Peak Car och vad är (el)bilens roll i framtidens mobilitet?

Creative commons license

Bilens centrala roll i samhället blir allt mer ifrågasatt. Inte minst i Europa där allt fler städer inför trängselskatter och bilvägar konverteras till cykelbanor [1]. Bilen ses allt oftare som ett komplement till andra mer ”effektiva” transportsätt som kollektivtrafik, cykel och mikromobilitet. Kärnan i detta argument är nuvarande bilars låga nyttjandegrad, utsläpp och geografiska fottryck (t ex yta för parkering). Dessa negativa aspekter kan dock hypotetiskt adresseras av delade, elektriska och automatiska fordon. Bilens minskade betydelse tros ibland redan ha inletts med avstannande försäljningstillväxt och bilanvändning, så kallat ”Peak car”. omEV skriver om energieffektiva fordon vilket har en tydlig koppling till bilen framtida roll i samhället; som en del av problemet eller som en del av lösningen. Körda bilkilometer är också en intressant aspekt för elektrifierade bilar som gör största nytta under användningsfasen.

Dagens nyhetsbrev baseras på ett urval av artiklar som undersöker Peak Car och (el)bilens framtid, jag har valt att fokusera på den vetenskapliga litteraturen även om det finns mycket skrivet om frågan även i andra forum.

Peak car – genomsnittlig och total bilanvändning 

Bilen är idag det dominerande transportsättet för persontransporter. I EU står bilen för över 70 % av totala personkilometer [2], i USA är motsvarande andel över 80 % och i Kina är den ca 60 % [3].

Peak Car avser huvudsakligen i den vetenskapliga litteraturen en avstannande/fallande genomsnittlig bilanvändning (antal körda bilkm per bil), i dagligt tal kan det även betyda en avstannad nybilsförsäljning. Nybilsförsäljning och bilanvändande följer dock inte alltid samma mönster, i t ex USA minskade bilanvändningen under tidigt 2010-tal trots ökad nybilsförsäljning [4]. I forskningen har Peak Car ofta undersökts på enskilda (mogna) marknader som EU och USA. I fattigare länder med snabb tillväxt som Indien och Kina har troligen (det saknas tyvärr data) bilens roll i samhället blivit allt större, även om nybilförsäljningen har mattats av i Kina [5].

För hela EU inleddes en nedåtgående trend i det genomsnittliga bilanvändandet år 2009 (direkt efter finanskrisen) [6]. Denna trend bröts dock för EU som helhet under mitten av 10-talet och ökade stadigt till 2017, vilket är sista året jag har hittat data för [2]. Stora skillnader finns dock mellan medlemsländerna. Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Luxemburg har ”peakat”. I Sveriges fall skedde detta redan år 2005 [6] eller möjligen 2008 [7]. I Sverige är utvecklingen liknande som i USA: den totala körsträckan för personbilar har ökat stadigt medan den genomsnittliga körsträckan per personbil har minskat. Dvs en större bilflotta men lägre genomsnittlig användning per bil [7]. Andra västeuropeiska länder har haft en svag uppåtgående trend i genomsnittlig bilanvändning, t ex Danmark, Frankrike, Finland och Tyskland. Snabbt växande ekonomier i Östeuropa har fortsatt tillväxt i bilanvändning (från en låg basnivå), exempelvis Bulgarien och Polen [6].

Förändrade resvanor hos unga och ekonomiska faktorer påverkar

Den minskande genomsnittliga bilanvändningen som trots allt har observerats på flertalet marknader kan ha flera orsaker. Ett antal studier har pekat på förändrade resvanor hos den yngre delen av befolkning som en ledande orsak för minskade resor med bil, t ex [8]. En potentiell förklaring för yngre människors minskade bilåkande är ekonomiska faktorer som t ex ökad arbetslöshet, minskad disponibel inkomst och högre bilrelaterade kostnader (körkort, bränsle, trängselavgifter och försäkring) [6]. Ekonomiska faktorer är dock inte det enda som påverkar bilanvändningen. Även kvalitén och frekvensen av kollektivtrafiken påverkar, likväl som vart personen bor (mindre beroende av bilen i urbana områden) [6]. Även nya typer av mobilitetslösningar kan ha haft en negativ påverkan på den genomsnittliga bilanvändningen [9].

