Sammanställning EU-pengar till elfordon

Creative commons license

EU satsar mycket på forskning och innovation varav en del går till elfordon. Många program och projekt pågår. Kunskap tas fram och testas. Dagens nyhetsbrev är en introduktion till vilka program som finns och var ni kan hitta kunskapen från projekten.

EU-pengar till forskning, innovation och demonstration inom fordonsområdet

EU:s totala budget för allt som EU finansierar var cirka 147 miljarder euro 2018 [1]. Det är mycket pengar, men det är endast cirka 2% om det jämförs med EU:s medlemsländers sammanlagda offentliga utgifter [1].

Av de 147 miljarderna gick cirka 8% till EU:s gemensamt strategiskt ramverk för forskning och innovation [1]. Det är ungefär 11 miljarder euro för pret 2018.

Det nuvarande ramverket för forskning och innovation heter Horisont 2020. Det finns många forskningsområde att finansiera inom Horisont 2020, som började 2014.

Från 2014 fram till slutet av 2019 har kontrakt för EU-finansiering på 49 miljarder euro skrivits på [2].

Den mer tillämpad forskning av fordonsforskning är inom delprogrammet “Smart, green and integrated transport (pdf)”, som än så länge fått 4,2 miljarder euro inom Horisont 2020 [2]. Det finns givetvis forskning som är relevant för elfordon även utanför delprogrammet “Smart, green and integrated transport”. Samt inom “Smart, green and integrated transport” är inte all forskning relevant för elfordon, men många av projekt och programmen inom elfordon finns där.

Svenska organisationer har fått 173 miljoner euro från delprogrammet “Smart, green and integrated transport”. Det innebär att Sverige fått cirka 4% av medlen.

Horisont 2020 står för en stor del av medlen till relevanta projekt inom fordon och infrastruktur, men alla pengar kommer inte därifrån.

Som ett exempel har JRC sammanställt var pengarna kommer till olika projekt och program inom området alternativa bränslen till fordon i EU [5].

EU:s delprogram för Smart, Green and Integrated Transport har lovat EU-medel för 155 miljoner euro för projekt och program om alternativa bränslen. Det tillkommer också en stor mängd medel från andra delar av Horisont 2020. Men den stora källan till EU-pengar från andra källor är CEF – Connecting Europe Facility, som har delat ut EU-pengar värt 285 miljoner euro [5]. CEF heter Fonden för ett sammanlänkat Europa på svenska och är tänkt att finansiera studier och byggande av transportinfrastruktur i EU. CEF finansierar också byggandet av alternativ bränsleinfrastruktur.

JRC håller på att sammanställa forskning och innovation EU-projekt inom olika områden. Tyvärr kommer de inte släppa sin rapport om elfordon förrän i mars, men de har släppt preliminära resultat [4]. Under både Horisont 2020 och sjunde ramprogrammet har EU varit med och finansierat projekt inom området elfordon värt 2,8 miljarder euro [4]. I sammanställningen om elfordon ingår både vätgas/bränsleceller och laddbara fordon.

JRC sammanställning visar att cirka 2,8 miljarder euro har gått till elfordon. Det kan kan jämföras med de 0,8 miljarder som gått till alternativa bränslen [4].

Elfordonsprojekt inom European Green Vehicles Initiative

European Green Vehicles Initiative (EGVI) är ett kontraktsbaserat offentligt-privat partnerskap mellan EU och industrin.

EU har lovat att 750 miljoner euro av Horisont 2020 ska delas ut via European Green Vehicles Initiative [6]. En hel del av pengarna går till elfordonsprojekt.

Vätgas och bränsleceller ingår ej European Green Vehicles Initiative. Medel för bränsleceller och vätgas går via det offentliga-privata partnerskapet Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking. EU har lovat att använda 665 miljoner euro under perioden 2014-2024 till vätgas och bränsleceller [7].

EGVI har en sammanställning av alla sina projekt på sin hemsida.

Men jag har gjort en sammanställning av elprojekten i en Google spreadsheet, om ni vill se den och ladda hem den finns den här.  Ni kan ladda hem filen som Excel om ni vill – välj “Arkiv” och sen “ladda ned”. Till skillnad från EGVI:s sammanställning har jag lagt till länkar till CORDIS. I EU:s databas CORDIS finns alla publika publikationer från varje projekt dvs ni kan hitta rapporter från projekten via länkarna jag lagt till.

Det finns 35 pågående projekt eller program inom elfordon hos EGVI just nu. 8 projekt har svenska deltagare.

Nästan alla projekt har hemsidor och nyhetsbrev om ni vill följa något specifikt projekt.

