Arkiv / Samhälle

Generation Z och elfordon

Creative commons license

Alla generationer har sitt eget epitet; baby-boomers (1946 – 1964), generation X (1965 – 1980), millennials (1981 – 1996) och nu generation Z (1996 – 2010) som börjar komma upp i vuxen ålder. Värderingsklyftor mellan de olika generationerna verkar vara närmast en naturlag. Baby-boomers revolt under 1960-talet var på ett sätt en frigörelse från deras föräldrars livsåskådning [1]. Greta Thunbergs starka kritik mot de äldre generationerna som aktivt eller passivt har bidragit till klimatförändringarna är ett färskt exempel på samma fenomen. Greta har för detta anklagats av den kända biljournalisten (och baby-boomern) Jeremy Clarkson för att vara anledningen till att dagens ungdomar inte bryr sig om bilar [2]. Nya tankesätt rörande nuvarande konsumtionsbeteenden och mer radikala klimatlösningar har lyfts fram av den yngre generationen i bland annat klimatstrejker. Frågan hur dessa värderingar kommer att påverka framtida konsumentbeteenden är därmed aktuell, t ex rörande deras mobilitetsval.

Studier från USA har visat att generation Z är mindre trolig att äga en elbil och dessutom mindre intresserade av att köpa elbil jämfört med andra generationer [3]. I USA har generation Z karaktäriserats som pragmatiska bilköpare, där funktioner och prisvärdhet är viktigare än varumärke [4]. Som kontrast har forskning från Storbritannien visat att yngre konsumenter ser ekonomisk osäkerhet av elbilsköp (t ex för andrahandsvärde och inköpspris) som ett mindre problem jämfört med äldre konsumenter [5]. Detta skulle kunna härledas till yngre konsumenters större vana av konsumtion på avbetalning/hyra/leasing. En rekommendation för att möta yngre konsumenters förväntningar är därför en förändrad affärsmodell där även driftskostnader är inkluderade i en fast månadsavgift [5]. Tidigare farhågor att millennials var mindre benägna att köpa bil har visat sig överdrivna. Ekonomiska och sociala faktorer försenade visserligen i många fall det första bilköpet [6]. Samtidigt verkar det finnas en ökad acceptans hos generation Z för nya mobilitetslösningar och bilen uppfattas allt mer som ett fortskaffningsmedel än en livsstilsprodukt [6].

Det kryllar dock inte av studier kring hur den yngre generationen tänker kring elfordon och mobilitet generellt, trots att frågan är uppenbart viktigt i både produktutveckling och i utformningen av styrmedel. I förra veckan deltog därför omEV på ett seminarium i Bryssel med titeln: Generation Z and Zero Emission Transport, arrangerat av organisationen AVERE [7]. Förutom de mer etablerade talarna från både den privata och offentliga sektorn deltog även ett antal studenter (från generation Z) i panelerna och inte minst i publiken.

Den unga generationen ska leda oss till 2050 målen

Clara de la Torre, deputy director-general DG CLIMA (EU kommissionen), inledde eventet genom att poängtera hur viktigt det är att unga människor engagerar sig i klimatfrågan. Det är dem som kommer behöva leda EU till att klara 2050 målen. Det finns många positiva tecken på att detta engagemang finns. 2/3 av yngre EU-invånarna anser att klimatet är en av de viktigaste frågorna enligt Youth Barometer. Den yngre generationen är också en allt starkare förändringskraft på EU-nivå, vilket inte minst märks i det lagstiftande beredningsarbetet menar Clara.

Morgondagens smarta städer är…?  

I sedvanlig Brysselanda så fanns även industrilobbyn på plats. I den första panelen representerades de av Athanasios Moysiadis från Uber och Bart Jacobs från New Motion. I panelen fanns även Ghislaine Huizinga från stadsförvaltningen i Amsterdam och en ung kvinna (som jag tyvärr missade namnet på) som skulle representera generation Z. Temat skulle vara morgondagens smarta städer från generation Z perspektiv men tog snabbt en annan vändning. Bart från Shellägda laddoperatören New Motion gav sin syn på framtidens städer och mobilitet. Detta inkluderade bland annat elbilar med räckvidd på ca 800 km, att dagens bensinstationer kommer bli morgondagens laddstationer (där huvuddelen av laddningen kommer att ske), long-haul fortsätter att drivas av diesel, innerstadsförflyttningar görs till stor del av Uberliknande tjänster och kollektivtrafiken dras med stora begränsningar. Athanasios från Uber hade en aningen försiktigare framtoning och menade att framtidens städer troligen är multimodala (har flera kompletterande transportlösningar) samt att Ubers huvudsakliga affärsmodell är att minska bilägandet i städerna där de är verksamma. Dessa uttalanden fick framförallt den unga delen av publiken att reagera. En ung person från Bryssels kollektivtrafik ifrågasatte om vi överhuvudtaget ska lyssna på representanter från oljeindustrin i dessa frågor och att panelens fokus på bilens roll är anmärkningsvärd. En systemförändring som inkluderar en utbyggnad av kollektivtrafiken förslogs som den bästa vägen framåt. Ett ökat fokus på kollektivtrafiken fick stöd av flera andra unga i publiken. Flera personer i publiken riktade också hård kritik mot Uber för deras arbetsvillkor samt ifrågasatte om de verkligen ersätta privata bilresor (reds., anm., flera studier har visat på detta fenomen t ex [8]).