Elektrifieringen och bilens framtid

En extrapolering av det än så länge lokalt observerade Peak Car kan ge en dyster bild för de biltillverkande företagen, förutsatt att Peak Car också minskar efterfrågan på nya bilar på sikt. Frågan är om/hur elektrifierade bilar kan förändra bilens framtidsutsikter? Detta har undersökts i ett antal vetenskapliga artiklar.

I en artikel från januari i år, menar författarna att strävan mot ”sex nollor” är nyckeln för att bilen ska kunna ha en fortsatt central roll i transportsystemet [6]. Dessa nollor är:

  • Noll emissioner: Inget buller, NOx, partiklar och marknära Ozon
  • Noll energi: Ingen förbränning av fossila bränslen
  • Noll kostnader: Går mot lägre eller inga marginalkostnader
  • Noll trängsel: Inga köer
  • Noll olyckor: Ta bort den mänskliga faktorn för olyckor
  • Noll tomkörning: Öka nyttjandegraden genom fler passagerare/frakt per fordon

Eldrivna bilar kan främst påverka kategorierna: noll emissioner, noll energi och noll kostnader. En slutsats är att bilen kan gå en ljus framtid till mötes. Förutsatt att framtidens (el)bil strävar mot de sex nollorna; dvs kraftigt minskar den lokala och den globala miljöpåverkan, samtidigt som marginalkostnaderna för drift minskar (kanske ner mot noll), kombinerat med automatisering och uppkoppling som kan minska olyckor och öka effektiviteten och nyttjandegraden [6].

Peak Car verkar dock ännu inte ha rönt mycket uppmärksamhet i den vetenskapliga litteraturen. I en litteraturstudie som ställde framtidsvisioner om elbilar mot bilpooler (”car clubs”) i Storbritannien, har både Peak Car och bilpooler en nedtonad framtida roll [10]. Majoriteten av visionerna är ”business as usual”. Den största skillnaden mot idag är tekniska innovationer (främst elektrifiering), bilens roll i samhället tros bestå [9]. En förklaring till denna syn kan vara starka beroenden till det nuvarande systemet hos de aktörer som ligger bakom framtidsvisionerna (t ex bilföretag, konsultfirmor och myndigheter), menar artikelförfattarna [10].

Egen kommentar

Peak Car är ett luddigt begrepp, inom branschen menas i regel bilförsäljning och inom forskningen menas den genomsnittliga bilanvändning (antal körda bilkm per bil). Problem uppstår när dessa motsäger varandra, som i t ex i Sverige på senare tid. Även om vi isolerar analysen till genomsnittlig bilanvändning blir det problematiskt. Visserligen går detta ner per bil i t ex Sverige men samtidigt behåller bilen sin relativa ställning av de totala körsträckorna. Förklaringen är troligen att hushållen har fler bilar att dela upp sina körningar på. Är detta Peak Car?

Relationen mellan elektrifieringen och ovan utveckling är intressant. Det verkar råda en närmast samsyn i att bilen måste gå mot nollemissioner (ink lokala utsläpp) för att kunna vara fortsatt relevant i framtiden. Studien från Storbritannien [10] pekar på att elektrifieringen också är den vägen som nuvarande intressenter tror/hoppas på, radikalt minskade bilflottor genom samåkning/pooling är inte lika högt på agendan. Trenden med minskade körsträckor per bil är likväl relevant, störst nytta med elbilar (utsläpp och ekonomi) är när de ersätter bränslebilar som används mycket. Hoppas kunna återkomma med en mer djupdykande analys om detta i framtiden.

Referenser

[1] Fast Company. 2020. länk

[2] European Environment Agency. 2019. länk

[3] New Geography. 2019. länk

[4] Time. 2012. länk

[5] CNN. 2020. länk

[6] Focas, Caralampo, and Panayotis Christidis. ”Peak car in Europe?.” Transportation research procedia 25 (2017): 531-550.

[7] Trafikanalys. 2019. länk

[8] van der Waard, Jan, Peter Jorritsma, and Ben Immers. ”New drivers in mobility; what moves the Dutch in 2012?.” Transport Reviews 33.3 (2013): 343-359.

[9] Bloomberg Businessweek. 2019. länk

[10] Bergman, Noam, Tim Schwanen, and Benjamin K. Sovacool. ”Imagined people, behaviour and future mobility: Insights from visions of electric vehicles and car clubs in the United Kingdom.” Transport Policy 59 (2017): 165-173.