En variant att få insyn är att den 4-5 december arrangerade EGVI, ERTRAC och EU-kommission en två-dagars konferens om Horisont 2020-projekt inom transport. Ni kan lyssna på många av projekten via den här länken till webbsändningen från de två dagarna.

En annat plats att få höra resultat från många av projekten är på konferensen The Transport Research Arena, som är den 27-30 april i Helsingfors.  Många EU-projektet brukar som tradition bli presenterade på den konferensen.

Det finns också en utlysningen ute just nu som har koppling till EGVI. Den finns här.

Ett nytt projekt skrev på sitt kontrakt nyligen. Det är INCIT-EV, som ska testa dynamisk induktiv laddning i b la Paris. Renault leder projektet.

Elfordonsprojekt från TEN-T eller CEF

En hel del projekt inom området elfordon är finansierade av TEN-T eller CEF.  TEN-T är föregångaren som numera heter CEF, som är Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Några projekt, som delvis ligger i Sverige, inom området elfordon/infrastruktur som till viss del är betalda av EU är:

GREAT (Green Region for Electrification and Alternatives fuels for Transport) – 70 snabbladdarstationer byggs i Danmark, Sverige och Tyskland. I projektet ingår också stationer för flytande gas. Slutkonferens är den 18 mars i Bryssel.

High speed electric mobility across Europe, 158 snabbladdarstationer i Europa, varav några i Sverige.

Nordic Hydrogen Corridor: zero emission transport between the capitals of the Nordic countries with fuel cell vehicles. Åtta vätgasstationer i Sverige fram till och med 2020.

EUROP-E: European Ultra-Charge Roll Out Project. 340 ultrasnabba laddstationer i Europa varav några i Sverige. IONITY projekt.

MEGA-E: Metropolitan Greater Areas – Electric. 322 ultrasnabba laddstationer i 20 europeiska länder varav Sverige ingår. Allego projekt.

Electric Mobility Europe – många intressanta projekt

Electric Mobility Europe är ett ERA-NET cofund program, som är en samverkan mellan forskningsfinansiärer i syfte att öppna upp nationella program.

Huvudsyftet med forskningsprogrammet Electric Mobility Europe är att stötta implementeringen av elektrifierade fordon i fler tillämpningar i Europa samt att påskynda uppskalningstakten för dessa tillämpningar.

ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe adresserar projekt med TRL 5-6 eller högre inom fem fokusområden:

  • Systemintegration inom transportsektorn i stadsområden
  • Integrering av elektrifiering i stadsgodshantering och stadslogistik
  • Smarta mobilitetskoncept och ICT-tillämpningar
  • Kollektivtrafik
  • Konsumentbeteende och samhällstrender

Ni kan se alla projekt som pågår inom Electric Mobility Europe här.

Svenska partners är med i tre av projekten. De är:

  • COSTART – A COMPREHENSIVE STRATEGY TO ACCELERATE THE INTEGRATION OF ELECTRIC BUSES INTO EXISTING PUBLIC TRANSPORT SYSTEMS (Lunds Universitet och Skånetrafiken är med)
  • eMaaS – Electric Mobility as a Service (Move About AB från Sverige)
  • proEME – Promoting Electric Mobility in Urban Europe (Chalmers är svensk partner).

Om ni vill lyssna på resultaten från många av projektet inom Electric Mobility Europe kan ni åka till Berlin. Den 14 maj kommer det var en resultatkonferens. Dagen innan kommer det vara studiebesök i Berlin.

Egna kommentarer

Det pågår mycket mer i EU än vad jag lyckats sammanställa i natt.

Det finns t ex många Interreg projekt. Det händer givetvis mycket inom batteriområdet. Det kommer vi skriva om en annan gång.

Nu har jag fokuserat på vad som har hänt inom Horisont 2020, men det riktigt intressanta är vad som kommer hända med Horizon Europe dvs nästa ramprogram.

Referenser

[1] EU-budgeten. Ekonomifakta. 2019. länk

[2] Vinnova. Visualisering av Horisont 2020. länk

[3] EU transport research & innovation status assessment report. JRC. 2019. länk

[4] The contribution of transport research and innovation to the European Green Deal. JRC. 2020. länk (pdf)

[5] Ortega Hortelano, A., van Balen, M., Gkoumas, K., Haq, G., Tsakalidis, A., Grosso, M., and Pekár, F., Research and innovation in low emission alternative energy for transport: An assessment based on the Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019. länk

[6] European Green Vehicles Initiative PPP: Use of new energies in road transport. Fact Sheet.
länk

[7] Fuel Cells & Hydrogen 2:developing clean solutions for energy transport and storage. Fact sheet. länk