a transport solution for people and goods. In doing so, they generate many economic and societal benefits. However, they also incur many environmental burdens, such as greenhouse gas emissions, resource depletion and environmental noise. This conflict between transport provision and environmental impacts is at the heart of future sustainable vehicle design. Resolving it requires not only technological improvements of the vehicles themselves but also a rethink of the wider vehicles system. This multidisciplinary conference explores vehicles from a multifunctional systems perspective.

In addition to the technical sessions, the programme will also include keynote lecturesfrom invited speakers.

Call for abstracts

The conference Organising Committee would like to invite prospective authors to submit abstracts in through our online submission system in the following conference topics:

 • The Resource Efficient Vehicles conference – rev2021Modelling for multifunctional design
 • Making tradeoffs in design
 • Efficient use of materials and space
 • Integrating new solutions
 • Transforming the product system
 • Transforming the vehicle-transport system
 • Sustainable design, and
 • Early-stage design.

The deadline for abstracts is 18th December 2020.

Accepted authors will be asked to contribute a full paper for inclusion in the conference proceedings and to present at the conference.

More information is available on the conference’s website – www.rev2021.org.

This conference is organised by the Centre for ECO2 Vehicle Design at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm Sweden.

Transportforum har släppt sitt program

Den 13 – 14 januari arrangerar VTI sin årliga konferens Transportforum. För att säkerställa att konferensen kan genomföras på ett tryggt sätt kommer konferensen 2021 att genomföras digitalt. På så sätt gör vi den senaste kunskapen tillgänglig och ger möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner.

Med hjälp av den digitala konferensplattformen kommer alla deltagare att kunna lyssna på presentationer, besöka den digitala utställningen, ställa frågor och delta i diskussionsflöden.

Ni kan läsa mer och anmäla er här.

Två tips inom omEV:sbevakningsområde

Den 13 januari 13:00-14:30 är sessionen 6.1 Elektrifiering av den tunga vägtrafiken.

Den 14 januari 13:00-14:30 är sessionen 9.3 När vi flyger svenskbyggt på el.

Ansökningar till FFI Energi & Miljö

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag att lämna in ansökningar för bedömning till de olika bedömningsomgångarna framgår enligt tidplanen nedan.

Sista dag för ansökan 2020-12-08 14:00

Aktuella datum för uppsummering av ansökningar

Följande uppsummeringsdatum gäller. Observera att vissa av uppsummeringstillfällena kan ändras eller helt tas bort. Ambitionen är att ansökningarna skall vara bedömda och rekommenderade cirka 6 veckor efter angivet uppsummeringstillfälle för att sedan tas upp för beslut på Energimyndigheten. Det senare brukar ta 2-5 månader beroende på ansökt belopp.

8 juni 2021 kl:14:00

7 december 2021 kl: 14:00

Vi välkomnar nu särskilt ansökningar enligt följande:

 • Projekt med hög innovationsgrad och stor potential till minskning av klimatutsläppen (direkt eller indirekt).
 • Projekt med branschöverskridande samverkan.
 • Forskning om samspelet mellan infrastruktur för förnybara drivmedel (inkl. el) och fordon.
 • Projekt som inrymmer doktorander inom elektrifieringsområdet och stärker kompetensuppbyggnaden inom detta område.
 • Ansökningar där ett eller flera SME-företag står för minst 15 % av i projektets stödgrundande kostnader.
 • Minskat fokus kommer att läggas på forskning avseende inkrementell förbättring inom mogna områden. Till detta hör en stor del av dagens forskning som handlar om förbränningsmotorer, avgasefterbehandling, transmissioner, aerodynamik, lättvikt och rullmotstånd kommer att minska. Energimyndigheten ser inte att fordon med förbränningsmotor drivna med förnybara bränslen kommer att försvinna. Industrin kommer att få ta ett större ansvar för denna forskning framöver vilket för FFI Energi o Miljö kommer medföra färre projekt alternativt lägre stödandel från Energimyndigheten för ansökningar dessa områden.

Mer info

Utlysning 8 inom Batterifondsprogrammet

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets åttonde utlysning.

Sista dag för ansökan 2021-02-03

Tid för beslut Tidigast under maj månad

Utlysta medel cirka 50 miljoner kronor

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hela programmets bredd men i denna utlysning efterfrågas speciellt, Mer info om ansökan.

Swedish Electromobility Centre Calls for projects
Deadline: February 17 2021

In this call the Swedish Electromobility Centre will finance:

 • Pre-studies, max 200 KSEK per project
 • Studies (Research project <2 years). Max 1 MSEK per project

The projects should be within the scope of one or more thematic areas (see our website for description of these areas) and contribute to the center as a whole.

The projects should be within the scope of one or more thematic areas and contribute to the Centre as a whole.

Project participants are SEC partners and must include at least one industrial partner and one academic partner. The projects should be co-financed with more or equal amounts in-kind from the partners as the funding from the SEC amounts to.

All projects must be finished by 30 June 2023 when the Centre’s fourth stage closes. Please contact industrial partners early in the application process, since industry needs time to anchor internally.

Read more and apply