Arkiv / Samhälle

Bil Sweden: Fordonsindustrins färdplan

Creative commons license

Fordonsindustrin står inför stora förändringar, inte minst på grund av allt hårdare utsläppsregler på EU nivå. Denna nya verklighet har skapat ett behov för mer samverkan och koordinering mellan olika aktörer. Ett exempel på sådan samverkan är Bil Sweden och Fossilfritt Sverige som igår presenterade ”fordonsindustrins färdplan” på ett seminarium i Stockholm [1]. omEV var på plats och dagens nyhetsbrev är ett referat på det som togs upp under seminariet. Mycket har redan kommunicerats om färdplanen, bland annat i en DN debattartikel [2] och i SR [3]. Vi har även tagit del av bakgrundsrapporten som berör personbilstillverkarnas strategier för en fossilfri fordonsflotta, skriven av Professor Jonas Eliasson. Denna rapport är ännu ej publik då en komplettering som även inkluderar tyngre fordon kommer att göras framöver.

Huvudspåret är elektrifiering

Redan i öppningsanförandet gjorde Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige klart att riktningen är spikad; fordonsindustrin går mot elektrifiering. Från Fossilfritt Sveriges perspektiv är denna tydlighet från Bil Sweden välkommen då den begränsade tillgången till biobränslen kommer att behövas i t ex skogs och lantbruk i framtiden.

Bil Sweden inledde med att ge en bakgrund till färdplanen som har utgått från lagkrav och reglering i Sverige och EU. En av det viktigaste faktorerna för den tydliga riktningen mot elektrifiering är att fordonsindustrin inte kan nå EUs CO2 krav utan en hög andel laddbara fordon. Färdplanen är baserad på uppgifter från fordonstillverkarna samt insamling och analys av externt material som har utförts av professor Jonas Eliasson.

Elektrifieringen tros ske stegvis för att eventuellt nå 80 % nybilsförsäljning år 2030 om rätt stöd finns 

I den tillhörande rapporten konstateras det att elektrifiering är personbilstillverkarnas huvudsakliga strategi för att minska sin klimatpåverkan. För att nå upp till EUs kravbild under 2020-talet kommer tillverkarna behöva utveckla nya elektrifierade bilar och även säkerställa en hög försäljning av dessa bilar. Laddhybrider spås stå för en betydande andel i närtid för att sedan minska till fördel för batterielbilar.

Bil Sweden menar att den europeiska kravbilden är tveeggad. De europeiska fordonstillverkare har möjlighet att säkerställa en stark position på hemmamarknaden som man sedan kan exportera globalt. Dock finns det risk att utländska statsfinansierade fordonstillverkare tar marknadsandelar, samtidigt som vissa inhemska tillverkare eventuellt inte klarar omställningen till de nya lagkraven.

Priserna på batterielbilar spås enligt flera bedömare sjunka drastiskt de närmaste åren, för att nå prisparitet med förbränningsbilar runt år 2025. Paritet i totalkostnad förväntas nås några år tidigare. Dessa faktorer sammantaget kommer att drastiskt öka utbudet av elektrifierade bilar de närmsta åren.

Försäljningen av laddbara fordon i Sverige spås vara fortsatt hög i relation till EU genomsnittet. För 2021 ligger prognosen för laddbara bilar på tre gånger högre försäljning (% av nyförsäljning) jämfört med EU genomsnittet, för att sjunka till två gånger högre år 2025 och 50 % mer år 2030. Två framtidsscenarion har utarbetats av Jonas Eliasson och Bil Sweden. I det höga scenariot antas tillverkarnas planer slå in, vilket skulle ge en försäljningsandel för laddbara bilar på 80 % i Sverige år 2030. I det lägre scenariot (EU kraven precis uppfyllda) är motsvarande andel 50 %. Även vid det högre scenariot kommer laddbara bilar endast utgöra 25 % av personbilsflottan år 2030, vilket inte räcker för att nå Sveriges mål på 70 % minskade utsläpp från transportsektorn samma år. Detta är ett viktigt skäl till varför Bil Sweden anser att biodrivmedel behöver komplettera elektrifieringen för att nå utsatta klimatmål.