En person från Nederländernas elbilsförening frågade panelen vad den stora skillnaden är mellan den yngre generationen och de äldre generationerna i fråga om mobilitetsval. Athanasios från Uber påpekade att fördelen med att vara ett privat företag är att de måste lyssna på kunderna. I deras fall har de sett att yngre i större grad efterfrågor ökad modalitet; yngre personer står för ca 80 % av användningen av Ubers E-scooters- och elcykeltjänster. Bart från New Motion menade att yngre inte vill köpa diesel- eller bensinbilar men att höga priser och begränsad laddinfrastruktur håller dem borta från elbilar. Kvinnan från generation Z i panelen menade att dagens unga främst förlitar sig på kollektivtrafiken vilket ibland kompletteras av Uberlikande tjänster, i alla fall i hennes umgängeskrets i Bryssel.

”We are all Generation Zero Emission”

Den andra panelen bestod av ett intressant panelsamtal mellan professor Cathy Macharis från VUB och Mark Preston från den norska klimatstiftelsen Bellona. Stora del av tiden ägnades åt styrmedel och mer övergripande diskussioner. Angående låga nivåer av körkortsinnehav hos den yngre generationen poängterade Professor Cathy att det ännu är för tidigt att säga om det är permanent eller om de likt millennials är en tidsfördröjning upp i åldrarna. Det finns dock en del intressanta skillnader mellan generationer och kön i användandet av olika bildelningstjänster. Cathy pekade på forskning som visar att typkunden för stationsbaserad bildelning (t ex tidigare Sunfleet) är medelålders kvinnor, för friflytande bildelning är typkunden yngre män. Mark menade att man inte får glömma bort den urbana kontexten, dvs utanför de större städerna är bilen fortsatt ett viktigt transportmedel för yngre människor. Seminariet avslutades med ett konstaterande från värden Benelux House med orden: ”We are all Generation Zero Emission”.

Egen kommentar

En bättre förståelse för den nya generationens preferenser är viktigt för både den privata och offentliga sektorn. AVERE-eventet var ett mycket bra initiativ men tyvärr så tappades delvis tråden om vad generation Z efterfrågar. Det starkaste intrycket gjorde istället de unga i publiken, som visade prov på starka engagemanget och inte var rädda att ifrågasätta. Om man får vara fri att spekulera så känns det som detta kännetecknar vår nutid, en ungdomsrevolt mot nuvarande fossilbaserade system bubblar under ytan, vilket är en X-faktor för hur framtidens transportsystem kommer se ut. Jag noterar att privatägda elfordon inte ses som den stora klimaträddaren för många i den yngre generationen, ett tjänstefierat system med multimodala transporter anses mer attraktivt. Det ska bli intressant att följa om generation Z, likt millennials återgår till bilen när de bildar familj och/eller ökar sin inkomst.

Referenser

[1] Lumen Learning. Counter culture. länk

[2] BytBil.se. Greta har fått ungdomar att hata bilar. Nov 2019. länk

[3] JD Power. Why don’t electric vehicles appeal to generation Z. Maj 2019. länk

[4] Automotive News/Dealersocket. Decoding Gen Z buyers. Juni 2019. länk

[5] Berkeley, Nigel, David Jarvis, and Andrew Jones. ”Analysing the take up of battery electric vehicles: An investigation of barriers amongst drivers in the UK.” Transportation Research Part D: Transport and Environment 63 (2018): 466-481.

[6] Meeting of the Minds. How Gen Z impacts urban mobility. Okt 2019. länk

[7] AVERE. Generation Z and Zero Emission Vehicles. länk

[8] Schaller Consult. The new automobility. Maj 2018. länk