Marknaden behöver stöd för att klara omställningen

Under seminariet senare hälft skiftades fokus från marknad och utbud till styrmedel, som anses vara en nödvändighet för att nå de höga försäljningsambitionerna. Fordonsindustrin själva kommer bland annat att arbeta för att möta efterfrågan på laddbara fordon för att nå 80 % målet år 2030, ta fram energismartmärkning samt inleda en omfattande kompetens-och utbildningsinsats inom elektrifieringsområdet. För att öka attraktionskraften av laddbara fordon ytterligare hos konsumenter och företag måste dock de politiska satsningarna intensifieras menar Bil Sweden. I rapporten finns ett antal konkreta utfästelser och rekommendationer till regeringen på detta tema (en nerbantad version av dessa presenterades också i debattartikeln i DN [2]):

  • Forskning: Öka anslagen, fortsätt satsa på FFI, främja demo och testbäddar, anpassa utbildningar för industrins behov, harmonisera forsknings- och innovationspolitiken med EU kontexten.
  • Infrastruktur: Bygg ut vägel, kapacitet och effekt, stöd samordning av publik och privat laddning, påverka EU och utvalda bilaterala avtal för utbyggnad av laddinfrastruktur och standardisering av teknik, fortsatt stöd till Klimatklivet och Ladda hemmastödet, höj ambitionerna i Boverkets krav på andel laddplatser.
  • Styrmedel för köp: Justera Bonus-malussystemet (t ex fördela malusen på 7 år, inför bonus för bilar som körs med E85 och HVO100, förändra utbetalning eller annan åtgärd så att bilar inte exporteras efter 6 mån), förläng de nedsatta förmånsvärdena ytterligare 3 år.
  • Styrmedel för brukande av fordonet: Påverka EU så att personbilstillverkarna får ta hänsyn till biodrivmedel i utsläppskraven till 2025 och 2030, hantera laddhybrider som elbilar (t ex i miljözoner), inför ytterligare incitament för att tanka biodrivmedel, inför differentierade trängsel- och broavgifter samt parkeringskostnader, inför smart km-skatt på sikt som ersätter befintliga fordonsskatter och avgifter.

Egen kommentar

Detta är första gången som fordonsindustrin gör en färdplan mot fossilfrihet för personbilar och lätta lastbilar, ett faktum som gjorde gårdagens lansering extra intressant. Målen för elektrifierade fordon är högt satta och arbetsmetodiken i framtagningen av färdplanen verkar vara gedigen. Arbetsfördelningen mellan industrin och politiken kommer säkerligen att stötas och blötas i framtida dialoger parterna emellan. Att döma av reaktionen från de två statssekreterare som var på plats på seminariet (Eva Svedling hos Isabella Lövin och Mattias Landgren hos Tomas Eneroth) verkar dock regeringen i princip uppskatta tydlighet som färdplanen innebär.

Det finns intressanta kopplingar mellan färdplanen och en nyligen släppt IVL/WWF rapport som presenterade ett antal rekommendationer för att nå transportsektorns 70 % målet till 2030 [4]. Likheter inkluderar bland annat ett förstärkt bonus-malussystem och ökade satsningar på laddinfrastruktur. En faktor som dock inte nämns i fordonsindustrins färdplan är huruvida biltrafiken behöver minskas eller ej, vilket har en central roll enligt WWF och IVL som uppskattar att en minskning med 30 % till 2030 är nödvändig för att nå 70 % målet. Skulle vara intressant att veta hur fordonsindustrin planerar för ett sådant scenario.

En del av analysen i färdplanen är baserad på EU:s lagkrav för CO2/km för personbilar. De framtida lagkraven kan skärpas.

Igår släppte EU-kommissionen sin Green Deal, som är det nya klimatpaketet för EU. En del av Green Deal är att EU-kommissionen ska se över CO2-kraven [5,6]. De skriver:

” The Commission will also propose to revise by June 2021 the legislation on CO2 emission performance standards for cars and vans, to ensure a clear pathway from 2025 onwards towards zero-emission mobility. ”.

De funderar också på att ta med transportsektorn i ETS (Emissions Trading System), samt införa nya lagkrav för luftföroreningar dvs ett euro 7 krav för personbilar, lastbilar, bussar och lätta lastbilar [7].

Det kan påverka färdplaner. För övrigt kommer vi skriva om Green Deal imorgon.

Referenser

[1] Bil Sweden. Fordonsindustrins färdplan. (Presentationen från igår finns att ladda hem.) länk

[2] DN Debatt. Med rätt stöd kan 8 av 10 bilar vara laddbara. Dec 2019. länk

[3] Sveriges Radio. Ny prognos: Enorm ökning av elbilsförsäljningen. Dec 2019. länk

[4] WWF. Ny rapport: Biltrafiken måste minska med 30 % till 2030. Nov 2019. länk

[5] Europe may tighten CO2 emissions targets in ’Green Deal’. Automotive News. 11 december. länk

[6] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEANECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. The European Green Deal. 11 december. länk (pdf)

[7] European Green Deal can be a defining moment in the fight against pollution and climate change, says green transport NGO. länk